Generic filters
Exact matches only
28.6.2024 Oikeusuutiset

Vaikeavammaisen hakemusta henkilökohtaiseen apuun ei ollut voitu hylätä sen vuoksi, että hänelle oli tehty erityishuollon valvottua liikkumista koskeva päätös

KHO:2024:95 Vammaispalvelu – Vaikeavammainen henkilö – Henkilökohtainen apu – Kehitysvammainen henkilö – Rajoitustoimenpiteen merkitys – Valvonnan tarve – Henkilökohtaisen avun soveltuvuus Asiassa oli kysymys siitä, millainen merkitys kehitysvammalain perusteella tehdylle valvotun liikkumisen päätökselle voitiin antaa arvioitaessa vaikeavammaisen henkilön oikeutta vammaispalvelulain mukaiseen henkilökohtaiseen apuun. Ratkaistavana oli, oliko hyvinvointialue voinut hylätä A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/vaikeavammaisen-hakemusta-henkilokohtaiseen-apuun-ei-ollut-voitu-hylata-sen-vuoksi-etta-hanelle-oli-tehty-erityishuollon-valvottua-liikkumista-koskeva-paatos/
3.6.2024 Oikeusuutiset

Muutoksia hankintalakiin – KKV:n valvontamahdollisuudet vahvistuivat

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) hankintojen valvonnan mahdollisuudet havaita ja puuttua laittomiin suorahankintoihin paranevat. KKV:n ajallista toimivaltaa tehdä seuraamusesitys kielletyistä suorahankinnoista laajennetaan kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen. Muutokset tulivat voimaan 1.6.2024. KKV valvoo hankintalain noudattamista. Virasto voi jatkossa tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten määräämiseksi laittomista suorahankinnoista 12 kuukauden kuluessa hankintasopimuksen tekemisestä. Viraston tekemät…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/muutoksia-hankintalakiin-kkvn-valvontamahdollisuudet-vahvistuivat/
15.5.2024 Oikeusuutiset

KHO: Rakennusvalvontaviranomainen oli voinut kieltää lyhytaikaisen asunnonvuokraustoiminnan asuinkerrostalossa

KHO:2024:75 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Hallintopakko – Käyttötarkoituksen olennainen muutos – Asuminen – Majoitustoiminta – Asuinhuoneiston vuokraus – Lyhytkestoiset vuokrasuhteet – Toiminnan maankäytölliset vaikutukset Helsingin rakennusvalvontaviranomainen oli sakon uhalla kieltänyt A:ta käyttämästä kahta osakeomistuksensa perusteella hallitsemaa kerrostalon asuinhuoneistoa majoitustiloina. A:lle asetettu velvoite oli rajattu siten, että se ei…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/kho-rakennusvalvontaviranomainen-oli-voinut-kieltaa-lyhytaikaisen-asunnonvuokraustoiminnan-asuinkerrostalossa/
14.5.2024 Oikeusuutiset

Tuomareilla ja lääkäreillä hyvin erilaisia käsityksiä muistisairaiden edunvalvontaan määräämisen perusteista

Monitieteinen tutkimus osoitti edunvalvonnan tarpeen arvioinnin heikkouksia ja pyrkii siten parantamaan muistisairauksia sairastavien yhdenvertaisuutta Muistisairaudet ovat yleinen syy edunvalvojan määräämiseen, kun sairastuneen oikeudellinen toimintakyky heikkenee muistisairauden edetessä. Tuore tutkimus selvitti, miten lääkärit ja oikeudelliset asiantuntijat arvioivat edunvalvonnan tarpeen yhteyttä muistisairauksien neuropsykiatrisiin ja tiedonkäsittelyn oireisiin. Tiedonkäsittelyn oireisiin lukeutuvat muun muassa muistin…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/tuomareilla-ja-laakareilla-hyvin-erilaisia-kasityksia-muistisairaiden-edunvalvontaan-maaraamisen-perusteista/
8.5.2024 Oikeusuutiset

KHO:n ratkaisu asianajosalaisuudesta ja siihen liittyvästä liikesalaisuudesta valvontamenettelyssä

KHO:2024:72 Asiakirjajulkisuus – Valvontalautakunta – Asianajosalaisuus – Liikesalaisuus – Tiedot asianajajan päämiehen laskutuksesta ja sopimusehdoista – Tiedot päämiehen tunniste- ja yhteystiedoista – Perintätoimeksianto Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivalle valvontalautakunnalle oli tehty kantelu, joka koski asianajajan päämiehensä puolesta suorittamaa laskun perintää. Ulkopuolinen henkilö pyysi valvontalautakunnalta tiedot kanteluasiakirjoista, jotka valvontalautakunta luovutti osittain pyytäjälle.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/khon-ratkaisu-asianajosalaisuudesta-ja-siihen-liittyvasta-liikesalaisuudesta-valvontamenettelyssa/
26.4.2024 Oikeusuutiset

HelHAO: ALV:sta vapauttamisen edellytykset täyttävän palvelun myynti oli vapautettu verosta myös kun palvelu laskutettiin laskutuspalvelua tuottavan yhteisön kautta

Hel­sin­gin HAO: Arvonlisävero –Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu – Laskutuspalvelu – Terveydenhuollon ammattihenkilö Asiassa oli ratkaistavana, oliko laskutuspalvelua tarjoavan A Oy:n myynti arvonlisäverotonta arvonlisäverolain 34 ja 35 §:n perusteella, kun se laskutti ensihoitajien suorittamasta työstä sairaankuljetuspalveluita tarjoavaa B Oy:tä. Asiassa saadun selvityksen perusteella ensihoitajat olivat sopineet tehtävästä työstä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/helhao-alvsta-vapauttamisen-edellytykset-tayttavan-palvelun-myynti-oli-vapautettu-verosta-myos-kun-palvelu-laskutettiin-laskutuspalvelua-tuottavan-yhteison-kautta/
23.4.2024 Tiedotteet

Valvontalautakunnassa ratkaistiin vuonna 2023 ennätysmäärä asioita

Valvontalautakunta onnistui tavoitteessaan purkaa kertynyttä jutturuuhkaa ja teki kaikkien aikojen ratkaisuennätyksensä – 699 ratkaisua. Tavoitteen saavuttamiseksi kertomusvuonna järjestettiin kaikkiaan 29 jaoston kokousta ja viisi täysistunnon kokousta. Valvontalautakuntaan tuli vuonna 2023 vireille yhteensä 594 asiaa, joista 465 oli valvonta-asioita ja 88 palkkioriita-asioita. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 483 valvonta-asiaa ja 90…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/valvontalautakunnassa-ratkaistiin-vuonna-2023-ennatysmaara-asioita/
18.4.2024 Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Oikeusministeriö   Dnro L2024-14   Lausuntopyyntönne: VN/25634/2023, 7.3.2024 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI KONKURSSIPESIEN HALLINNON VALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä laiksi konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain muuttamisesta. Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa:    Taustaa ja tavoitteet Lainsäädännön muutoksen taustalla olevista tarkoituksista ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-laiksi-konkurssipesien-hallinnon-valvonnasta-annetun-lain-muuttamisesta/
18.4.2024 Oikeusuutiset

Työeläkevakuuttajien perustama yhtiö oli itsenäinen yhteenliittymä, jonka palveluista ei ollut suoritettava arvonlisäveroa

KHO:2024:60 Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Itsenäinen yhteenliittymä – Yhteenliittymän jäsenten harjoittama vakuutustoiminta A Oy oli suomalaisten työeläkevakuutusyhtiöiden perustama ja omistama yhtiö. Yhtiö oli perustettu, jotta työeläkeyhtiöt pystyivät hoitamaan lakisääteiset eläkepäätöksiin ja -maksatuksiin liittyvät tehtävänsä. Yhtiö ylläpiti työeläkevakuuttamisessa tarvittavia tietojärjestelmiä ja myi siihen liittyviä palveluja työeläkeyhtiöille omakustannushintaan. Vastaavia palveluja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/tyoelakevakuuttajien-perustama-yhtio-oli-itsenainen-yhteenliittyma-jonka-palveluista-ei-ollut-suoritettava-arvonlisaveroa/
14.4.2024 Oikeusuutiset

Ilmalämpöpumppua oli pidettävä vammaispalvelun kannalta välttämättömänä laitteena, kun epilepsiakohtaukset lisääntyivät kohoneen lämmön myötä

KHO:2024:56 Vammaispalvelu – Taloudellinen tukitoimi – Asunnon laitteet – Ilmalämpöpumppu – Sisäilman viilentäminen – Lapsi – Sairauden oireet – Välttämättömyys – Tavanomaisen elämän toiminnot Vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavalle lapselle oli haettu vammaispalvelulain mukaista taloudellista tukea kodin tupakeittiöön asennetun ilmalämpöpumpun hankintakustannuksiin. Sairaudelle oli tyypillistä pitkittyneet, usein sairaalahoitoa vaativat epilepsiakohtaukset, joita lämmönnousu provosoi.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/ilmalampopumppua-oli-pidettava-vammaispalvelun-kannalta-valttamattomana-laitteena-kun-epilepsiakohtaukset-lisaantyivat-kohoneen-lammon-myota/