Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
29.4.2022 Lausunnot

Lausunto rikosprosessin tehostamisesta

Lapsiin kohdistuvien rikosten käsittelyn nopeuttaminen a) Esitutkinnan toimittamista sekä syyteharkintaa ja syytteen nostamista kiireellisesti koskevat ehdotukset sekä pääkäsittelyn pitämistä määräajassa koskeva ehdotus asianomistajan ollessa alle 18-vuotias (ETL 3:11, ROL 1:8a ja ROL 5:13) Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) pitää ehdotusta kannatettavana. Tällä hetkellä nimenomaan lapsiin kohdistuneiden rikosten käsittelyssä on viiveitä ja esimerkiksi…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/lausunto-rikosprosessin-tehostamisesta/
22.1.2021 Oikeusuutiset

Selvitys yhteisörangaistuksen vähäisestä soveltamisesta

Tuomioistuimissa käsitellään vain harvoin asioita, jotka koskevat oikeushenkilön rangaistusvastuuta. Vastuun laajasta soveltamisalasta huolimatta lähes 90 % kaikista yhteisösakoista on ollut työturvallisuusrikoksia. Tilannetta ja kehittämisajatuksia siihen esittää oikeustieteen tohtori, oikeusneuvos Jussi Tapani tuoreessa raportissa. Yhtenä syynä oikeushenkilön rangaistusvastuun vähäiseen käyttöön on ollut se, että rikosoikeudellinen vastuu hahmotetaan vahvasti yksilön vastuuna. Tällöin…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/selvitys-yhteisorangaistuksen-vahaisesta-soveltamisesta/
2.4.2020 Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton ehdotukset riita- ja rikosasioiden käsittelyn järjestämisestä koronapandemian aikana ja suositukset etäyhteyksien käyttämisestä

Asianajajaliitto on 2.4.2020 esittänyt nämä kannanotot Tuomioistuinvirastolle pyynnöin toimittaa ne kaikille tuomioistuimille sekä lisäksi Syyttäjälaitokselle ja Poliisihallitukselle. Tuomioistuinten tehtävä jatkuu myös poikkeusoloissa Tuomioistuimien tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä jatkuu myös poikkeusoloissa. Asianajajakunnan käsityksenä on, että poikkeavat olot nimenomaan lisäävät oikeudellisten konfliktien määrää ja näin ollen myös tuomioistuinten ratkaistavia juttuja. Oikeusturvaa on saatava…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/suomen-asianajajaliiton-ehdotukset-riita-ja-rikosasioiden-kasittelyn-jarjestamisesta-koronapandemian-aikana-ja-suositukset-etayhteyksien-kayttamisesta/
5.7.2019 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa lakia Euroopan syyttäjänvirastosta

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että Euroopan syyttäjänvirastosta (EPPO) säädettäisiin laki, joka täydentäisi viraston perustamisesta annettua EU:n asetusta. Lisäksi työryhmä ehdottaa muutoksia muun muassa esitutkintalakiin ja Syyttäjälaitoksesta annettuun lakiin. EPPO tulee tutkimaan riippumattomana EU:n syyttäjäviranomaisena unionin talousarvioon kohdistuvia rikoksia ja asettamaan rikoksista epäillyt syytteeseen kansallisissa tuomioistuimissa. Virasto perustetaan, jotta voitaisiin torjua nykyistä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/tyoryhma-ehdottaa-lakia-euroopan-syyttajanvirastosta/
4.1.2019 Oikeusuutiset

OKV: Syyteneuvottelumenettelyssä ei voi luopua kaikista rangaistusvaatimuksista tai sopia rikostunnusmerkistön valinnasta

Syyttäjä oli esittänyt, että käräjäoikeus tuomitsisi sakkorangaistukseen virka-aseman väärinkäyttämisestä vastaajan, jolle oli vaatinut rangaistusta törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota esittämiinsä näkökohtiin, jotka liittyvät syyteneuvottelumenettelyyn virkarikosasiassa. Kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt virkarikosasiassa ennen asian pääkäsittelyn alkamista käräjäoikeudelle tuomioesityksen. Siinä hän oli esittänyt, että käräjäoikeus jättäisi asian virka-aseman väärinkäyttämisestä syytteessä olleiden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/okv-syyteneuvottelumenettelyssa-ei-voi-luopua-kaikista-rangaistusvaatimuksista-tai-sopia-rikostunnusmerkiston-valinnasta/
17.5.2018 Oikeusuutiset

Asianajaja Markku Fredmanin tohtorinväitös 19.5.2018 Turussa

Puolustusasianajajan tehtävät ovat lisääntyneet rikosoikeudenkäynneissä merkittävästi Suomessa alkoi 1980-luvun lopulla suurten prosessiuudistusten sarja, joilla uudistettiin rikosoikeudenkäynnit jo 1890-luvulla ilmaistujen suuntaviivojen mukaisesti. Rikoksesta epäillyn ja syytetyn puolustusasianajaja sai vuonna 1989 uusia tehtäviä rikosten esitutkinnassa, ja sen jälkeen on tullut jatkuvasti uusia menettelyjä ja muutoksia, joissa puolustajan rooli on ollut keskeinen. –…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/asianajaja-markku-fredmanin-tohtorinvaitos-19-5-2018-turussa/
29.3.2018 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös tunnustamisoikeudenkäynnissä tuomittavan rangaistuksen mittaamisesta

KKO:2018:23 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Lieventämisperusteet – Rangaistusasteikon lieventäminen Veropetos – Törkeä veropetos Kirjanpitorikos – Törkeä kirjanpitorikos Tunnustamisoikeudenkäynti A:ta epäiltiin useista talousrikoksista. Esitutkinnan aikana A oli ensin kiistänyt syyllisyytensä mutta myöhemmin myöntänyt sen ja aloittanut syyteneuvottelun syyttäjän kanssa. Asia oli kaikkien epäiltyjen rikosten osalta käsitelty tunnustamisoikeudenkäynnissä. A oli…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/ennakkopaatos-tunnustamisoikeudenkaynnissa-tuomittavan-rangaistuksen-mittaamisesta/
30.12.2013 Oikeusuutiset

USA:n korkeimmalta oikeudelta ratkaisu asianajajan syyteneuvotteluissa antamasta ohjeistuksesta

USA:n korkein oikeus on hiljattain antamassaan ratkaisussa katsonut, että asianajajan antama neuvo siitä, että jo hyväksytty syyteneuvotteluissa saavutettu tunnustaminen peruutetaan, ei ollut merkinnyt siten fundamentaalia virhettä, että asiassa olisi ollut syytä kumota täysimittaisessa oikeudenkäynnissä annettua tuomiota. Asialla on suomalaisesesta näkökulmasta merkitystä ennen kaikkea niissä tulevaisuudessa aktualisoituvissa jutuissa, joissa käydään syyteneuvotteluita.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/usan-korkeimmalta-oikeudelta-ratkaisu-asianajajan-syyteneuvotteluissa-antamasta-ohjeistuksesta/
14.10.2013 Oikeusuutiset

OM: Lausunnot oikeudenhoidon uudistamisohjelmasta saapuneet

Laajasta ohjelmasta annettiin yhteensä 81 lausuntoa. Vaikka ohjelmaa kritisoitiin säästöohjelmaksi, suurinta osaa yksittäisistä ehdotuksista kannatettiin ja korostettiin ohjelman nopeaa täytäntöönpanoa Suurimmassa osassa lausunnoista ymmärrettiin vuoteen 2025 asti valmistellun ohjelman lähtökohdat ja taustalla vaikuttavat tavoitteet. Neuvottelukunnan valmisteleman ohjelman pelättiin kuitenkin johtavan oikeusturvan heikentämiseen, koska ohjelmalla pyritään vastaamaan sekä vuoden 2012 kehyspäätöksen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/om-lausunnot-oikeudenhoidon-uudistamisohjelmasta-saapuneet/