Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
23.8.2022 Oikeusuutiset

Velallisen epärehellisyys osoitti henkilön sopimattomaksi ampuma-aseiden hallussapitoon

KHO:2022:98 Ampuma-ase – Viranomaisen valitusoikeus – Valvottavana oleva yleinen etu – Erityinen valvontatehtävä – Poliisihallitus – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Velallisen epärehellisyys – Törkeä kirjanpitorikos – Muu rikos – Sopimattomuuden arviointi – Ampuma-aseen väärinkäytön ehkäiseminen – Lupaviranomaisen harkintavalta Poliisilaitos oli peruuttanut C:n ampuma-aseiden hallussapitoluvat. C oli tuomittu velallisen epärehellisyydestä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/velallisen-eparehellisyys-osoitti-henkilon-sopimattomaksi-ampuma-aseiden-hallussapitoon/
25.2.2022 Oikeusuutiset

Törkeä velallisen epärehellisyys osoitti, ettei henkilöä voida pitää sopivana pitämään hallussaan ampuma-asetta – lupa peruttiin

KHO:2022:24 Ampuma-ase – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Törkeä velallisen epärehellisyys – Muu rikos – Sopimattomuuden arviointi – Ampuma-aseen väärinkäytön ehkäiseminen – Lupaviranomaisen harkintavalta B oli tuomittu törkeästä velallisen epärehellisyydestä kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Hän oli 1.1.2013–13.12.2016 välisenä aikana osakeyhtiön hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana sekä yhtiön liiketoiminnasta myös tosiasiassa vastanneena…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/torkea-velallisen-eparehellisyys-osoitti-ettei-henkiloa-voida-pitaa-sopivana-pitamaan-hallussaan-ampuma-asetta-lupa-peruttiin/
21.1.2022 Oikeusuutiset

Käräjätuomarille syyte virka-aseman väärinkäyttämisestä, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja ampuma-aserikoksesta

Apulaisoikeuskansleri päätti syytteen nostamisesta käräjätuomaria vastaan virka-aseman väärinkäyttämisestä, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja ampuma-aserikoksesta. Apulaisoikeuskansleri pyysi valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin syytteen nostamiseksi. Käräjätuomarin epäillään käsitelleen rikoskomisarion pyynnöstä vangitsemisvaatimuksia viikonloppuisin vuosina 2018-2020, vaikka häntä ei ollut määrätty hovioikeuspiirin päivystysvuorossa olevaksi tuomariksi. Asiat eivät olisi kuuluneet käräjätuomarin ratkaistavaksi myöskään käräjäoikeuden työjärjestyksen perusteella. Menettely on ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/karajatuomarille-syyte-virka-aseman-vaarinkayttamisesta-virkavelvollisuuden-rikkomisesta-ja-ampuma-aserikoksesta/
21.12.2020 Oikeusuutiset

KHO:lla tiukka linja ampuma-aselupien peruuttamisasioissa

KHO kumosi kaksi hallinto-oikeuden ratkaisua, joilla oli kumottu poliisin päätökset peruuttaa ampuma-aseluvat. KHO:2020:151 Ampuma-ase – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Liikennerikos – Kuolemantuottamus – Aikaisempi varoitus – Lupaviranomaisen harkintavalta   KHO:2020:150 Ampuma-ase – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Varoitus – Lupaviranomaisen harkintavalta – Selvitysvelvollisuus

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/kholla-tiukka-linja-ampuma-aselupien-peruuttamisasioissa/
2.10.2020 Oikeusuutiset

Metalliputkesta valmistettua ampuma-asetta ei pidetty muuksi esineeksi naamioiduksi erityisen vaaralliseksi ampuma-aseeksi

THO:2020:6 Ampuma-ase – Ampuma-aserikos – Kynäpistooli Metalliputkesta valmistettua ampuma-asetta ei ollut tarkoituksellisesti naamioitu muuksi tunnistettavaksi esineeksi kuin ampuma-aseeksi. Kyseinen ampuma-ase ei ollut omiaan herättämään mielikuvaa ampuma-aseesta, mutta se ei ollut myöskään selvästi kynän näköinen tai kaltainen vaan ainoastaan malliltaan jossain määrin kynää muistuttava. Ampuma-asetta ei katsottu ampuma-aselain 9 §:n 3…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/metalliputkesta-valmistettua-ampuma-asetta-ei-pidetty-muuksi-esineeksi-naamioiduksi-erityisen-vaaralliseksi-ampuma-aseeksi/
27.8.2020 Oikeusuutiset

Pääkäsittelyssä peruutettu tunnustus ei riittänyt ampuma-aserikoksen syyksilukemiseen

KKO:2020:61 Ampuma-ase – Ampuma-aserikos – Todistelu – Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä Vastaaja oli esitutkinnassa antanut tunnustuslausuman, jonka hän oli käräjäoikeudessa peruuttanut. Kysymys näytön arvioinnista ampuma-aserikosta koskevassa asiassa. Ks. KKO:2000:35   KKO:2020:61

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/paakasittelyssa-peruutettu-tunnustus-ei-riittanyt-ampuma-aserikoksen-syyksilukemiseen/
24.10.2019 Oikeusuutiset

Myös ampuma-aselakiin perustuvan etsinnän asunnossa voi saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi

KKO:2019:92 Pakkokeino – Etsintä Oikeudenkäyntimenettely Ampuma-ase Poliisi oli tehnyt A:n asuntoon etsinnän ampuma-aseiden väliaikaiseksi haltuun ottamiseksi. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että A:lla oli oikeus saattaa poliisilain 2 luvun 6 §:n ja ampuma-aselain 97 §:n nojalla tehdyn etsinnän laillisuus tuomioistuimen tutkittavaksi.   KKO:2019:92

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/myos-amopuma-aselakiin-perustuvan-etsinnan-asunnossa-voi-saattaa-tuomioistuimen-tutkittavaksi/
11.4.2019 Oikeusuutiset

Poliisilaitoksen menettely ei ollut virheellistä kun ampuma-aseluvan peruuttamisasiassa ei oltu kerrottu oikeudesta käytää avustajaa

KHO:2019:49 Ampuma-ase – Hallussapitoluvan peruuttaminen – Peruuttamiseen liittyvä kuuleminen – Velvollisuus ilmoittaa oikeudesta käyttää avustajaa Asiassa oli kysymys siitä, oliko poliisilaitos menetellyt lainvastaisesti siltä osin kuin A:lle ei ollut ilmoitettu oikeudesta käyttää avustajaa A:n ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan peruuttamista koskevassa kuulemisessa. Ampuma-aselain mukaisessa ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan peruuttamista koskevassa asiassa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/poliisilaitoksen-menettely-ei-ollut-virheellista-kun-ampuma-aseluvan-peruuttamisasiassa-ei-oltu-kerrottu-oikeudesta-kaytaa-avustajaa/
29.3.2018 Oikeusuutiset

Hovioikeus sovelsi kotietsinnän tuomioistuinkäsittelyä koskevia säännöksiä poliisi- ja ampuma-aselakien mukaiseen menettelyyn kotirauhan piirissä

HelHO:2018:6 Etsintä Ampuma-ase Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen A:n asuntoon oli tehty etsintä A:n ampuma-aseiden ottamiseksi poliisin haltuun. A saattoi etsinnän laillisuuden käräjäoikeuden tutkittavaksi ja vaati valtiolta korvauksia laittoman kotietsinnän aiheuttamasta kärsimyksestä. Käräjäoikeus katsoi ratkaisussaan, että asunnossa suoritettu etsintä oli toimitettu ampuma-aselain ja poliisilain nojalla eikä tuomioistuimella ollut toimivaltaa asiassa. Käräjäoikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/hovioikeus-sovelsi-kotietsinnan-tuomioistuinkasittelya-koskevia-saannoksia-poliisi-ja-ampuma-aselakien-mukaiseen-menettelyyn-kotirauhan-piirissa/
5.5.2017 Oikeusuutiset

SM: EU:n asedirektiivi aiheuttaa muutoksia ampuma-aselakiin

Sisäministeriö on käynnistänyt hankkeen, jonka avulla EU:n ampuma-asedirektiivi pannaan täytäntöön Suomessa. Direktiivi edellyttää muutoksia ainakin ampuma-aselakiin ja tarvittaessa myös lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta EU:n ampuma-asedirektiivin sisältö on jo hyväksytty ja odottaa enää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja Euroopan parlamentin puheenjohtajan allekirjoitusta. Tämä tapahtuu todennäköisesti toukokuussa. Jäsenvaltioiden tulee panna direktiivi täytäntöön pääosin 15 kuukauden…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/sm-eun-asedirektiivi-aiheuttaa-muutoksia-ampuma-aselakiin/