Generic filters
Exact matches only
13.12.2016 Oikeusuutiset

EIT:n suuri jaosto: Työkyvyttömyyseläkkeen lakkauttaminen lainsäädäntömuutoksen johdosta muodosti omaisuuden suojan loukkauksen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Unkari loukkasi valittajan oikeutta omaisuuden suojaan, kun se oli säätänyt lain, jonka perusteella valittajan työkyvyttömyyseläke lakkautettiin kokonaisuudessaan. EIT:n lehdistötiedotteesta: In today’s Grand Chamber judgment in the case of Béláné Nagy v. Hungary (application no. 53080/13) the European Court of…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/eitn-suuri-jaosto-tyokyvyttomyyselakkeen-lakkauttaminen-lainsaadantomuutoksen-johdosta-muodosti-omaisuuden-suojan-loukkauksen/
9.8.2016 Oikeusuutiset

EIT: Kreikan valtionobligaation pakkovaihtaminen vähempiarvoisiin obligaatioihin ei loukannut omaisuuden suojaa eikä ollut syrjivä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on hiljattain antamassaan tuomiossa katsonut, että niiden yksityishenkilöiden, jotka vuonna 2012 voimaan tulleella lailla pakotettiin osallistumaan Kreikan valtionobligaatioiden vaihtamiseen vähempiarvoisiin obligaatioihin, omaisuudensuojaa ei ollut loukattu. EIT kiinnitti asiassa huomiota mm. siihen, että arvopapereihin sijoittaminen ei koskaan ole riskitöntä ja että Kreikan valtion toimet olivat välttämättömiä talouskriisissä valtion…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/eit-kreikan-valtionobligaation-pakkovaihtaminen-vahempiarvoisiin-obligaatioihin-ei-loukannut-omaisuuden-suojaa-eika-ollut-syrjiva/
12.7.2016 Oikeusuutiset

EIT: Tekijänoikeusjärjestön velvoittaminen solmimaan lisenssisopimukset radioasemien kanssa kohtuullisella rojaltilla ei loukannut omaisuuden suojaa tai oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossaan katsonut, että latvialaiset tuomioistuimet olivat ottaneet huomioon riittävällä tavalla niin tekijänoikeuksien haltijoiden kuin radioasemienkin intressit, kun ne olivat määränneet tekijänoikeusjärjestö SIA AKKA/LAA:n (SIA “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” – Copyright and Communication Consulting Agency ltd./Latvian Authors Association) tekemään sopimukset sellaisten radioasemien…

https://asianajajaliitto.fi/2016/07/eit-tekijanoikeusjarjeston-velvoittaminen-solmimaan-lisenssisopimukset-radioasemien-kanssa-kohtuullisella-rojaltilla-ei-loukannut-omaisuuden-suojaa-tai-oikeutta-oikeudenmukaiseen-oikeudenkayntiin/
24.3.2015 Oikeusuutiset

EIT: Adoption mitätöiminen adoptiovanhemman kuoleman jälkeen loukkasi lapsen oikeutta perhe-elämän ja omaisuuden suojaan

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että adoption mitätöimisessä 31 vuotta sen vahvistamisesta ja 18 vuotta sen jälkeen, kun adoptioäiti oli kuollut, ei ollut otettu huomioon lapsen etua eikä päätöstä ollut perusteltu asian luonteen vaatimalla huolellisuudella. EIT:n lehdistötiedotteesta: In today’s Chamber judgment in the case of Zaieţ v.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/eit-adoption-mitatoiminen-adoptiovanhemman-kuoleman-jalkeen-loukkasi-lapsen-oikeutta-perhe-elaman-ja-omaisuuden-suojaan/
8.3.2024 Lausunnot

Lausunto ositusvaateen vanhentumista koskevasta arviomuistiosta

Oikeusministeriö   Dnro L2024-04   Lausuntopyyntönne: VN/24649/2023, 26.1.2024 OSITUSVAATEEN VANHENTUMINEN; ARVIOMUISTIO   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.  1. Sääntelyn tarpeellisuus Suomen Asianajajaliitto katsoo, että ositusvaateen vanhentumisen sääntelylle on tarve. Erityisesti sääntelyn tarve koskee avioeroon tai avioliiton purkautumisiin liittyviä tilanteita.   Asianajokäytännössä tulee esiin tilanteita, jossa esimerkiksi perunkirjoitusta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/lausunto-ositusvaateen-vanhentumista-koskevasta-arviomuistiosta/
3.11.2023 Oikeusuutiset

PeV: Konfiskatorisen verotuksen kieltoa on syytä lähestyä perusoikeuksien rajoituksilta edellytettävän oikeasuhtaisuuden näkökulmasta

Perustuslakivaliokunta otti lausunnossaan kantaa verotukseen omaisuuden suojan näkökulmasta: Verolainsäädännön tarkastelu omaisuudensuojan kannalta (2) Perustuslakivaliokunta on verotusta koskevassa tuoreessa lausuntokäytännössään korostanut, että verotusta koskevaa lainsäädäntöä ei voida pitää valtiosääntöoikeudellisesti sellaisena erityisenä julkisen vallan käytön muotona, jonka alueella perusoikeudet ja perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuusperiaate eivät tule sovellettaviksi (PeVL 53/2016 vp, s. 4,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/pev-konfiskatorisen-verotuksen-kieltoa-on-syyta-lahestya-perusoikeuksien-rajoituksilta-edellytettavan-oikeasuhtaisuuden-nakokulmasta/
30.3.2023 Oikeusuutiset

Valtion etuosto-oikeuden käyttämiselle oli ollut lainmukaiset edellytykset, eikä se ollut ilmeisen kohtuutonta. Valittajalta voitiin salata osa valtion asiassa esittämistä asiakirjoista.

Tu­run HAO: Etuosto –Valtio – Kiinteistön sijainti – Tarkoitussidonnaisuus – Kohtuuttomuus – Asianosaisjulkisuus Asiassa oli kysymys siitä, oliko valtiovarainministeriö voinut käyttää valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain (valtion etuostolaki) 1 §:n 1 momentin (469/2019) mukaisesti valtion etuosto-oikeutta maanpuolustuksen sekä alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen takia Kemiönsaaren kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/valtion-etuosto-oikeuden-kayttamiselle-oli-ollut-lainmukaiset-edellytykset-eika-se-ollut-ilmeisen-kohtuutonta-valittajalta-voitiin-salata-osa-valtion-asiassa-esittamista-asiakirjoista/
7.12.2022 Lausunnot

Lausunto Digitalisaation edistämisen ohjelmasta (Digiohjelma)

Valtionvarainministeriö Dnro L2022-76 Lausuntopyyntönne: VN/22906/2020, 22.11.2022 DIGITALISAATION EDISTÄMISEN OHJELMAN (DIGIOHJELMA) LAINSÄÄDÄNTÖTYÖRYHMÄN KOONTI JA NÄKEMYKSET DIGITALISAATION SÄÄDÖSTILANTEESTA JA MUUTOSEHDOTUKSISTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) toteaa, että, vaikka Asianajajaliitolle ei ole lähetetty lausuntopyyntöä digitalisaation edistämisen ohjelman lainsäädännön soveltamisen ja edistämisen työryhmän loppuraportista, hanke on erittäin tärkeä, koska nykyisen lainsäädännön raportissakin esiin nostetut puutteet,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/lausunto-digitalisaation-edistamisen-ohjelmasta-digiohjelma/
9.11.2022 Oikeusuutiset

EIT kiinnostunut kiinteistön lunastuskorvauksen tasosta – valitus Suomen hallituksen vastattavaksi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on lähettänyt Suomen hallituksen vastattavaksi valituksen, jossa katsotaan, että kiinteistöstä maksettu pakkolunastuskorvaus on niin vähäinen, että kyse on omaisuuden suojan loukkauksesta. Kyse myös lunastuksen perusteen hyväksyttävyydestä. Lunastuskorvaus oli 3,25 miljoonaa euroa, kun valittajat olivat vaatineet korvauksena 13,3 miljoonaa euroa. Kyseessä on vasta toinen Suomen hallituksen vastattavaksi lähetetty valitus…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/eit-kiinnostunut-kiinteiston-lunastuskorvauksen-tasosta-valitus-suomen-hallituksen-vastattavaksi/
22.6.2021 Oikeusuutiset

KKO: “oikeudenkäyntikuluriskin pitkään jatkunut kasvu ja sen vaikutukset prosessikynnyksen kohoamiseen edellyttävät lainsäätäjältä viipymättä tehokkaita lainsäädännöllisiä toimenpiteitä”

Korkeimman oikeuden lausunto oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­ja rii­ta-asiois­sa kos­ke­vas­ta ar­vio­muis­tios­ta “oikeudenkäyntiasiamiehet ja -avustajat eivät aina hahmota asian ratkaisemisen kannalta oleellisia oikeuskysymyksiä, minkä vuoksi riita-asioissa laaditaan tarpeettoman laajoja oikeudenkäyntikirjelmiä ja nimetään asiaan vaikuttamatonta todistelua.” 9. Laajoja riita-asioita ratkaistaan tällä hetkellä tuomioistuimissa alle 10 000 juttua vuodessa. Euroopan neuvoston pysyvän Cepej-komitean raportin (European Judicial Systems,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/kko-oikeudenkayntikuluriskin-pitkaan-jatkunut-kasvu-ja-sen-vaikutukset-prosessikynnyksen-kohoamiseen-edellyttavat-lainsaatajalta-viipymatta-tehokkaita-lainsaadannollisia-toimenpiteita/