Skip to main content

Författningar och anvisningar om advokatverksamhet

Författningar och anvisningar om advokatverksamhet

Förpliktande för advokater är utöver lagar och Advokatförbundets stadgar också anvisningar om dokument som hör till denna författningssamling och försummelsen av dem kan för advokat leda till disciplinära påföljder (författningar och anvisningar som upphävts under fem år sedan bevaras på denna sida på tillsynsgrunder). Däremot är guider, blanketter och övrigt till sin karaktär rekommendationer och dokument som stödjer advokatens yrkesmässiga verksamhet.

Giltiga författningar och anvisningar samt guider och blanketter till sin karaktär rekommendationer hör till det skriftliga provets examensfordringar (exkl. B 6.2, B 19.3, B 20 & C 1).

00 Innehall, februari 2023

A 01 Lag om advokater

A 02 Finlands Advokatförbunds stadgar (14.12.2022, giltig fr.o.m. 1.1.2023) 

A 02 Finlands Advokatförbunds stadgar (18.11.2020, giltig t.o.m 31.12.2023) – OBS: Ingår inte i examensfordringar.

B 01 Vägledande regler om god advokatsed (2013)

B 02 Regler om god advokatsed inom Europeiska unionen

B 02 Bilaga: Code of Conduct for European lawyers

B 03 Anvisning om advokatarvoden (14.6.2019, giltig fr.o.m. 1.8.2019)

B 03 Anvisning om advokatarvoden (15.1.2009, 11.6.2010, giltig t.o.m. 31.7.2019) – OBS: Ingår inte i examensfordringar.

B 04.1 Anvisning om uppgifter som ska lämnas om advokattjänster

B 04.2 Anvisningar om distansförsäljning av advokattjänster (12.5.2014)

B 04.2 Bilaga 1: Uppdragsbekräftelse (12.5.2014)

B 04.2 Bilaga 2: Ångerblankett (12.5.2014)

B 05.1 Informationssäkerhetsanvisning (delegationen 16.1.2020, giltig fr.o.m. 1.2.2020)

B 05.1 Informationssäkerhetsanvisning (delegationen 24.1.2019, giltig 1.6.2019-31.1.2020) – OBS: Ingår inte i examensfordringar.

B 05.1 Informationssäkerhetsanvisning (10.1.2013, giltig t.o.m. 31.5.2019) – OBS: Ingår inte i examensfordringar.

B 05.2 Informationssäkerhetsguide (23.11.2018, uppdat. 24.9.2021)

B 05.3 Rekommendation om dataskydd i advokatverksamhet (styrelsen 10.12.2020) 

B 06.1 Reglemente om skötseln av klientmedel (5.6.2009, delegationen 20.1.2022)

B 06.1 Reglemente om skötseln av klientmedel (5.6.2009, delegationen 11.1.2018, uppdat. 1.6.2018, giltig t.o.m. 20.1.2022) – OBS: Ingår inte i examensfordringar.

B 06.2 Byrågranskningar (2013) – OBS: Ingår inte i examensfordringar.

B 06.2 Bilaga: Advokatbyråns granskningsberättelse (styrelsen 26.1.2018) – OBS: Ingår inte i examensfordringar.

B 07 Stadgar för ersättningsfonden inom Finlands Advokatförbund

B 08 Anvisningar om ansvarsförsäkring för advokat (15.1.2015)

B 09 Anvisningar om advokaternas fortbildning (delegationen 10.6.2022, giltig fr.o.m. 1.1.2023) 

B 09 Anvisningar om advokaternas fortbildning (delegationen 11.1.2018, giltig 1.1.2019-31.12.2022) – OBS: Ingår inte i examensfordringar.

B 09 Anvisningar om fortbildning för advokater (10.6.2005, giltig t.o.m. 31.12.2018) – OBS: Ingår inte i examensfordringar.

B 10 Anvisning för bevarande av handlingar (delegation 24.1.2019, ändr. 29.10.2021)

B 10 Rekommendation för bevarande av handlingar (15.6.2012, giltig t.o.m. 31.5.2019) – OBS: Ingår inte i examensfordringar.

B 11 Allmänna tillstandsvillkor för att bedriva advokatverksamhet i aktiebolag (styrelsen 4.10.2019)

B 12 Tolkningsanvisningar för anvisningarna om advokatbyråernas firmor, domaner och bifirmor (styrelsen 14.12.2017)

B 13 Anvisningar för medling i tvister mellan advokater

B 14.1 Rättshjälpslag (finlex.fi)

B 14.2 Statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (finlex.fi)

B 14.3 Statsrådets förordning om rättshjälp (finlex.fi)

B 14.4 Lag om rättegång i brottmal 2 kapitel (finlex.fi)

B 15.1 Finlands Advokatförbunds förlikningsregler (9.5.2016)

B 15.2 Förlikningsavtal (9.5.2016)

B 15.3 Förlikningsklausul (9.5.2016)

B 16 Handbok om rättsskyddsförsäkring med bilagor (26.1.2017)

B 17 Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (2.9.2017)

B 18 Rekommendation om hanteringen av insiderinformation (16.6.2014)

B 18 Bilaga: Modell för insiderregister

B 19.1 Internationella regler om god advokatsed (IBA 28.5.2011)

B 19.2 IBA International Principles Commentary (28.5.2011)

B 19.3 Finlands juristförbunds etiska regler – OBS: Ingår inte i examensfordringar.

B 20 Finlands Advokatförbunds regler angående användningen av logon Defensor Legis (11.4.1997) – OBS: Ingår inte i examensfordringar.

B 21 Anvisningar för advokatjour (12.5.2014, delegation 10.6.2022)

B 21 Bilaga: Advokatjourens statistikblankett (skyddad)

B 22 Advokatens bokföringshandbok (12.5.2014)

B 23 DAC6-guide om rapporteringspliktiga gransöverskridande företagsarrangemang (styrelsen 15.10.2021)

C 01 Examensordning för advokatexamen (giltig fr.o.m. 1.1.2023) – OBS: Ingår inte i examensfordringar.