Kunta velvoitettiin korvaamaan huostaanottoasiassa lapsen vanhempien oikeudenkäyntikulut

12.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Lastensuojelu – Huostaanottohakemuksen hylkääminen – Oikeudenkäyntikulut

Hallinto-oikeus oli hylännyt X:n huostaanottoa ja sijaishuoltoon
sijoittamista koskevan hakemuksen sekä X:n vanhempien esittämän
oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. Hallinto-oikeus oli katsonut, että vaikka
vanhempien pitkäaikaiset riitaisuudet ja niiden vaikutus lapseen
huomioon ottaen kasvuolosuhteet kotona uhkasivat lastensuojelulain 40
§:ssä tarkoitetuin tavoin vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai
kehitystä, avohuollon tukitoimia oli pidettävä lapsen edun mukaisen
huolenpidon toteuttamiseksi sopivina ja mahdollisina. Hallinto-oikeus
oli todennut, että annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi
lähtökohtaisesti kohtuutonta, jos X:n vanhemmat joutuisivat pitämään
oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hallinto-oikeus oli kuitenkin
perustellut oikeudenkäyntikuluja koskevan vaatimuksen hylkäämistä sillä,
että asia oli tulkinnanvarainen ja lopullinen ratkaisu- ja
harkintavalta kuuluu tahdonvastaisissa huostaanotoissa
hallinto-oikeudelle. Oikeudenkäynnin ei ollut katsottava aiheutuneen
viranomaisen virheestä.

Korkein hallinto-oikeus muutti hallinto-oikeuden päätöstä
oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevin osin ja määräsi Y:n kaupungin
osaksi korvaamaan X:n vanhempien oikeudenkäyntikulut
hallinto-oikeudessa 3 000 eurolla. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei
oikeudenkäynti ollut aiheutunut viranomaisen virheestä.
Hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kuitenkin
ollut kohtuutonta, jos X:n vanhemmat joutuisivat pitämään
oikeudenkäyntikulunsa kokonaisuudessaan vahinkonaan. Asiaa arvioitaessa
oli otettava huomioon huostaanottoasian merkitys perhe-elämän suojan
kannalta sekä asian käsittelyjärjestyksestä johtuva oikeudellisen
avustajan tarve. X:n vanhemmat eivät olleet saaneet asiassa
oikeusapulain mukaista oikeusapua valtion varoista.

9.4.2013/1222

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments