Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
30.1.2020 Oikeusuutiset

KHO: Verohallinnolla ei ole oikeutta saada pankilta listausta asiakkaistaan

KHO:2020:8 Verotusmenettely – Vertailutietotarkastus – Tietosuoja – Pankki – Asiakasrekisteri – Tietopyynnön lainmukaisuus – Yleinen tietosuoja-asetus Verohallinto oli verotusmenettelystä annetun lain 21 §:n nojalla kehottanut pankki A Oyj:tä esittämään muun ohella listauksen kaikista asiakkaistaan vertailutietotarkastuksen suorittamista varten. Korkein hallinto-oikeus katsoi Euroopan unionin tietosuoja-asetukseen viitaten, että tällainen tietopyyntö ei ollut lainmukainen.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/kho-verohallinnolla-ei-ole-oikeuta-saada-pankilta-listausta-asiakkaistaan/
7.5.2019 Tiedotteet

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta voimaan 1.5.2019

Asiakkaan tuntemista koskeviin säännöksiin tuli muutoksia 1.5.2019 voimaan tulleessa rahanpesulain muuttamista koskevassa laissa (573/2019).   Asianajotoiminnassa huomioitavia muutoksia ovat mm. velvollisuus tarkistaa yritysten ja muiden yhteisöjen tosiasiallisten edunsaajin tiedot asianmukaisesta rekisteristä sekä velvollisuus tunnistaa yhteisöasiakkaan tosiasiallisen edunsaajan poliittinen vaikutusvalta.   Asiakkaan tuntemista koskevan 3. luvun 2 §:n mukaan ilmoitusvelvollisen, ml.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/laki-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamisesta-annetun-lain-muuttamisesta-voimaan-1-5-2019/
3.7.2018 Oikeusuutiset

Euroopan unionin tuomioistuin: Tunnistetiedot poistetaan luonnollisia henkilöitä koskevissa ennakkoratkaisumenettelyissä 1.7.2018 alkaen

Uusi yleinen tietosuoja-asetus on tullut äskettäin voimaan, ja se edeltää vastaavaa asetusta, jota aletaan lähitulevaisuudessa soveltaa Euroopan unionin toimielimiin. Tässä tilanteessa unionin tuomioistuin on päättänyt tiukentaa luonnollisia henkilöitä koskevien tietojen suojaamista ennakkoratkaisumenettelyjä koskevia tietoja julkaistaessa Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/euroopan-unionin-tuomioistuin-tunnistetiedot-poistetaan-luonnollisia-henkiloita-koskevissa-ennakkoratkaisumenettelyissa-1-7-2018-alkaen/
8.5.2018 Oikeusuutiset

Eduskunnan kirjasto: EU:n tietosuojauudistuksen kansallinen täytäntöönpano -tietopaketti

Yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 25.5.2016, ja sitä aletaan soveltaa jäsenvaltioissa 25.5.2018 Tietopakettiin on koottu tietoa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojadirektiivin implementoinnista Suomessa. Tietopaketissa seurataan ehdotettujen yleislakien (tietosuojalaki ja laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä) valmisteluvaiheita ja eduskuntakäsittelyä. Uusi tietosuoja-asetus on yleissäädös, joka koskee lähtökohtaisesti kaikenlaista henkilötietojen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/eduskunnan-kirjasto-eun-tietosuojauudistuksen-kansallinen-taytantoonpano-tietopaketti/
21.6.2017 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa uutta tietosuojalakia

Tietosuojalailla täsmennettäisiin ja täydennettäisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston keväällä 2016 antamaa yleistä tietosuoja-asetusta. Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että säädettäisiin uusi henkilötietojen suojaa koskeva yleislaki, tietosuojalaki. Nykyinen henkilötietolaki sekä laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta kumottaisiin. – Tietosuojauudistus on koko Euroopan kannalta merkittävä, kaikkia kansalaisia koskeva hanke. Kansallisessa jatkotyössä on voitu keskittyä myös…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/tyoryhma-ehdottaa-uutta-tietosuojalakia/
21.2.2017 Oikeusuutiset

OM: Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen?

Yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 24.5.2016 ja sen soveltaminen alkaa 25.5.2018. Henkilötietojen käsittelyn tulee olla yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista toukokuussa 2018 Tällä hetkellä sovellettavan henkilötietolain pääperiaatteet säilyvät yleisessä tietosuoja-asetuksessa. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa on kuitenkin myös uusia velvoitteita rekisterinpitäjälle ja oikeuksia rekisteröidylle. Tällainen on esimerkiksi rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Oppaassa ”Miten…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/om-miten-valmistautua-eun-tietosuoja-asetukseen/
17.1.2017 Oikeusuutiset

OM: Työryhmä valmistelee EU:n tietosuojadirektiivin täytäntöönpanoa

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotuksen EU:n tietosuojadirektiivin täytäntöönpanemiseksi .Tietosuojadirektiivi on osa EU:n tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistusta, johon sisältyy myös yleinen tietosuoja-asetus. Tietosuojadirektiiviä sovelletaan poliisin ja muiden viranomaisten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn rikosasioissa. Tietosuoja-asetusta puolestaan sovelletaan laajasti muuhun henkilötietojen käsittelyyn julkisella ja yksityisellä sektorilla. Tietosuojadirektiivin tarkoituksena on taata henkilötietojen suojelu viranomaisten suorittamassa henkilötietojen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/om-tyoryhma-valmistelee-eun-tietosuojadirektiivin-taytantoonpanoa/
15.1.2016 Lausunnot

Lausunto verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla

Dnro 59/2015 Lausuntopyyntönne: OKM2015-00233, 10.12.2015 Lausunto Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla   1 Asian tausta Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa koskien Euroopan komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöjen rajat ylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla, COM(2015) 627 final…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/lausunto-verkkosisaltopalvelujen-rajat-ylittavan-siirrettavyyden-varmistamisesta-sisamarkkinoilla/