Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
20.5.2014 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus: Euroopan kansalaisuus, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen, syrjimättömyys – kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto

Unionin kansalaiset, joilla ei ole taloudellista toimintaa ja jotka oleskelevat toisen jäsenvaltion alueella – Jäsenvaltion säännöstö, jonka mukaan kyseiset henkilöt eivät voi saada erityisiä maksuihin perustumattomia rahaetuuksia, jos heidän oleskeluoikeutensa perustuu yksinomaan SEUT 20 artiklaan Sozialgericht Leipzigin tekemät ennakkoratkaisukysymykset Kuuluvatko asetuksen N:o 883/2004 4 artiklan henkilölliseen soveltamisalaan henkilöt, jotka eivät…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-euroopan-kansalaisuus-sosiaaliturvajarjestelmien-yhteensovittaminen-syrjimattomyys-kansalaisuuteen-perustuvan-syrjinnan-kielto/
28.3.2014 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio: Euroopan kansalaisuus

Unionin kansalaisuus – Syrjintäkiellon periaate – Siviilioikeudenkäynneissä noudatettava kieliä koskeva järjestelmä Landesgericht Bozen (Italia) oli esittänyt  seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen: ”Onko SEUT 18 ja SEUT 21 artiklan tulkinta esteenä käsiteltävässä asiassa riidanalaisten kaltaisten sellaisten kansallisten säännösten soveltamiselle, joissa oikeus käyttää saksan kieltä Bolzanon maakunnassa sijaitsevissa tuomioistuimissa vireillä olevissa siviilioikeudellisissa menettelyissä myönnetään ainoastaan…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/eun-tuomioistuimen-tuomio-euroopan-kansalaisuus/
19.2.2013 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Euroopan kansalaisuus: EU:n takaamat oikeudet tunnetaan entistä paremmin, mutta tietoa halutaan lisää

EU:n kansalaisuus otettiin käyttöön 20 vuotta sitten. Euroopan komission tänään julkaiseman tuoreen Eurobarometri-kyselyn mukaan eurooppalaiset ovat laajalti tietoisia oikeuksistaan, mutta eivät aina tunne tarkkaan niiden sisältöä Kyselyyn vastanneista 81 prosenttia tiesi olevansa EU:n kansalaisia oman kansalaisuutensa lisäksi (ks. liite). Kuitenkin vain 36 prosenttia tunsi olevansa hyvin perillä oikeuksista, joita EU:n…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/euroopan-komissio-euroopan-kansalaisuus-eun-takaamat-oikeudet-tunnetaan-entista-paremmin-mutta-tietoa-halutaan-lisaa/
25.12.2022 Oikeusuutiset

EU-kansalaisen oikeus vapaaseen liikkuvuuteen ei ole esteenä sille, että jäsenvaltio luovuttaa unionin kansalaisen EU:n ulkopuolelle

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-237/21 | Generalstaatsanwaltschaft München (Pyyntö henkilön luovuttamisesta Bosnia ja Hertsegovinaan) Unionin kansalaisen luovuttaminen kolmanteen valtioon rangaistusta suorittamaan voi olla oikeutettu rankaisematta jäämisen riskin estämiseksi Näin on muun muassa silloin, kun luovuttamispyynnön vastaanottanut jäsenvaltio on kansainvälisen oikeuden mukaan velvollinen luovuttamaan asianomaisen henkilön eikä luovuttamista pyytänyt kolmas valtio…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/eu-kansalaisen-oikeus-vapaaseen-liikkuvuuteen-ei-ole-esteena-sille-etta-jasenvaltio-luovuttaa-unionin-kansalaisen-eun-ulkopuolelle/
30.9.2022 Lausunnot

Lausunto HE:stä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Sisäministeriölle Dnro L2022-51 Lausuntopyyntönne: VN/13867/2021 VN/13867/2021-SM-3, 6.9.2022 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI ULKOMAALAISLAIN MUUTTAMISESTA (MATKUSTUSASIAKIRJAEDELLYTYKSESTÄ POIKKEAMINEN) Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Yleisiä huomioita Esityksen tavoite helpottaa tietyissä tilanteissa oleskeluluvan edellytyksenä olevan muukalaispassin saamista ja siten mahdollistaa oleskeluvan saaminen on lähtökohdiltaan kannatettava. Lain yhteiskunnalliset vaikutukset ovat esitysluonnoksessa mainituin tavoin…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/lausunto-hesta-laiksi-ulkomaalaislain-muuttamisesta/
7.4.2022 Oikeusuutiset

Oleskelulupa voitiin jättää myöntämättä perheelliselle, koska tällä ei ollut kotimaansa matkustusasiakirjaa

KHO:2022:45 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Matkustusasiakirja oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä – Matkustusasiakirjavaatimuksesta poikkeaminen – Kokonaisharkinta – Perhe-elämän suoja – Lapsen etu Kysymys oli perhesideperusteisesta oleskeluluvasta, jonka kohdalla oli ratkaistavana, olivatko perhe-elämän suojaa koskevat ja lasten etuun liittyvät näkökohdat niin painavia, että niiden vuoksi tuli poiketa matkustusasiakirjan voimassaoloa koskevasta vaatimuksesta.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/oleskelulupa-voitiin-jattaa-myontamatta-perheelliselle-koska-talla-ei-ollut-kotimaansa-matkustusasiakirjaa/
7.3.2022

Podcast: Extra-jakso: Ukraina

Pääkäsittelyssä-podcastin extra-jaksossa on vain yksi teema: Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Vieraina ovat kokenut rikos- ja prosessioikeuteen erikoistunut asianajaja, varatuomari, oikeustieteen tohtori ja prosessioikeuden dosentti Markku Fredman sekä oleskelulupa- ja kansalaisuusasioihin erikoistunut asianajaja Ville Punto, joka on hoitanut maahanmuuttoon liittyviä asioita noin 20 vuotta. Tässä jaksossa: #rikoslaki #hyökkäysrikos #eurooppalainenpidätysmääräys #ICC #nürnberg2 #sotavaikonflikti…

https://asianajajaliitto.fi/podcast/podcast-extra-jakso-ukraina/
2.2.2022 Oikeusuutiset

Eduskunnalle vielä tällä vaalikaudella annettavien lakiesitysten lista julkaistu

Valtioneuvosto on hyväksynyt lainsäädäntösuunnitelman alkaneelle vuodelle. Lainsäädäntösuunnitelma sisältää ajantasaisen tiedon hallituksen esityksistä, jotka hallitus on suunnitellut annettaviksi eduskunnalle kullakin eduskunnan istuntokaudella. Hallituksen on tarkoitus antaa kevätistuntokaudella eduskunnalle 166 hallituksen esitystä ja 8 selontekoa. Samalla hyväksyttiin alustavasti syysistuntokauden 2022 suunnitelma. Syysistuntokaudella oikeusministeri esittää eduskunanlle myös oikeudenhoidon selonteon Tässä otteita suunnitelmasta: Kevätistuntokaudelle…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/eduskunnalle-viela-talla-vaalikaudella-annettavien-lakiesitysten-lista-julkaistu/
14.12.2021 Oikeusuutiset

EU-jäsenvaltio on velvollinen tunnustamaan sen, että kansalaiselleen on toisessa jäsenvaltiossa merkitty syntymätodistukseen kaksi äitiä

Euroopan unionin tuomioistuin LEHDISTÖTIEDOTE nro 221/21 Luxemburgissa 14.12.2021 Tuomio asiassa C-490/20 Stolichna obshtina, rayon ”Pancharevo” Alaikäinen lapsi, joka on unionin kansalainen ja jonka vastaanottavan jäsenvaltion laatimassa syntymätodistuksessa mainitaan kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä hänen vanhempinaan: jäsenvaltio, jonka kansalainen kyseinen lapsi on, on velvollinen myöntämään hänelle henkilökortin tai passin vaatimatta, että…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/eu-jasenvaltio-on-velvollinen-tunnustamaan-sen-etta-kansalaiselleen-on-toisessa-jasenvaltiossa-merkitty-syntymatodistukseen-kaksi-aitia/
1.12.2021 Oikeusuutiset

Henkilö joka oli menettänyt Suomen kansalaisuutensa annettuaan vääriä tietoja, oli entinen Suomen kansalainen hakiessaan oleskelulupaa

KHO:2021:167 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Entinen Suomen kansalainen – Kansalaisuuden menettäminen – Väärien tietojen antaminen – Maahantulosäännösten kiertäminen A oli Suomessa ollessaan hakenut oleskelulupaa entisenä Suomen kansalaisena. Hän oli aiemmin menettänyt kansalaisuutensa kansalaisuuslain 33 §:ssä tarkoitetulla tavalla väärien tietojen antamisen perusteella. Maahanmuuttovirasto ei tämän vuoksi pitänyt häntä tosiasiallisena entisenä Suomen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/henkilo-joka-oli-menettanyt-suomen-kansalaisuutensa-annettuaan-vaaria-tietoja-oli-entinen-suomen-kansalainen-hakiessaan-oleskelulupaa/