OM: Vankeuslakiin lukuisia täsmennyksiä

24.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tänään eduskunnalle annetun hallituksen esityksen tavoitteena on selventää muun muassa säännöksiä, jotka koskevat vangin yhteydenpitoa vankilan ulkopuolelle. Ns. tarkkailuhaalareiden käytöstä tulisi lakiin tarkat säännökset.

Muutoksia tehtäisiin erityisesti tapaamisia, sähköistä viestintää ja muutoksenhakua koskeviin säännöksiin.

Vankeuslaki ja tutkintavankeuslaki ovat olleet voimassa seitsemän
vuotta. Lakien soveltamisessa käytännön vankeinhoitotyöhön on tullut
esiin useita muutostarpeita. Myös eduskunnan oikeusasiamies on monissa
päätöksissään kiinnittänyt huomiota tarpeeseen täsmentää vankeuteen
liittyvää sääntelyä.


Sähköpostin ja internetin käyttö tapahtuisi vankilan valvonnassa

Matkapuhelimen,
internetin ja sähköpostin käytöstä ja edellytyksistä sekä sähköisen
viestinnän valvonnasta tulisi lakiin täsmälliset säännökset.
Turvallisuusongelmien välttämiseksi ja estämiseksi sähköisen viestinnän
käytön laajentamisessa edettäisiin kuitenkin hallitusti.

Vangille
voitaisiin antaa tärkeästä syystä lupa sähköpostin lähettämiseen ja
vastaanottamiseen. Luvan myöntäminen edellyttäisi, ettei sähköpostin
käyttämisestä aiheutuisi vaaraa vankilan järjestykselle tai
turvallisuudelle. Edellytyksenä olisi myös se, että viestin lähettäjästä
ja vastaanottajasta pystytään riittävästi varmistumaan.

Vangille
voitaisiin antaa lupa internetin käyttöön, jollei internetin käytöstä
aiheutuisi vaaraa vankilan järjestykselle tai turvallisuudelle.
Suljetussa vankilassa luvan myöntäminen edellyttäisi myös sitä, että
vangin pääseminen muille kuin luvanmukaisille sivuille voitaisiin estää.

Vankilan toimivaltaa valvoa sähköistä viestintää
täsmennettäisiin ja laajennettaisiin. Sähköpostien lähettäminen
tapahtuisi vankilan palvelimella. Lupaa sähköiseen viestintään ei
voitaisi antaa tutkintavangille, jolle on määrätty pakkokeinolain
mukainen yhteydenpitorajoitus.


Vangin tapaamisista ja tapaamisten valvonnasta täsmälliset säännökset

Vangin
tapaamista ja tapaamisten valvontaa koskevat säännökset uudistettaisiin
kokonaisuudessaan. Suljettujen vankiloiden ja avolaitosten
tapaamistiloista säänneltäisiin eri tavoin. Tapaamisen valvontaa
koskevia säännöksiä täsmennettäisiin.

Vangin ja alle 15-vuotiaan
lapsen tapaamisolosuhteita parannettaisiin. Suljetuissa vankiloissa
tulisi olla soveltuvat tilat lapsen tapaamiseen. Tapaamisessa vangin ja
lapsen välinen koskettaminen olisi sallittua. Lakiin tulisi myös uusi
säännös alaikäisen tapaajan huoltajan suostumuksesta ja saattajasta.

Vankien
yhteydenpitomahdollisuuksia kauempana asuviin lähiomaisiin ja muihin
läheisiin parannettaisiin siten, että vangille voitaisiin antaa
mahdollisuus yhteydenpitoon videoyhteyden välityksellä.

Tutkintavankien mahdollisuuksia päästä vankilan ulkopuolelle hoitamaan välttämättömiä ja kiireellisiä asioitaan parannettaisiin.


Kurinpidon ja valvonnan sääntelyä tarkennetaan

Yksinäisyysrangaistuksen
enimmäispituutta lyhennettäisiin 14 vuorokaudesta 10 vuorokauteen.
Eristämistarkkailua koskevaa säännöstä täsmennettäisiin.

Eristämistarkkailussa
olevaa vankia, jota epäillään kehon sisäisestä huumausaineiden
kuljettamisesta, voitaisiin valvoa myös valvontaan soveltuvaa vaatetusta
eli ns. tarkkailuhaalaria käyttäen. Eristämistarkkailun enimmäisaikaa
lyhennettäisiin nykyisestä. Tarkkailuvaatetusta käyttävä vanki tulisi
pyynnöstään viivytyksettä päästää WC-tiloihin.


Muutoksenhausta kokonaan uudet säännökset

Lakiin
tulisi mm. säännös tupakoinnin kieltämisestä myös vankien
asuintiloissa. Tupakoinnin kieltäminen vankien asuintiloissa
edellyttäisi kuitenkin sitä, että vangille järjestettäisiin mahdollisuus
tupakointiin muussa tilassa. Rikosseuraamuslaitoksen
keskushallintoyksikkö päättäisi tupakoinnin kieltämisestä ja antaisi
tarkempia määräyksiä tupakoinnin järjestämisestä vankilan sisätiloissa.

Uudet säännökset vangin ja tutkintavangin
muutoksenhakuoikeudesta täsmentäisivät ja tehostaisivat vangin
oikeusturvaa. Lakiin ehdotettu kattava luettelo muutoksenhakukelpoisista
päätöksistä ja muutoksenhakukielloista poistaisi nykyisten säännösten
tulkinnanvaraisuuden ja parantaisi muutoksenhaun ennakoitavuutta.

Rangaistusajan
laskemista koskeviin säännöksiin tehtäisiin muutoksia, joita
siirtyminen manuaalisesta rangaistusajan laskemisesta tietojärjestelmän
avulla tapahtuvaan rangaistusajan laskentaan edellyttää.
Vankeusrangaistukset ja niistä tehtävät vähennykset laskettaisiin
jatkossa nykyisen kalenteriajan sijasta päivien lukumäärän mukaisesti.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments