Eu:n tuomioistuimen tuomio henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevassa asiassa

16.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Asetus (EY) N:o 883/2004 – 7 artikla – 21 artikla – Sairausetuus – Hoiva-avustus, henkilökohtaista apua koskeva avustus ja lisäkustannuskorvaus – Asuinpaikkaa koskeva sääntö

Euroopan komissio vaatii kanteellaan unionin
tuomioistuinta toteamaan, että Slovakian tasavalta ei ole noudattanut
SEUT 48 artiklan eikä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta
29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
883/2004 (EUVL L 166, s. 1, oikaisu EUVL L 200, s. 1), sellaisena kuin
se on muutettuna 16.9.2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksella (EY) N:o 988/2009 (EUVL L 284, s. 43; jäljempänä asetus N:o
883/2004), 7 ja 21 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se epää
muussa jäsenvaltiossa kuin Slovakian tasavallassa asuvilta
etuudensaajilta hoiva-avustuksen, henkilökohtaista apua koskevan
avustuksen sekä lisäkustannuskorvauksen, joista säädetään korvaukseksi
vaikeasta vammasta myönnettävistä avustuksista sekä tiettyjen lakien
muuttamisesta ja täydentämisestä annetussa laissa nro 447/2008,
sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä laki nro 447/2008).

Komission kanne hylättiin

Linkki asiaan C-433/13

Linkki Eu:n tuomioistuimen lehdistötiedotteeseen asioissa C-361/13 ja  C-433/13

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments