Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
16.12.2021 Oikeusuutiset

Psykoterapiakeskus Vastaamolle 608 000 euron seuraamusmaksu tietosuojarikkomuksista

Tietosuojavaltuutetun toimisto on määrännyt Psykoterapiakeskus Vastaamolle hallinnollisen seuraamusmaksun yleisen tietosuoja-asetuksen säännösten rikkomisesta. Vastaamo on laiminlyönyt henkilötietojen turvalliseen käsittelyyn sekä tietoturvaloukkauksesta ilmoittamiseen liittyviä velvollisuuksiaan. Puutteita havaittiin myös osoitusvelvollisuuden mukaisen dokumentaation laatimisessa. Psykoterapiakeskus Vastaamo ilmoitti tietosuojavaltuutetulle potilastietokantaan kohdistuneesta hyökkäyksestä syyskuussa 2020. Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi lokakuussa 2020 Vastaamon ilmoittamaan tietoturvaloukkauksesta henkilökohtaisesti asiakkaille, joiden henkilötietoja…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/psykoterapiakeskus-vastaamolle-608-000-euron-seuraamusmaksu-tietosuojarikkomuksista/
11.7.2021 Oikeusuutiset

Kunnalle 120.000 euron seuraamusmaksu sote-hankintasopimuksesta ilman kilpailutusta

MAO: Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Puolangan kunta Kilpailu- ja kuluttajaviraston esitys – suorahankinta – kilpailuttamisvelvollisuuden laiminlyöminen – hankintasopimuksen muutos – seuraamusmaksu – liitteen E mukainen palvelu Kilpailu- ja kuluttajavirasto (jäljempänä myös KKV) on vaatinut, että markkinaoikeus lyhentää Puolangan kunnan ja Terveystalo Kuntaturva Oy:n välillä 12.2.2020 tehdyn hankintasopimuksen päättymään kuuden kuukauden…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/kunnalle-120-000-euron-seuraamusmaksu-sote-hankintasopimuksesta-ilman-kilpailutusta/
11.7.2021 Oikeusuutiset

KHT-tilintarkastajalle 50.000 euron seuraamusmaksu tämän siirryttyä asiakasyrityksen johtotehtäviin ilman jäähdyttelyjaksoa

Hel­sin­gin hal­lin­to-oi­keus: Tilintarkastaja – Valvonta – Seuraamusmaksu – Johtoon kuuluva avainhenkilö – Jäähdyttelyjakso – Jäähdyttelyjakson alkaminen – Tehtävän vastaanottaminen – Jäähdyttelyjakson rikkominen Asiassa oli kysymys siitä, oliko Patentti- ja rekisterihallituksen tilitarkastuslautakunta voinut määrätä KHT A:lle 50 000 euron suuruisen seuraamusmaksun tilintarkastuslain 4 luvun 11 §:ssä tarkoitetun määräajan eli niin sanotun…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/kht-tilintarkastajalle-50-000-euron-seuraamusmaksu-taman-siirryttya-asiakasyrityksen-johtotehtaviin-ilman-jaahdyttelyjaksoa/
7.6.2021 Oikeusuutiset

Tietosuojavaltuutetun seuraamuskollegio oli voinut määrätä valtuutetun antaman huomautuksen lisäksi 16.000 euron seuraamusmaksun; ajotietojärjestelmän sijaintitietoja käytettiin työntekijöiden työajan seurannassa

Itä-Suo­men HAO: Tietosuoja – Yleinen tietosuoja-asetus – Vaikutustenarviointi – Sijaintitiedot – Seuraamusmaksu Tietosuojavaltuutetun toimisto oli saanut yhteydenoton, jonka mukaan valittajayhtiössä oli käytössä ajotietojärjestelmä, josta saatavia sijaintitietoja käytettiin työntekijöiden työajan seurannassa. Asiassa oli hallinto-oikeudessa ensinnäkin ratkaistavana kysymys siitä, oliko työntekijöiden sijaintiin liittyvien käsittelytoimien osalta tullut tehdä yleisen tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukainen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/tietosuojavaltuutetun-seuraamuskollegio-oli-voinut-maarata-valtuutetun-antaman-huomautuksen-lisaksi-16-000-euron-seuraamusmaksun-ajotietojarjestelman-sijaintitietoja-kaytettiin-tyontekijoiden-tyoajan/
10.2.2021 Oikeusuutiset

KKV esittää 22 miljoonan euron seuraamusmaksuja isännöintialan yrityksille ja Isännöintiliitolle hintakartellista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 22 miljoonan euron seuraamusmaksut kuudelle isännöintialan yritykselle sekä Suomen Isännöintiliitto ry:lle. Yritykset ja Isännöintiliitto sopivat vuosina 2014–2017 keskenään isännöintipalvelujen hinnoista ja pyrkivät korottamaan valtakunnallisesti isännöintitoimialan hintatasoa.   KKV:n selvitysten mukaan Isännöintiliitto ja sen hallitukseen kuuluneet yritykset sopivat vuonna 2014 isännöintipalvelujen hinnoittelun yhdenmukaistamisesta ja hinnankorotuksista. Lisäksi sovittiin, että lakiuudistusten myötä isännöintiyrityksille tulevat uudet tehtävät veloitetaan asiakkailta isännöintisopimusten ulkopuolisina…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/kkv-esittaa-22-miljoonan-euron-seuraamusmaksuja-isannointialan-yrityksille-ja-isannointiliitolle-hintakartellista/
31.8.2020 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus määräsi HUS:lle 25 000 euron seuraamusmaksun kilpailuttamisen laiminlyönnistä

Markkinaoikeus: Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kilpailu- ja kuluttajaviraston esitys – kilpailuttamisvelvollisuuden laiminlyöminen – seuraamusmaksu  Kilpailu- ja kuluttajavirasto on vaatinut, että markkinaoikeus määrää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 25 000 euroa. KKV on ottanut asian omasta aloitteestaan tutkittavaksi. Saadun selvityksen mukaan Helsingin ja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/markkinaoikeus-maarasi-huslle-25-000-euron-seuraamusmaksun-kilpailuttamisen-laiminlyonnista/
1.6.2020 Oikeusuutiset

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi seuraamusmaksun useista puutteista henkilötietojen käsittelyssä Taksi Helsinki Oy:lle

Seuraamuskollegio määräsi 26. toukokuuta hallinnollisen seuraamusmaksun Taksi Helsinki Oy:lle tietosuojalainsäädännön rikkomisesta. Yhtiö ei ollut arvioinut henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä ja vaikutuksia ennen kuin se otti käyttöönsä ääntä ja kuvaa takseissa tallentavan kameravalvontajärjestelmän. Puutteita oli myös asiakkaiden informoinnissa ja henkilötietojen käsittelyn dokumentoinnissa. Tietosuojavaltuutetun toimisto alkoi selvittää Taksi Helsingin henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/tietosuojavaltuutetun-toimiston-seuraamuskollegio-maarasi-seuraamusmaksun-useista-puutteista-henkilotietojen-kasittelyssa-taksi-helsinki-oylle/
25.5.2020 Oikeusuutiset

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi kolme seuraamusmaksua tietosuojarikkomuksista

Rikkomukset koskevat puutteellista informointia tietosuojaoikeuksista, vaikutustenarvioinnin tekemättä jättämistä ja tarpeettomien henkilötietojen keräämistä. Puutteita muuttoilmoitusta tehneiden informoinnissa Tietosuojavaltuutetulle kannelleet henkilöt olivat tehneet muuttoilmoituksen Posti Oy:lle, minkä jälkeen he olivat saaneet yhteydenottoja ja suoramarkkinointia eri yrityksiltä. Tietosuojavaltuutetun toimiston selvityksessä kävi ilmi, ettei Posti ollut kertonut rekisteröidyille heidän oikeuksistaan, muun muassa oikeudesta kieltää…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/tietosuojavaltuutetun-toimiston-seuraamuskollegio-maarasi-kolme-seuraamusmaksua-tietosuojarikkomuksista/
23.8.2019 Oikeusuutiset

Leipuriliiton seuraamusmaksu hintasuositusten johdosta kaksinkertaistui KHO:ssa

KHO Kilpailuasia (hintasuositusten antaminen) Kilpailu- ja kuluttajavirasto on markkinaoikeudelle 24.6.2015 tekemässään esityksessä vaatinut, että markkinaoikeus määrää Suomen Leipuriliitto ry:lle seuraamusmaksun. Virasto on täsmentänyt seuraamusmaksun suuruudeksi asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä 41 855 euroa eli 10 prosenttia Leipuriliiton vuoden 2014 liikevaihdosta. Suomen Leipuriliitto ry on viraston esityksen mukaan rikkonut kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/leipuriliiton-seuraamusmaksu-hintasuositusten-johdosta-kaksinkertaistui-khossa/
20.8.2019 Oikeusuutiset

KHO korotti seuraamusmaksuja bussikartelliasiassa. Asianajosalaisuutta ei oltu kunnioitettu KKV:ssa.

Korkein hallinto-oikeus on korottanut seuraamusmaksuja nk. bussikartelliasiassa. Matkahuolto, seitsemän linja-autoyhtiötä ja Linja-autoliitto toimivat kilpailulain ja unionin kilpailusääntöjen vastaisesti vuosina 2010–2015. Osapuolet olivat elo–syyskuun vaihteessa 2010 päättäneet sulkea 23.6.2010 jälkeen myönnetyt reittiliikennelupavuorot Matkahuollon aikataulu- ja lipunmyyntipalvelujen sekä pakettipalvelujen ulkopuolelle. – Kilpailurikkomus esti ja viivästytti markkinoiden avautumista ja haittasi kilpailun avaamista, toteaa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/kho-korotti-seuraamusmaksuja-bussikartelliasiassa-asianajosalaisuutta-ei-oltu-kunnioitettu-kkvssa/