Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
25.2.2017 Oikeusuutiset

KKO aikoo tutkia onko yksityisellä tekijänoikeudenhaltijalla oikeus saada käyttöönsä viranomaisia varten säilytettyjä teletietoja

VL:2017-17 Tekijänoikeus Salassapito Yksityiselämän suoja Euroopan unionin oikeus Elokuvateoksia oli tekijänoikeuden haltijan suostumuksetta saatettu yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa. Tekijänoikeuden haltijalta oikeutensa johtava yhtiö haki teleyritykseltä tälle kuuluvien tiettyjen teleliittymien käyttäjien ja tilaajien yhteystietoja hakemuksessa yksilöidyiltä ajankohdilta. Markkinaoikeus määräsi teleyrityksen antamaan vaaditut tiedot. Kysymys siitä, oliko teleyrityksellä oikeus olla luovuttamatta sellaisia tietoja,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/kko-aikoo-tutkia-onko-yksityisella-tekijanoikeudenhaltijalla-oikeus-saada-kayttoonsa-viranomaisia-varten-sailytettyja-teletietoja/
20.5.2016 Lausunnot

Lausunto avustajadirektiivin 2013/48/EU täytäntöönpanosta

Dnro 25/2016 Lausuntopyyntönne: OM 3/41/2016, 18.4.2016 AVUSTAJADIREKTIIVIN 2013/48/EU TÄYTÄNTÖÖNPANO Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 18.4.2016 päivätyn lausuntopyynnön koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Asianajajaliitto lausuu luonnoksen johdosta seuraavaa.   1. Yleistä Lausuntopyyntö on päivätty 18.4.2016 ja siihen on pyydetty lausuntoa 11.5.2016…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/lausunto-avustajadirektiivin-2013-48-eu-taytantoonpanosta/
15.2.2016 Lausunnot

Lausunto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Dnro 05/2016 Lausuntopyyntönne: OM 31/41/2015, 26.1.2016 LAPSEN HUOLTOA JA TAPAAMISOIKEUTTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 26.1.2016 päivätyn lausuntopyynnön lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Asianajajaliitto lausuu esityksen johdosta seuraavaa. 2. Lapsen tapaamisoikeus 2.1. Vuoroasumisjärjestelyt Oikeuskäytännössä vuoroasuminen on voitu vahvistaa yleensä vain sellaisissa tilanteissa, joissa lapsen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/lausunto-lapsen-huoltoa-ja-tapaamisoikeutta-koskevan-lainsaadannon-uudistamisesta/
26.3.2015 Oikeusuutiset

THO: Kuolleelle henkirikoksen uhrille voitiin määrätä edunvalvoja

THO:2015:1 Holhoustoimi – Edunvalvojan määrääminen Esitutkinta Rikoskomisario K on hakenut kuolleelle A:lle edunvalvojaa esitutkintaa varten, koska A:n äiti B on A:n ainoa tiedetty oikeudenomistaja ja epäiltynä hänen surmaamisestaan. A:n isä on tuntematon. B on siten ainoa henkilö, joka olisi oikeutettu käyttämään A:n puhevaltaa. Edunvalvojaa on haettu muun muassa siksi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/tho-kuolleelle-henkirikoksen-uhrille-voitiin-maarata-edunvalvoja/
19.4.2014 Oikeusuutiset

Työn tilaaja ei ollut menettänyt puhevaltaansa korvauksen vaatimiseksi vesivahingosta

KKO:2014:26 Rakennusurakka Vahingonkorvaus Urakoitsija oli aiheuttanut vesivahingon, jonka johdosta tilaaja oli vaatinut korvausta. Vaatimus oli perusteeltaan ollut esillä vastaanottotarkastuksessa ja se oli käsiteltävänä urakoitsijan vakuutusyhtiössä, kun urakan loppuselvitys toimitettiin. Urakoitsijan mukaan tilaaja oli menettänyt puhevaltansa, koska korvausvaatimusta ei ollut esitetty loppuselvityksessä. Kysymys siitä, miten on tulkittava YSE 1998 73 §:n…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/tyon-tilaaja-ei-ollut-menettanyt-puhevaltaansa-korvauksen-vaatimiseksi-vesivahingosta/
30.10.2013 Oikeusuutiset

Kilpailijalla ei puhevaltaa määräävän markkina-aseman väärinkäyttöasiassa

KHO:2013:170 Kilpailuasia – Asianosaisasemaa koskeva vaatimus – Kilpailija – Markkinaoikeus – Välipäätös – Valituksen tutkiminen Kilpailuvirasto (nykyisin Kilpailu- ja kuluttajavirasto) oli päätöksellään määrännyt elinkeinonharjoittajan lopettamaan määräävän markkina-aseman väärinkäytöksi katsotun menettelyn. Elinkeinonharjoittaja oli valittanut päätöksestä markkinaoikeuteen. Valituksen tultua vireille elinkeinonharjoittajan kilpailija oli vaatinut markkinaoikeudessa, että sillä todetaan olevan asiassa asianosaisen tai…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/kilpailijalla-ei-puhevaltaa-maaraavan-markkina-aseman-vaarinkayttoasiassa/