EU:n tuomioistuimen tuomio kuluttajan matkasopimusasiassa

15.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuomioistuimen toimivalta siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus (EY) N:o 44/2001 – 16 artiklan 1 kohta – Jäsenvaltiossa asuvan kuluttajan ja toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen matkatoimiston välinen matkasopimus – Matkatoimisto käyttää kuluttajan kotipaikan jäsenvaltioon sijoittautunutta palvelujen tarjoajaa – Kuluttajan oikeus nostaa kotipaikkansa tuomioistuimessa kanne molempia yrityksiä vastaan

Landesgericht Feldkirch (Itävalta) oli tehnyt ennakkoratkaisupyynnön.


Ennakkoratkaisupyyntö
koski tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja
täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (EYVL 2001, L 12, s. 1) 16 artiklan
1 kohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Armin ja Marianne
Maletic (jäljempänä Maleticin puolisot) ja lastminute.com GmbH
(jäljempänä lastminute.com) sekä TUI Österreich GmbH (jäljempänä TUI) ja
jossa on kyse 1 201, 38 euron suuruisen summan sekä korkojen ja muiden
kulujen maksamisesta sen vuoksi, että pääasian valittajat olivat
varanneet lastminute.comilta TUI:n järjestämän pakettimatkan.


Unionin tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:


Tuomioistuimen
toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 44/2001 16 artiklan 1 kohdassa säädettyä käsitettä ”toinen
sopimuspuoli” on tulkittava siten, että sillä tarkoitetaan pääasiassa
kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa myös toimijan, jonka kanssa
kuluttaja on tehnyt kyseisen sopimuksen, sopimuspuolta, jonka kotipaikka
on siinä jäsenvaltiossa, missä mainitun kuluttajan kotipaikka on.

Linkki asiaan C-478/12

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments