Poliisi sai kieltää esityksen, jossa nainen olisi julkisella paikalla esiintynyt alastomana

17.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin HAO:

Sananvapaus – Taiteellisen ilmaisun vapaus – Kokoontumislaki – Yleisötilaisuus – Tilainstallaatioesitys – Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen

Yhdistys oli järjestänyt noin viikon kestävän
nykyteatterifestivaalin. Poliisilaitos oli kieltänyt sunnuntaina
ohikulkijoille suunnatun ulkotilassa järjestetyn
tilainstallaatioesityksen, jossa nainen olisi esiintynyt lasikopissa
alastomana, koska toiminta olisi täyttänyt rikoslain 17 luvun 21 §:n
sukupuolisiveellisyyden julkista loukkaamista koskevan rikoksen
tunnusmerkistön. Poliisin ehdotuksesta ja yhdistyksen ja taiteilijan
suostumuksella esitys esitettiin siten, että nainen oli esityksessä
alusasu päällä.

Hallinto-oikeus katsoi, että esityksen kieltäminen
alkuperäisessä muodossa merkitsi puuttumista yhdistyksen perustuslain
12 §:n 1 momentissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 1
kappaleessa suojattuun sanavapauteen sekä perustuslain 16 §:n 3
momentissa suojattuun taiteen vapauteen. Kokoontumislain 15 § ja
rikoslain 17 luvun 21 § muodostivat laissa säädetyn perusteen puuttua
yhdistyksen sananvapauteen ja taiteen vapauteen. Rikoslain 17 luvun 21
§:ssä säädetyssä sukupuolisiveellisyyden julkisessa loukkaamisessa on
kyse yleiseen järjestykseen kohdistuvasta rikoksesta. Yhdistyksen
sananvapauteen puuttumisella oli pyritty Euroopan ihmisoikeussopimuksen
10 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetulla tavalla hyväksyttävään
tavoitteeseen eli yleisen järjestyksen turvaamiseen.

Asiassa oli
arvioitava, oliko poliisilaitos voinut päätöksen tekohetkellä pitää
todennäköisenä sitä, että edellä mainitun rikoksen tunnusmerkistö olisi
täyttynyt, jos nainen olisi esiintynyt alastomana. Rikoslain 17 luvun 21
§:ää voidaan soveltaa sukupuolisiveellisyyttä loukkaaviin julkisiin
esityksiin. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan teon rangaistavuus
edellyttää, että teko aiheuttaa pahennusta. Tältä osin oli ratkaisevaa
merkitystä annettava sille, oliko olosuhteisiin nähden riittävän
selkeästi etukäteen ilmoitettu ohjelman luonteesta yleisölle. Ottaen
huomioon, että kyseessä oli ollut maksuton katuaukiolla järjestetty
esitys ja yleisönä olivat olleet satunnaiset ohikulkijat, joista
kaikkien tarkoituksena ei ollut olla osallisena esityksessä, oli selvää,
ettei ohjelman luonteesta ollut riittävän selkeästi etukäteen
ilmoitettu esityksen yleisölle. Lisäksi esityspaikka ei ollut sellainen,
jossa jatkuvasti esitetään taiteellisia esityksiä. Näin ollen
hallinto-oikeus katsoi ratkaisussaan, että poliisilaitoksella oli ollut
perusteltua aihetta epäillä, että naisen alastomana olo esityksessä
olisi aiheuttanut pahennusta yleisönä olevien ohikulkijoiden
keskuudessa. Poliisilaitos oli siten esityksen taiteellisesta luonteesta
huolimatta ja vaikka esityksellä ei ollut sukupuolisiveellisyyttä
loukkaavaa tarkoitusta, voinut katsoa olevan ilmeistä, että naisen
alastomana olo esityksessä olisi täyttänyt sukupuolisiveellisyyden
julkista loukkaamista koskevan rikoksen tunnusmerkistön. Kun lisäksi
otettiin huomioon se, että tilataideteos oli joka tapauksessa saatu
esittää, vaikkakin muunneltuna sekä se, että yhdistys on keskusteltuaan
taiteilijan kanssa suostunut esittämään teoksen muunneltuna,
poliisilaitoksen päätöksellä ei ollut rajoitettu taiteellista
ilmaisuvapautta enempää kuin oli ollut välttämätöntä yleisen
järjestyksen ja muiden henkilöiden oikeuksien turvaamiseksi.

Kun
asiassa oli ollut ilmeistä, että esityksen esittäminen alkuperäisessä
muodossa eli siten, että nainen on esityksessä alastomana, olisi ollut
lainvastaista sen johdosta että kyse olisi ollut rangaistavan teon
tekemisestä, poliisilaitos oli voinut kokoontumislain 15 §:n 1 kohdan
nojalla kieltää esityksen esittämisen alkuperäisessä muodossa. Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössään sananvapauden
rajoituksista asettamat kriteerit huomioon ottaenkin hallinto-oikeus
katsoi, ettei asiassa ollut rajoitettu taiteellista ilmaisuvapautta
enempää kuin oli ollut välttämätöntä suomalaisessa yhteiskunnassa
vallitsevan moraalin, muiden henkilöiden oikeuksien ja yleisen
järjestyksen turvaamiseksi. Yhdistyksen valitus hylättiin.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments