Generic filters
Exact matches only
26.6.2020 Oikeusuutiset

Pimeän työn alihankkijalta tilanneet tuomittiin avunannosta törkeään veropetokseen

KKO:2020:52 Veropetos – Törkeä veropetos – Rikokseen osallisuus – Avunanto A ja B olivat käyttäneet määräysvaltaa yhtiössä, joka oli teettänyt rakennussiivoustyötä alihankintana. Yhtiöllä oli ollut sopimuskumppaneina useita toisiaan ajallisesti seuranneita alihankintayhtiöitä, joiden nimissä toimitetut laskut yhtiö oli maksanut. Hovioikeus oli katsonut alihankintatoiminnan olleen alihankintayhtiöiden sijasta työvoiman välittämiseen osallistuneen X:n liiketoimintaa.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/pimean-tyon-alihankkijalta-tilanneet-tuomittiin-avunannosta-torkeaan-veropetokseen/
18.6.2020 Oikeusuutiset

Veropetos on rangaistavaa siitä riippumatta onko vältetty vero EU:ssa kiellettyä valtiontukea

KKO:2020:46 Törkeä veropetos – Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus – Lievemmän lain periaate – Euroopan unionin oikeus – Perusoikeuskirja – Valtiontuki Yhtiö oli vuosina 2013 ja 2014 tuonut maahan jäätelötuotteita Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta. Yhtiön hallituksen jäsenenä ollutta A:ta syytettiin törkeästä veropetoksesta sillä perusteella, että hän oli laiminlyönyt tekoaikana voimassa olleen verolainsäädännön…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/veropetos-on-rangaistavaa-siita-riippumatta-onko-valtetty-vero-eussa-kiellettya-valtiontukea/
12.6.2020 Oikeusuutiset

Rikoksen johdosta määräämättä jääneitä työeläkevakuutusmaksuja ei ollut vähennettävä yhtiön verotettavasta tuloksesta laskettaessa veropetoksella vältetyn tuloveron määrää

KKO:2020:43 Veropetos – Törkeä veropetos – Työeläkevakuutusmaksupetos – Törkeä työeläkevakuutusmaksupetos – Vahingonkorvaus A:n syyksi oli luettu törkeänä veropetoksena se, että hän oli X Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä antanut verotusta varten väärää tietoa muun ohella ilmoittamalla yhtiön elinkeinotoiminnan verotettavan tuloksen liian pienenä. Lisäksi A:n syyksi oli luettu törkeänä työeläkevakuutusmaksupetoksena se,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/rikoksen-johdosta-maaraamatta-jaaneita-tyoelakevakuutusmaksuja-ei-ollut-vahennettava-yhtion-verotettavasta-tuloksesta-laskettaessa-veropetoksella-valtetyn-tuloveron-maaraa/
3.12.2019 Oikeusuutiset

Vilpistä seurannut luotettavan selvityksen puute merkitsi estettä marginaaliverotusmenettelyn käyttämiselle, kyseessä törkeä veropetos.

KKO:2019:105 Veropetos – Törkeä veropetos – Vahingonkorvaus A oli harjoittanut käytettyjen ajoneuvojen kauppaa. A oli soveltanut marginaaliverotusmenettelyä siihen osaan kaupoista, jonka hän oli merkinnyt kirjanpitoon. Pääosan kaupoista A oli jättänyt merkitsemättä kirjanpitoon eikä ollut siltä osin noudattanut marginaaliverotusmenettelyä koskevia vaatimuksia kirjanpitokäsittelystä sekä lasku- ja tositemerkinnöistä. A:n syyksi luettiin muun ohella…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/vilpista-seurannut-luotettavan-selvityksen-puute-merkitsi-estetta-marginaaliverotusmenettelyn-kayttamiselle-kyseessa-torkea-veropetos/
30.10.2019 Oikeusuutiset

Hovioikeus rajasi liiketoimintakiellon koskemaan vain toimialaa, jolla rikokset oli tehty

VaaHO:2019:4 Liiketoimintakielto – Liiketoimintaan kohdistuva luottamus – Erityiset syyt liiketoimintakiellon sisällön rajaamiseen A:n syyksi on luettu törkeä kirjanpitorikos ja törkeä veropetos siten, että hän on asiakasyritystensä taloushallintotehtäviä hoitaessaan laiminlyönyt osaksi oman yrityksensä kirjanpitovelvollisuuden ja välttänyt lähes 65.000 euron verot. A:n harjoittamaan liiketoimintaan kohdistuvan luottamuksen ylläpitämiseksi A tuli määrätä liiketoimintakieltoon, vaikka…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/hovioikeus-rajasi-liiketoimintakiellon-koskeman-vain-toimialaa-jolla-rikokset-oli-tehty/
20.9.2018 Lausunnot

Lausunto kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Dnro 65/2018 Lausuntopyyntönne: VM009:00/2018, 27.8.2018 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS EDUSKUNNALLE KANSAINVÄLISTEN VERORIITOJEN RATKAISUMENETTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa mainitusta asiasta. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Taustaa Uudella lailla kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä on tarkoitus saattaa voimaan veroriitojen ratkaisumekanismeista Euroopan Unionissa annettu neuvoston direktiivi (EU) 2017/1852 (“Direktiivi”). Asianajajaliitto pitää lainsäädännön…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/lausunto-kansainvalisten-veroriitojen-ratkaisumenettelya-koskevaksi-lainsaadannoksi/
15.6.2018 Lausunnot

Lausunto unionipetosdirektiivin täytäntöönpanosta

Dnro 28/2018   Lausuntopyyntönne: OM 7/481/2017, 3.5.2018   LAUSUNTO UNIONIPETOSDIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Työryhmä on ehdottanut mietinnössään direktiivin edellyttämiä muutoksia ensinnäkin rikoslakiin.   Muutoksia on ehdotettu seuraaviin säännöksiin, jotka käydään tässä jokaisen muutosehdotuksen osalta läpi.   1)     Suomen ulkopuolella tehdyissä direktiivin mukaisissa rikoksissa ei enää jatkossa olisi kaksoisrangaistavuuden…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/lausunto-unionipetosdirektiivin-taytantoonpanosta/
28.4.2016 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta “Rikosoikeudenkäynnissä sovellettava itsekriminointisuoja ja sen vaikutus verotusmenettelyssä”

Dnro 18/2016 Lausuntopyyntönne: 21.6.2016LUONNOS VEROHALLINNON OHJEEKSI ”RIKOSOIKEUDENKÄYNNISSÄ SOVELLETTAVA ITSEKRIMINOINTISUOJA JA SEN VAIKUTUS VEROTUSMENETTELYSSÄ” Verohallinto on pyytänyt 21.3.2016 Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Rikosoikeudenkäynnissä sovellettava itsekriminointisuoja ja sen vaikutus verotus-menettelyssä”. Asianajajaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa. Keskeinen kysymys ohjeluonnokseen ja itsekriminointisuojaan liittyen on, edellyttääkö itsekriminointisuoja ohjeluonnoksessa esitetysti verotusmenettelyn (lähinnä verotarkastuksen)…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-rikosoikeudenkaynnissa-sovellettava-itsekriminointisuoja-ja-sen-vaikutus-verotusmenettelyssa/
24.10.2013 Oikeusuutiset

Valituksen johdosta kumottu veronkorotus esti veropetossyytteen. Ne bis in idem

KKO:2013:78 Veropetos – Törkeä veropetos Veronkorotus Ne bis in idem Lis pendens A:n ja B:n osalta oli tehty neljä jälkiverotuspäätöstä ja määrätty jälkiverojen ohella veronkorotuksia. A:n ja B:n valitusten perusteella hallintotuomioistuin kumosi veronkorotuspäätökset ja palautti asian tullipiirille uudelleen käsiteltäväksi. Veronkorotuspäätökset estivät veropetosta koskevan syytteen tutkimisen. Ks. KKO:2013:59 Vahvennettu jaosto, 11…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/valituksen-johdosta-kumottu-veronkorotus-esti-veropetossyytteen-ne-bis-in-idem/
5.7.2013 Oikeusuutiset

KKO muutti veropetossyytteen tutkintaan liittyvää tulkintalinjaansa

Ne bis in idem kieltää myös rinnakkaiset vero- ja verorikosprosessit Korkein oikeus (KKO) on tänään antanut ratkaisun niin sanottua ne bis in idem (”ei kahdesti samassa asiassa”) – kieltoa koskevassa asiassa. Ratkaisussaan KKO on muuttanut aiempaa tulkintaansa siitä, milloin verovelvolliselle määrätty veronkorotus estää samaan veronkorotukseen liittyvän veropetosta koskevan syytteen tutkimisen.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/kko-muutti-veropetossyytteen-tutkintaan-liittyvaa-tulkintalinjaansa/