Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
3.12.2019 Oikeusuutiset

Vilpistä seurannut luotettavan selvityksen puute merkitsi estettä marginaaliverotusmenettelyn käyttämiselle, kyseessä törkeä veropetos.

KKO:2019:105 Veropetos – Törkeä veropetos – Vahingonkorvaus A oli harjoittanut käytettyjen ajoneuvojen kauppaa. A oli soveltanut marginaaliverotusmenettelyä siihen osaan kaupoista, jonka hän oli merkinnyt kirjanpitoon. Pääosan kaupoista A oli jättänyt merkitsemättä kirjanpitoon eikä ollut siltä osin noudattanut marginaaliverotusmenettelyä koskevia vaatimuksia kirjanpitokäsittelystä sekä lasku- ja tositemerkinnöistä. A:n syyksi luettiin muun ohella…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/vilpista-seurannut-luotettavan-selvityksen-puute-merkitsi-estetta-marginaaliverotusmenettelyn-kayttamiselle-kyseessa-torkea-veropetos/
30.10.2019 Oikeusuutiset

Hovioikeus rajasi liiketoimintakiellon koskemaan vain toimialaa, jolla rikokset oli tehty

VaaHO:2019:4 Liiketoimintakielto – Liiketoimintaan kohdistuva luottamus – Erityiset syyt liiketoimintakiellon sisällön rajaamiseen A:n syyksi on luettu törkeä kirjanpitorikos ja törkeä veropetos siten, että hän on asiakasyritystensä taloushallintotehtäviä hoitaessaan laiminlyönyt osaksi oman yrityksensä kirjanpitovelvollisuuden ja välttänyt lähes 65.000 euron verot. A:n harjoittamaan liiketoimintaan kohdistuvan luottamuksen ylläpitämiseksi A tuli määrätä liiketoimintakieltoon, vaikka…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/hovioikeus-rajasi-liiketoimintakiellon-koskeman-vain-toimialaa-jolla-rikokset-oli-tehty/
20.9.2018 Lausunnot

Lausunto kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Dnro 65/2018 Lausuntopyyntönne: VM009:00/2018, 27.8.2018 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS EDUSKUNNALLE KANSAINVÄLISTEN VERORIITOJEN RATKAISUMENETTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa mainitusta asiasta. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Taustaa Uudella lailla kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä on tarkoitus saattaa voimaan veroriitojen ratkaisumekanismeista Euroopan Unionissa annettu neuvoston direktiivi (EU) 2017/1852 (”Direktiivi”). Asianajajaliitto pitää lainsäädännön…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/lausunto-kansainvalisten-veroriitojen-ratkaisumenettelya-koskevaksi-lainsaadannoksi/
15.6.2018 Lausunnot

Lausunto unionipetosdirektiivin täytäntöönpanosta

Dnro 28/2018   Lausuntopyyntönne: OM 7/481/2017, 3.5.2018   LAUSUNTO UNIONIPETOSDIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Työryhmä on ehdottanut mietinnössään direktiivin edellyttämiä muutoksia ensinnäkin rikoslakiin.   Muutoksia on ehdotettu seuraaviin säännöksiin, jotka käydään tässä jokaisen muutosehdotuksen osalta läpi.   1)     Suomen ulkopuolella tehdyissä direktiivin mukaisissa rikoksissa ei enää jatkossa olisi kaksoisrangaistavuuden…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/lausunto-unionipetosdirektiivin-taytantoonpanosta/
29.3.2018 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös tunnustamisoikeudenkäynnissä tuomittavan rangaistuksen mittaamisesta

KKO:2018:23 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Lieventämisperusteet – Rangaistusasteikon lieventäminen Veropetos – Törkeä veropetos Kirjanpitorikos – Törkeä kirjanpitorikos Tunnustamisoikeudenkäynti A:ta epäiltiin useista talousrikoksista. Esitutkinnan aikana A oli ensin kiistänyt syyllisyytensä mutta myöhemmin myöntänyt sen ja aloittanut syyteneuvottelun syyttäjän kanssa. Asia oli kaikkien epäiltyjen rikosten osalta käsitelty tunnustamisoikeudenkäynnissä. A oli…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/ennakkopaatos-tunnustamisoikeudenkaynnissa-tuomittavan-rangaistuksen-mittaamisesta/
28.3.2018 Oikeusuutiset

Ulkomaille verotuksen takia perustettuja yhtiöitä ei samastettu rikosasiassa suomalaiseen yhtiöön

KKO:2018:20 Kirjanpitorikos – Törkeä kirjanpitorikos Veropetos – Törkeä veropetos Osakeyhtiö – Samastaminen Syyttäjä katsoi, että suomalaisen X Oy:n toimintaan oli samastettava yhtiön kanssa samaan intressipiiriin kuuluvan kahden tanskalaisyhtiön toiminta lentokoneiden myynnissä, koska myynneissä oli tosiasiassa kysymys X Oy:n liiketoiminnasta ja lentokoneiden myynti oli tapahtunut tosiasiassa Suomessa. Myyntien aikana Tanskassa oli…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/ulkomaille-verotuksen-takia-perustettuja-yhtioita-ei-samastettu-rikosasiassa-suomalaiseen-yhtioon/
4.1.2018 Oikeusuutiset

KKO alensi talousrikoksensa tunnustaneen rangaistusta

KKO:2018:2 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Lieventämisperusteet Kirjanpitorikos – Törkeä kirjanpitorikos Veropetos – Törkeä veropetos A:n syyksi oli luettu useita törkeitä veropetoksia, törkeitä kirjanpitorikoksia, törkeitä työeläkevakuutusmaksupetoksia ja rekisterimerkintärikoksia hänen harjoitettuaan rakennusalan työvoiman vuokrausta vuosina 2003 – 2011 viidessä eri yhtiössä, jotka olivat jatkaneet perätysten samaa liiketoimintaa. A oli kertonut…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/kko-alensi-talousrikoksensa-tunnustaneen-rangaistusta/
29.12.2017 Oikeusuutiset

Syyte törkeästä veropetoksesta ja kirjanpitiorikoksesta hylättiin tahallisuuden puuttumisen vuoksi

KKO:2017:98 Veropetos – Törkeä veropetos Kirjanpitorikos – Törkeä kirjanpitorikos Tahallisuus Sveitsiin perustettu yhtiö LW harjoitti puutavaran tukkukauppaa ja välitystoimintaa pääasiassa Venäjällä sijainneiden toimipisteiden tai edustustojen kautta välittämällä venäläisiltä sahoilta ostettua puutavaraa enimmäkseen muualta kuin Suomesta oleville ostajille. LW:n hallituksen puheenjohtajana ja enemmistöosakkaana toimineelle A:lle vaadittiin rangaistusta ajalla 1.1.2003 – 31.12.2007…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/syyte-torkeasta-veropetoksesta-ja-kirjanpitiorikoksesta-hylattiin-tahallisuuden-puuttumisen-vuoksi/
26.10.2017 Oikeusuutiset

Ennakonpidätysten laiminlyönnin aiheuttama vahinko arvioitava todellisen menetyksen eikä hallinnollisten säännösten perusteella

KKO:2017:75 Veropetos – Törkeä veropetos Vahingonkorvaus Vastaajan syyksi oli luettu törkeänä veropetoksena muun muassa se, että yhtiön, jonka hallituksen ainoa jäsen hän oli, toiminnassa oli laiminlyöty ilmoittaa yhtiön maksamat palkat ja toimittaa ennakonpidätykset maksetuista palkoista, minkä vuoksi veroa oli jäänyt määräämättä. Kysymys siitä, minkä perusteiden mukaan vältetyn veron määrä oli…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/ennakonpidatysten-laiminlyonnin-aiheuttama-vahinko-arvioitava-todellisen-menetyksen-eika-hallinnollisten-saannosten-perusteella/
12.9.2017 Oikeusuutiset

Autoveron määrääminen ei estänyt syytettä veroilmoituksen laiminlyönnistä

HelHO:2017:10 Veropetos Ne bis in idem -kielto Autoverotuspäätös Vientipalautus Koska A on laiminlyönyt autoveroilmoituksen tekemisen, Tulli on pakkoverotusmenettelyssä määrännyt A:n maksettavaksi autoveroa 8.760,01 euroa, eikä A:lla ole oikeutta vientipalautukseen, vaikka A on kuljettanut ajoneuvon pois Suomesta. Näin ollen A:n maksettavaksi on tosiasiassa määrätty 1.405,39 euron asemasta 8.760,01 euroa siitä, että…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/autoveron-maaraaminen-ei-estanyt-syytetta-veroilmoituksen-laiminlyonnista/