Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
12.1.2022 Oikeusuutiset

Ajan saaminen lastenvalvojalle kesti liian kauan – AOA antoi huomautuksen ja teki hyvitysesityksen

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin antoi huomautuksen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Kymsote), joka on menetellyt lainvastaisesti laiminlyödessään lastenvalvojien palveluiden asianmukaisen järjestämisen.  AOA esitti myös hyvitystä kantelijalle sen vuoksi, että lapsi oli jäänyt ilman vahvistettua elatusapua ja oikeutta elatustukeen. Pitkä odotusaika lastenvalvojalle aiheutti siten perheelle rahallisen menetyksen.  Kantelija oli varannut lokakuun…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/ajan-saaminen-lastenvalvojalle-kesti-liian-kauan-aoa-antoi-huomautuksen-ja-teki-hyvitysesityksen/
7.5.2021 Lausunnot

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle vanhemmuuslaiksi

Oikeusministeriölle EHDOTUS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE VANHEMMUUSLAIKSI VN/5966/2019 Oikeusministeriössä on laadittu ehdotus hallituksen esitykseksi vanhemmuuslaiksi, joka korvaisi voimassa olevan isyyslain (11/2015) ja äitiyslain (253/18).  Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) 16§:ää. Suomen Asianajajaliitto pitää perusteltuna hallitusohjelmaan kirjattua ja lakivaliokunnan äitiyslain valmistelun yhteydessä asettamaa tavoitetta yhdistää voimassa olevat äitiys- ja isyyslait…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/lausunto-ehdotuksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-vanhemmuuslaiksi/
25.6.2014 Oikeusuutiset

OM: Isyyslaki uudistuu – isyyden tunnustaminen mahdollista avopareille jo neuvolassa

Hallitus esittää nykyisen, vuodesta 1976 voimassa olleen isyyslain ajanmukaistamista Suurin muutos koskee isyyden tunnustamismenettelyä selvissä tapauksissa, kuten silloin kun tulevat vanhemmat asuvat avoliitossa. Jatkossa isyys olisi mahdollista tunnustaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Merkittävä muutos olisi myös isyyden vahvistamista koskevan kanneoikeuden palauttaminen takautuvasti niille, jotka ovat syntyneet avioliiton ulkopuolella…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/om-isyyslaki-uudistuu-isyyden-tunnustaminen-mahdollista-avopareille-jo-neuvolassa/
17.6.2020 Oikeusuutiset

Lähivanhemmalla ei ollut oikeutta toimeentulotukeen siltä osin kun niitä oli haettu lapsen ja etävanhemman tapaamisista aiheutuviin kuluihin.

KHO:2020:75 Toimeentulotuki – Perustoimeentulotuki – Perusosa – Muu perusmeno – Lähivanhemman toimeentulotuki – Lapsen tapaaminen etävanhemman kanssa – Matkakulut Lastenvalvojan vahvistamassa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tehdyssä sopimuksessa oli sovittu, että lähivanhempi maksaa lapsen kulut, jotka aiheutuivat etävanhemman tapaamisesta. Kansaneläkelaitos ei ollut myöntänyt lähivanhemmalle perustoimeentulotukea lapsen matkakuluihin, koska lapsen tapaamisesta aiheutuneita…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/lahivanhemmalla-ei-ollut-oikeutta-toimeentulotukeen-silta-osin-kun-niita-oli-haettu-lapsen-ja-etavanhemman-tapaamisista-aiheutuviin-kuluihin/
14.11.2019 Oikeusuutiset

Lapsenhuoltolakiin uudistuksia 1. joulukuuta 2019

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva laki uudistuu 1. joulukuuta 2019. Uudistuksen keskeinen tavoite on parantaa lapsen edun toteutumista asioissa, jotka koskevat huoltoa ja tapaamisoikeutta. Lakiin tulee uusia säännöksiä huoltajan velvollisuudesta vaalia lapselle läheisiä ihmissuhteita ja suojella lasta kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta. Molempien vanhempien on myötävaikutettava vahvistetun tapaamisoikeuden toteutumiseen. Lisäksi…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/lapsenhuoltolakiin-uudistuksia-1-joulukuuta-2019/
1.12.2017 Lausunnot

Lausunto lapsenhuoltolain uudistamisesta

Dnro 60/2017 Lausuntopyyntönne: OM 31/41/2015 LAPSENHUOLTOLAIN UUDISTAMINEN (OM:N TYÖRYHMÄMIETINTÖ 47/2017) Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä Asianajajaliitto) pitää lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lakiin esitettyjä muutoksia sekä asiakokonaisuuteen liittyvien muiden lakien muutosesityksiä myönteisinä. Lapsenhuoltolaki modernisoituu muutosten myötä vastaamaan jo pitkään vallinneita käytäntöjä ja nykyistä yleistä ajattelutapaa lapsen edun huomioon ottamisesta. Mietinnössä korostetaan muun…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/lausunto-lapsenhuoltolain-uudistamisesta/
10.12.2015 Oikeusuutiset

OM: Uusi isyyslaki mahdollistaa isyyden tunnustamisen jo äitiysneuvolassa

Isyyden tunnustaminen helpottuu vuoden 2016 alusta lähtien isyyslain uudistuksen tullessa voimaan Selvissä tapauksissa, kuten tulevien vanhempien asuessa avoliitossa, isyys on mahdollista tunnustaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Samalla pari voi tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta. Ennalta tunnustettu isyys on kuitenkin mahdollista peruuttaa 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä. Epäselvissä tilanteissa tai…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/om-uusi-isyyslaki-mahdollistaa-isyyden-tunnustamisen-jo-aitiysneuvolassa/
25.5.2015 Oikeusuutiset

OM: Isyyslaki uudistuu vuonna 2016 – isyyden voi tunnustaa jo äitiysneuvolassa

Jos avioliiton ulkopuolella syntyvän lapsen biologinen isyys on selvä, voi isyyden jatkossa tunnustaa jo ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa. Näin voi toimia esimerkiksi silloin, kun tulevat vanhemmat asuvat avoliitossa Perheen ei enää tarvitse käydä lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen, kuten nykyisin. Muutos sisältyy uuteen isyyslakiin, joka tulee voimaan 1. tammikuuta 2016.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/om-isyyslaki-uudistuu-vuonna-2016-isyyden-voi-tunnustaa-jo-aitiysneuvolassa/
13.11.2014 Oikeusuutiset

OM: Työryhmä ehdottaa äitiyslain säätämistä

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa äitiyslain säätämistä. Laissa olisi säännökset äitiyden vahvistamisesta silloin, kun naispari on hankkinut lapsen yhteisesti hedelmöityshoitojen avulla Työryhmän ehdotuksen mukaan hedelmöityshoitolakia muutettaisiin siten, että jatkossa naisparien on mahdollista saada hedelmöityshoitoja yhdessä. Nainen, joka yhdessä lapsen synnyttäneen naisen kanssa antoi suostumuksensa hedelmöityshoitoon, voitaisiin vahvistaa äidiksi lapsen synnyttäneen äidin…

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/om-tyoryhma-ehdottaa-aitiyslain-saatamista/
11.6.2013 Oikeusuutiset

STM:n kuntainfo: Elatussopimusten välittäminen ulkoasiainministeriön ja edustustojen välityksellä muuttuu 1.6.2013 lukien

Ulkoasianministeriön konsuliasioiden yksikössä on päätetty karsia tehtäviä, joita ei ole säädetty edustustojen tehtäviksi ja joissa ulkoasiainministeriön tai edustustojen toimiminen välikätenä ei tuo varsinaista lisäarvoa Yksi uudelleen organisointia vaativista tehtävistä on elatussopimusten välittäminen ulkomailla asuvan vanhemman allekirjoitettavaksi. Ulkoasiainministeriö on hoitanut tehtävää edustustojensa välityksellä. Uudelleen organisoinnin myötä on päätetty, että 1.6.2013 alkaen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/stmn-kuntainfo-elatussopimusten-valittaminen-ulkoasiainministerion-ja-edustustojen-valityksella-muuttuu-1-6-2013-lukien/