Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
10.12.2019 Oikeusuutiset

Lomautetulla oli oikeus irtisanomisajan palkkaan kun oli tullut työkyvyttömäksi lomautuksen aikana

KKO:2019:108 Työsopimus – Työsopimuksen raukeaminen – Lomauttaminen – Irtisanomisajan palkka – Ennakkopäätösvalitus Työntekijä oli ollut lomautettuna yli 200 päivää, kun hänelle myönnettiin täysi työkyvyttömyyseläke lomautuksen aikana alkaneen työkyvyttömyyden perusteella. Kun työkyvyttömyyseläke oli myönnetty, työntekijä oli irtisanoutunut. Korkein oikeus katsoi, että työsopimus ei näissä olosuhteissa ollut rauennut työntekijälle myönnetyn täyden työkyvyttömyyseläkkeen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/lomautetulla-oli-oikeus-irtisanomisajan-palkkaan-kun-oli-tullut-tyokyvyttomaksi-lomautuksen-aikana/
13.12.2016 Oikeusuutiset

EIT:n suuri jaosto: Työkyvyttömyyseläkkeen lakkauttaminen lainsäädäntömuutoksen johdosta muodosti omaisuuden suojan loukkauksen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Unkari loukkasi valittajan oikeutta omaisuuden suojaan, kun se oli säätänyt lain, jonka perusteella valittajan työkyvyttömyyseläke lakkautettiin kokonaisuudessaan. EIT:n lehdistötiedotteesta: In today’s Grand Chamber judgment in the case of Béláné Nagy v. Hungary (application no. 53080/13) the European Court of…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/eitn-suuri-jaosto-tyokyvyttomyyselakkeen-lakkauttaminen-lainsaadantomuutoksen-johdosta-muodosti-omaisuuden-suojan-loukkauksen/
14.4.2015 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio sosiaalipolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Mies- ja naispuoliset työntekijät – Tasa-arvoinen kohtelu sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä – Direktiivi 79/7/ETY – 4 artikla – Direktiivi 97/81/EY – UNICE:n, CEEP:n ja EAY:n tekemä osa-aikatyötä koskeva puitesopimus – Etuuksien laskeminen – Järjestelmä puuttuvien vakuutusmaksujen kattamiseksi – Osa-aikatyöntekijät ja kokoaikaiset työntekijät Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Tribunal Superior de Justicia…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/eun-tuomioistuimen-tuomio-sosiaalipolitiikkaa-koskevassa-asiassa-6/
6.11.2014 Oikeusuutiset

STM: Oikeus kuntoutukseen selvitetään jatkossa ennen työkyvyttömyyseläkettä

Työeläkelaitosten on jatkossa oma-aloitteisesti selvitettävä työkyvyttömyyseläkettä hakevan henkilön oikeus ammatilliseen kuntoutukseen Jos kuntoutuksen myöntämisedellytykset täyttyvät, henkilölle annetaan työkyvyttömyyseläkeratkaisun lisäksi ennakkopäätös kuntoutuksesta. Myös Kelan velvollisuutta selvittää kuntoutusmahdollisuudet ennen työkyvyttömyyseläkepäätöksen antamista korostetaan. Kuntoutusmahdollisuuksien oma-aloitteisella selvittämisellä nopeutetaan ihmisten pääsyä tarpeelliseen kuntoutukseen. Kuntoutuksen ensisijaisuutta korostavat nykyiset säännökset ovat yleisluonteisia eivätkä ne ohjaa kuntoutusmahdollisuuksien riittävän…

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/stm-oikeus-kuntoutukseen-selvitetaan-jatkossa-ennen-tyokyvyttomyyselaketta/
6.11.2014 Oikeusuutiset

STM: Hylkäävien etuuspäätösten perustelut tarkentuvat

Sosiaalivakuutusetuuksista annettavien hylkäävien päätösten perusteluista on jatkossa nykyistä paremmin käytävä ilmi, miksi haettu etuus on evätty. Silloin kun kielteinen päätös perustuu erityisesti lääketieteellisiin seikkoihin, perusteluihin on kirjattava, mitkä asiat ovat vaikuttaneet tapauksen arviointiin ja mitä johtopäätöksiä niiden perusteella on tehty. Lisäksi Kelassa tai työeläkelaitoksessa hakemuksen käsittelyyn osallistuvan asiantuntijalääkärin on laadittava…

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/stm-hylkaavien-etuuspaatosten-perustelut-tarkentuvat/
19.6.2014 Oikeusuutiset

Muutoksenhakulautakunnan jäsen oli esteellinen eläkelaitokseen liittyvän yhteytensä vuoksi

Vakuutusoikeus: Työeläke – Esteellisyys – Työkyvyttömyyseläke – Muutoksenhaku Työeläkelakien mukaista työkyvyttömyyseläkettä koskevan valitusasian ratkaisemiseen osallistuneen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan jäsenen katsottiin olleen esteellinen, koska hän oli kuulunut ensimmäisen asteen päätöksen antaneen eläkelaitoksen eläkeasiain neuvottelukuntaan. Eläkelaitos oli nimittänyt jäsenet neuvottelukuntaansa, jonka tehtävänä oli antaa työkyvyttömyyseläkkeitä koskevia suosituksia. Eläkelaitos oli myös maksanut neuvottelukuntaan osallistumisesta…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/muutoksenhakulautakunnan-jasen-oli-esteellinen-elakelaitokseen-liittyvan-yhteytensa-vuoksi/
28.5.2014 Oikeusuutiset

Jälleen ennakkopäätös tapaturman ja oireiden todennäköisestä syy-yhteydestä

KKO:2014:33 Tapaturmakorvaus – Syy-yhteys A oli 1.2.2006 kaatunut jäisellä pihalla siten, että takaraivo oli iskeytynyt maahan. Puhelinkonsultaation perusteella aivotärähdykseksi arvioitu vamma ei ollut vaatinut välitöntä lääkärinhoitoa, vaan A oli päänsärystä huolimatta palannut seuraavana päivänä esimiestason työhönsä jatkaen sitä koko saman vuoden kevään ilman sairauspoissaoloja. Kesäloman jälkeen A jäi sairauslomalle 7.8.2006…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/jalleen-ennakkopaatos-tapaturman-ja-oireiden-todennakoisesta-syy-yhteydesta/
12.12.2013 Oikeusuutiset

STM: Työkyvyttömyyseläkkeen voi jatkossa jättää lepäämään tilapäisen työn vuoksi

Työkyvyttömyyseläkkeen voi jatkossakin jättää työnteon vuoksi lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi Lepäämään jättäminen tarkoittaa sitä, että työkyvyttömyyseläkkeen maksu keskeytetään työssäolon ajaksi. Jos työssäkäynti loppuu, työkykyä ei arvioida uudelleen vaan työkyvyttömyyseläkkeen maksu jatkuu. Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämistä koskevan lain säännöksiä muutetaan siten, että työkyvyttömyyseläkkeen voi jättää…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/stm-tyokyvyttomyyselakkeen-voi-jatkossa-jattaa-lepaamaan-tilapaisen-tyon-vuoksi/