Generic filters
Exact matches only
19.9.2022 Oikeusuutiset

Hallitus ehdottaa automaattiset hallintopäätökset mahdollistavaa lainsäädäntöä

Hallitus esittää uutta lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi automaattiset hallintopäätökset. Esitys automaattista päätöksentekoa koskevaksi hallinnon yleislainsäädännöksi on nyt lähetetty eduskuntaan. Tavoitteena on mahdollistaa hallinnon automaattinen päätöksenteko siten, että erityisesti perustuslain ja hallintolain asettamat hyvää hallintoa, hallintoasian käsittelyä ja viranomaisten toiminnan lakisidonnaisuutta sekä virkavastuuta koskevat vaatimukset voidaan turvata. Esityksessä ehdotetaan hallintolakiin sääntelyä, joka…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/hallitus-ehdottaa-automaattiset-hallintopaatokset-mahdollistavaa-lainsaadantoa/
6.5.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi                            Esitysluonnoksen kokonaisuutta koskevat kysymykset Yleiset huomiot automaattista päätöksentekoa koskevasta sääntelykokonaisuudesta Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää lausuntomahdollisuudesta ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa. Asianajajaliitto suhtautuu myönteisesti automaattisen päätöksentekoa koskevan lainsäädännön kehittämiseen ja nyt vallitsevan, osin epäselvän oikeustilan selkeyttämiseen. Asianajajaliitto korostaa oikeusturvan ja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-julkisen-hallinnon-automaattista-paatoksentekoa-koskevaksi-lainsaadannoksi/
24.3.2022 Oikeusuutiset

Yliopiston valintakokeen tarkastamisen tapa ei saa johtaa siihen, että selkeästi oikeat vastaukset määritellään tai määräytyvät vääriksi

Tu­run HAO: Yliopistot – Monivalintatehtävät – Automaattinen pisteytysalgoritmi Yliopiston valintakokeessa oli matemaattinen tehtävä, jossa piti laskea aineiston perusteella ja merkitä vastauslomakkeelle kohtiin a)–e) numeerinen arvo pyydetyistä tunnusluvuista. Tehtävässä kehotettiin myös rastittamaan numeerista arvoa vastaavat neliöt optiseen vastausosaan. Hakija oli merkinnyt kohtiin a)–e) mallivastauksenkin mukaan oikeat numeeriset vastaukset, mutta ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/yliopiston-valintakokeen-tarkastamisen-tapa-ei-saa-johtaa-siihen-etta-selkeasti-oikeat-vastaukset-maaritellaan-tai-maaraytyvat-vaariksi/
17.2.2020 Oikeusuutiset

Esiselvitys automaattisesta päätöksenteosta valmistunut

Oikeusministeriössä on selvitetty viranomaisten automaattiseen päätöksentekoon liittyviä keskeisiä oikeudellisia kysymyksiä. Esiselvityksessä on pyritty täsmentämään hallinnon lainalaisuusperiaatteen, hyvän hallinnon periaatteiden, oikeusturvan, julkisuuden, läpinäkyvyyden, virkavastuun sekä tietosuojan toteutumisen edellytyksiä automaattisessa päätöksenteossa. – Suomi on edelläkävijä julkisten palveluiden digitalisaatiossa eikä ole realistista, että palaisimme kansakuntana tekemään kaikki päätökset käsin. On kuitenkin ensisijaisen tärkeää,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/esiselvitys-automaattisesta-paatoksenteosta-valmistunut/
26.11.2019 Oikeusuutiset

Verohallinnon automatisoitu päätöksentekomenettely ei täytä perustuslain vaatimuksia

Koska Verohallinnon automatisoitu verotus- ja päätöksentekomenettely ei perustu asianmukaiseen ja täsmälliseen lainsäädäntöön, jossa olisi otettu huomioon hyvän hallinnon ja oikeusturvan sekä virkavastuun asianmukainen toteutuminen, AOA piti sitä lainvastaisena. Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt valtioneuvoston huomiota siihen, että automatisoituun päätöksentekomenettelyyn liittyy useita säätelemättömiä kysymyksiä. Valiokunnan mukaan sääntelytarpeesta tulee tehdä selvitys, jossa tulee tarkastella,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/verohallinnon-automatisoitu-paatoksentekomenettely-ei-tayta-perustuslain-vaatimuksia/
31.7.2015 Oikeusuutiset

Yle.fi: EU-suunnitelma lopettanee myös suomalaisyritysten veroparatiisit

EU-komissio aikoo yhtenäistää jäsenmaidensa yhteisöveropohjan ja aloittaa automaattisen verotietojen vaihdon eri maiden kesken. Suurten suomalaiskonsernien miljardien aggressiivinen verosuunnittelu saattaa olla loppusuoralla EU-komissio aikoo yhtenäistää jäsenmaidensa yhteisöveropohjan ja aloittaa automaattisen verotietojen vaihdon eri maiden kesken. – EU menettää verojen välttelyn takia vuosittain jopa 1000 miljardia euroa. Tässä Suomen osuus lasketaan miljardeissa,…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/yle-fi-eu-suunnitelma-lopettanee-myos-suomalaisyritysten-veroparatiisit/