OM: Kuluttajariitojen vaihtoehtoista ratkaisumenettelyä aiotaan tehostaa

22.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus on antanut tänään esityksen tuomioistuimen ulkopuoliseen kuluttajariitojen ratkaisemiseen sovellettavasta sääntelystä. Esityksellä pannaan täytäntöön kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva EU:n direktiivi sekä mahdollistetaan kuluttajariitojen verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevan asetuksen soveltaminen

Lakimuutokset tehostaisivat kuluttajariitojen käsittelyä
kuluttajariitalautakunnassa ja eräissä muissa vaihtoehtoisissa
riidanratkaisuelimissä. Uutta muun muassa on, että näiden elinten
pitäisi antaa ratkaisusuositus 90 päivän määräajassa.

Lakiesityksellä luodaan puitteet sille, että Suomessa on kattavasti
direktiivin vaatimukset täyttäviä tuomioistuimen ulkopuolisia
riidanratkaisuelimiä, joiden käsiteltäviksi kuluttajat voivat saattaa
tavaroiden tai palvelujen kauppaan liittyvät valituksensa. Koska
Suomessa on kuluttajariitoja varten jo nykyisin kattava
riidanratkaisuelinten verkosto, uusien elinten perustaminen ei ole
tarpeen. Asioiden käsittelyä riidanratkaisuelimissä pyritään
nopeuttamaan säännöksellä ratkaisusuosituksen antamisesta 90 päivän
määräajassa. Nykyisin ratkaisusuosituksen antamiselle ei ole asetettu
mitään määräaikaa.

Esitys sisältää ehdotuksen laiksi, jota
sovellettaisiin niihin yksityisiin vaihtoehtoisiin
riidanratkaisuelimiin, jotka ilmoitetaan EU:n komission
riidanratkaisuelimistä ylläpitämään luetteloon. Laissa säädettäisiin
riidanratkaisuelimen kokoonpanosta, riidanratkaisusta vastaavien
henkilöiden kelpoisuudesta, riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta
sekä riidanratkaisuelimessä noudatettavasta menettelystä.

Kuluttajariitalautakunnan toimintaa tehostettaisiin

Julkisista
riidanratkaisuelimistä kuluttajariitalautakunta ja
liikennevahinkolautakunta toimisivat direktiivin mukaisina
riidanratkaisueliminä. Lautakuntia koskeva lainsäädäntö tarkistettaisiin
vastaamaan direktiivin vaatimuksia.

Uutta olisi se, että
kuluttajariitalautakunta voisi jättää sille tehdyn valituksen
käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä
kuluttajaneuvontaan. Tällä pyritään tehostamaan kuluttajariitojen
käsittelyä kokonaisuutena ohjaamalla lautakuntamenettelyä nopeampaan ja
kevyempään menettelyyn ne tapaukset, jotka voidaan ratkaista neuvonnalla
tai joissa on mahdollista saada aikaan sovinto. Jos asia ei
kuluttajaneuvonnassa ratkea, se voitaisiin viedä nykyiseen tapaan
kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Verkkokauppaa koskevia
kuluttajariitoja varten on perusteilla sähköinen riidanratkaisufoorumi.
Komission ylläpitämän foorumin tarkoitus on toimia asiointipisteenä,
jonka kautta esimerkiksi suomalainen kuluttaja voisi tehdä valituksen
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle vaihtoehtoiselle
riidanratkaisuelimelle omalla kielellään. Riidanratkaisufoorumin
toiminnan on tarkoitus alkaa tammikuussa 2016.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments