Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
24.2.2021 Oikeusuutiset

Työsuhteeseen perustuvaa osakeantia koskevaa säädöstä tuli soveltaa myös kun työntekijä hankki yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

KHO:2021:25 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Työsuhteeseen perustuva osakeanti – Yhtiön markkinoilta hankkimat omat osakkeet X oli merkinnyt työnantajakonserninsa emoyhtiön, Norjassa julkisesti noteeratun A ASA:n osakkeita menettelyssä, jossa A ASA:n pörssistä hankkimia omia osakkeita oli tarjottu konsernin kaikkien työntekijöiden merkittäviksi alennettuun hintaan. Norjan yhtiöoikeudellisen sääntelyn mukaisesti toteutettu menettely…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/tyosuhteeseen-perustuvaa-osakeantia-koskevaa-saadosta-tuli-soveltaa-myos-kun-tyontekija-hankki-yhtion-hallussa-olevia-omia-osakkeita/
6.11.2020 Oikeusuutiset

Scrip dividend -menettelyssä uusia osakkeita merkitsevälle syntyy veronalaista osinkotuloa

KHO:2020:116 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Osinko – Suunnattu maksuton osakeanti – Scrip dividend A omisti julkisesti noteeratun B Oyj:n osakkeita. B Oyj:n tarkoituksena oli toteuttaa niin sanottu scrip dividend -menettely, jossa kukin osakkeenomistaja voisi päättää osallistumisesta yhtiön maksuttomaan osakeantiin vaihtoehtona rahana maksettavalle varojenjaolle. Scrip dividend -menettelyssä A:lle…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/scrip-dividend-menettelyssa-uusia-osakkeita-merkitsevalle-syntyy-veronalaista-osinkotuloa/
8.4.2020 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi

Valtiovarainministeriö on varannut Suomen Asianajajaliitolle (”Asianajajaliitto”) mahdollisuuden esittää lausuntonsa luonnoksesta listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi.   Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksen luonnoksesta (jäljempänä ”Esitysluonnos”) ja esittää lausuntonaan seuraavaa. 1. Yleistä Pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa listaamattomien kasvuyritysten henkilöstön palkitsemista koskevan uuden lainsäädännön viime hallituskaudella valmistelussa olleen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-listaamattomien-osakeyhtioiden-henkilostoantien-verotusta-koskevaksi-saantelyksi/
27.3.2018 Oikeusuutiset

KKO äänesti, oliko suunnattu osakeanti selvästi yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen

KKO:2018:19 Osakeyhtiö – Suunnattu osakeanti – Sulautuminen – Yhdenvertaisuus Osakeyhtiön hallitus oli yhtiökokouksen valtuuttamana tehnyt päätöksen suunnatusta osakeannista. Kysymys siitä, oliko osakeannin suuntaamiselle yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja loukkasiko hallituksen päätös vähemmistöosakkaiden yhdenvertaista kohtelua. (Ään.) KKO:2018:19

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/kko-aanesti-oliko-suunnattu-osakeanti-selvasti-yhdenvertaisuusperiaatteen-vastainen/
27.3.2017 Oikeusuutiset

Kauppalehti: Fondian anti merkittiin lähes 11-kertaisesti

Kaupankäynti osakkeilla alkaa Nasdaq First Northissa arviolta 4.4. Fondian osakeanti merkittiin 10,8-kertaisesti. Yleisöanti merkittiin jopa 13,4-kertaisesti. Tästä syystä Fondian hallitus korotti yleisöannin kokoa 240 000 osakkeeseen siirtämällä tarjottavia osakkeita instituutioannista yleisöantiin. Fondia hyväksyi yleisöannissa merkintäsitoumukset kokonaan 25 tarjottavaan osakkeeseen saakka, ja ylittävältä osalta merkinnät hyväksyttiin noin 4,57 prosentin suhteessa. Osakkeen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/kauppalehti-fondian-anti-merkittiin-lahes-11-kertaisesti/
17.1.2017 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta ”Varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohje”

Dnro 66/2016 Lausuntopyyntönne: 23.12.2016 LAUSUNTO VEROHALLINNON OHJELUONNOKSESTA ”VARAINSIIRTOVEROTUKSEN YHTENÄISTÄMISOHJE” Pääkaupunkiseudun verotoimisto on pyytänyt lausuntopyynnössään 23.12.2016 Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohje” (ohjeen päivitys vuodelle 2017). Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen ja toteaa, että varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohjeen päivittäminen on erityisesti varainsiirtoverolakiin tehdyt, vuoden 2017 alusta voimaan tulleet uudistukset…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-varainsiirtoverotuksen-yhtenaistamisohje/
21.6.2016 Oikeusuutiset

Osakkeen merkitsijät velvoitettiin maksamaan puuttuva merkintähinta yhtiön konkurssipesälle

VaaHO:2016:4 Osakeyhtiö – Osakeanti – Apportti Kysymys siitä, oliko osakeannissa merkittäviksi annettujen osakkeiden merkintähinta maksettu osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla rahassa edellytyksin, että yhtiö hankkii vastiketta vastaan omaisuutta. Kysymys myös siitä, olivatko osakkeiden merkitsijät näyttäneet, että apporttiomaisuudella oli maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle, vai oliko puuttuva…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/osakkeen-merkitsijat-velvoitettiin-maksamaan-puuttuva-merkintahinta-yhtion-konkurssipesalle/
20.5.2016 Oikeusuutiset

Osakeyhtiölain muutostarpeesta arviomuistio

Virkatyönä tehty arviomuistio on taustoitusta mahdollisten lainvalmistelutoimeksiantojen antamista varten. Osakeyhtiölaki on ollut voimassa lähes kymmenen vuotta ja sitä pidetään yleisesti ottaen hyvin toimivana. Lakia on muutettu useita kertoja lähinnä uudemman EU-sääntelyn voimaansaattamiseksi. Tämä virkatyönä tehty arviomuistio on taustoitusta mahdollisten lainvalmistelutoimeksiantojen antamista varten. Muistion valmistelun aikana järjestettiin verkkokeskustelu mahdollisista muutostarpeista (oikeusministeriön…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/osakeyhtiolain-muutostarpeesta-arviomuistio/
9.3.2016 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Dnro 10/2016 Lausuntopyyntönne: VM019:00/2016, 15.2.2016 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (MAR/MAD) Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosasto on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksen tavoitteena on toteuttaa kansallisessa lainsäädännössä tarvittavat toimenpiteet EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (N:o 596/2014, MAR)…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-arvopaperimarkkinalain-muuttamisesta/
16.11.2015 Oikeusuutiset

KKO:n tuoreimmat valitusluvat

Konkurssia, yhtiöoikeutta, työoikeutta, rikosasioita  VL:2015-87    Konkurssi – Konkurssiin kuuluva omaisuus OmistuksenpidätysVL:2015-86    Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään VL:2015-85    Osakeyhtiö – Suunnattu osakeanti – Sulautuminen – YhdenvertaisuusVL:2015-84    Asunto-osakeyhtiö – Asunto-osakeyhtiön rakennus ja huoneistot VahingonkorvausvastuuVL:2015-83    Alkoholi – Alkoholirikos – Törkeä alkoholirikos Ne bis in idem – VeronkorotusVL:2015-82    Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos Todistelu – Näytön…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/kkon-tuoreimmat-valitusluvat/