Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
16.12.2021 Oikeusuutiset

Tuomioistuinviraston strategia: Laadukkaan lainkäytön mahdollistaja

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on työs­tä­nyt his­to­rian­sa en­sim­mäis­tä stra­te­gi­aa vuo­den 2021 ai­ka­na yh­teis­työs­sä HAUS ke­hit­tä­mis­kes­kus Oy:n, oman hen­ki­lö­kun­tan­sa sekä tuo­miois­tuin­ten ja si­dos­ryh­mien edus­ta­jien kans­sa. Val­tio­kont­to­ri on myön­tä­nyt hank­kee­seen Kai­ku-ke­hit­tä­mis­ra­haa. Strategia on nyt valmis julkaistavaksi ja otettavaksi käyttöön. Strategia rakentuu kolmesta osasta: tarkoituksesta, tavoitteista sekä teemoista. Nämä elementit on työstetty useissa työpajoissa viime kevään…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/tuomioistuinviraston-strategia-laadukkaan-lainkayton-mahdollistaja/
7.9.2021 Oikeusuutiset

Tuomioistuinvirasto: valtion suunniteltu toimitilastrategia ei sovellu tuomioistuimille

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to an­toi 30.8.2021 lausun­ton­sa työ­ryh­män eh­do­tuk­ses­ta val­tion toi­mi­ti­la­stra­te­giak­si. Lausun­nos­sa to­de­taan, et­tei eh­do­tus sel­lai­se­naan so­vel­lu tuo­miois­tui­mil­le. Tuomioistuinvirasto korostaa lausunnossaan, että myös toimitila-asioissa on huomioitava tuomioistuinten riippumattomuus. Riippumattomuudella tarkoitetaan sitä, että tuomioistuinten tulee olla lainkäyttötoiminnassaan riippumattomia muiden tahojen vaikutuksesta. Näitä muita tahoja ovat muun muassa lainsäätäjä, eri viranomaiset sekä esimerkiksi oikeusriidan osapuolet.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/tuomioistuinvirasto-valtion-suunniteltu-toimitilastrategia-ei-sovellu-tuomioistuimille/
26.8.2021 Oikeusuutiset

Tuomioistuinvirasto vaatii asiamääriin nähden riittäviä resursseja

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to esit­ti tuo­miois­tuin­lai­tok­sen vuo­den 2022 bud­jet­tiin 19,5 mil­joo­nan eu­ron ta­so­ko­ro­tus­ta hen­ki­lös­tö­re­surs­sei­hin sekä yli 11 mil­joo­nan eu­ron li­sä­ra­hoi­tus­ta ICT-me­no­jen kas­vuun. Jos tuo­miois­tuin­lai­tok­sen mää­rä­ra­hat ei­vät vas­taa tar­vet­ta, kä­sit­te­ly­ajat pi­te­ne­vät ja oi­keus­tur­va vaa­ran­tuu. Tuomioistuinvirasto on erittäin huolestunut tuomioistuinten tulevien vuosien resursseista. ”Säästömahdollisuuksia ei enää ole”, ylijohtaja Riku Jaakkola kommentoi. ”Tilanne on erittäin huolestuttava…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/tuomioistuinvirasto-vaatii-asiamaariin-nahden-riittavia-resursseja/
18.12.2020 Oikeusuutiset

Laillisuusvalvontakäynti Tuomioistuinvirastoon

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumallainen teki 25.11.2020 laillisuusvalvontakäynnin etäyhteydellä Tuomioistuinvirastoon. Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa Tuomioistuinviraston alkuvaiheen kokemuksista, lainkäytöstä epidemiaolosuhteissa ja erityisesti Tuomioistuinviraston kannalta sekä tuomitsemistoiminnan virheettömyyden ICT-tuesta.  Virasto on tuomioistuimia varten. Tuomioistuinviraston puolesta tuotin esiin, että oikeusministeriön antama tuki oli aiemmin puutteellista. Välillä tuki puuttui kokonaan. Siksi virastoon perustettiin tuomioistuinten tukea ja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/laillisuusvalvontakaynti-tuomioistuinvirastoon/
1.12.2020 Oikeusuutiset

Tuomioistuinvirastolle Oikeustoimittajat ry:n valokeila-palkinto

Saimme Oikeustoimittajat ry:n vuoden 2020 Valokeila-palkinnon julkisuuden ja avoimuuden edistämisestä. Kiitokset tunnustuksesta, tästä on hyvä jatkaa!! Kiitos erityisesti tuomioistuimille oikeudenkäyntien julkisuuden takaamisesta. #tuomioistuinvirasto #valokeila #julkisuus — Tuomioistuinvirasto (@tuomioistuimet) December 1, 2020

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/tuomioistuinvirastolle-oikeustoimittajat-ryn-valokeila-palkinto/
1.7.2020 Oikeusuutiset

Tuomioistuinvirastolta ohjeet sähköisten asiakirjojen toimittamisesta yleisiin tuomioistuimiin

Tuomioistuinvirasto on julkaissut kaikille yleisille tuomioistuimille ohjeen koskien asiakirjojen sähköisten liittämis- ja nimeämiskäytäntöjen yhtenäistämistä. Asianosaisille on laadittu erillinen ohjeistus, jotta asiakirjat olisivat jo tuomioistuimeen saapuessa tämän ohjeistuksen mukaisia. Yhdenmukaistamalla toimintatapoja voidaan vähentää asiakkaiden, asiamiesten ja tuomioistuinten päällekkäistä työtä. Ohjeistukset ovat laatineet yleisten tuomioistuinten ja syyttäjien edustajat yhteistyössä Asianajajaliiton, AIPA-hanketoimiston ja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/tuomioistuinvirastolta-ohjeet-sahkoisten-asiakirjojen-toimittamisesta-yleisiin-tuomioistuimiin-2/
1.7.2020 Tiedotteet

Tuomioistuinvirastolta ohjeet sähköisten asiakirjojen toimittamisesta yleisiin tuomioistuimiin

Tuomioistuinvirasto on julkaissut kaikille yleisille tuomioistuimille ohjeen koskien asiakirjojen sähköisten liittämis- ja nimeämiskäytäntöjen yhtenäistämistä. Asianosaisille on laadittu erillinen ohjeistus, jotta asiakirjat olisivat jo tuomioistuimeen saapuessa tämän ohjeistuksen mukaisia. Yhdenmukaistamalla toimintatapoja voidaan vähentää asiakkaiden, asiamiesten ja tuomioistuinten päällekkäistä työtä. Ohjeistukset ovat laatineet yleisten tuomioistuinten ja syyttäjien edustajat yhteistyössä Asianajajaliiton, AIPA-hanketoimiston ja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/tuomioistuinvirastolta-ohjeet-sahkoisten-asiakirjojen-toimittamisesta-yleisiin-tuomioistuimiin/
15.4.2020 Oikeusuutiset

Tuomioistuinvirasto opasti etäistunnoista – tavoitteena myös madaltaa kynnystä

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on jul­kais­sut kai­kil­le tuo­miois­tui­mil­le op­paan etäyh­teyk­sien käyt­tä­mi­ses­tä oi­keu­den­käyn­neis­sä. Opas on laa­dit­tu vain nyt val­lit­se­via poik­keus­o­lo­ja var­ten, eikä sil­lä ole tar­koi­tus muut­taa mui­ta ai­kai­sem­pia suo­si­tuk­sia, oh­jei­ta tai lin­jauk­sia. Etäyh­teyk­sien käy­tön te­hos­ta­mi­sen ta­voit­tee­na on mi­ni­moi­da ter­veys­ris­ki vält­tä­mäl­lä usean ih­mi­sen ko­koon­tu­mi­sia. Oppaaseen on pyritty sisällyttämään kattavasti asiat, joita on hyvä ottaa huomioon…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/tuomioistuinvirasto-opasti-etaistunnoista-tavoitteena-myos-madaltaa-kynnysta/
16.3.2020 Oikeusuutiset

Tuomioistuinvirasto tukee tuomioistuimia koronavirusepidemiaan varautumisessa

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on an­ta­nut tuo­miois­tui­mil­le suo­si­tuk­sia ko­ro­na­vi­ruse­pi­de­mi­aan va­rau­tu­mi­ses­ta. Tuomioistuimet ovat yhteiskunnan turvallisuuden ja oikeusvarmuuden kannalta keskeisiä viranomaisia. Näin ollen poikkeuksellisissa oloissakin niiden toiminta tulee turvata mahdollisuuksien mukaan. Tuomioistuimissa joidenkin asioiden käsittelyä voidaan joutua lykkäämään ja jo sovittuja istuntoja peruuttamaan. Toiminnan muuttuminen tulee yleisesti pidentämään käsittelyaikoja. Tuomioistuimet viestivät muutoksista toiminnassaan omilla palvelusivuillaan.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/tuomioistuinvirasto-tukee-tuomioistuimia-koronavirusepidemiaan-varautumisessa/
16.12.2019 Oikeusuutiset

Tuomioistuinviraston tuomioistuinten tuesta ja yhteiskuntasuhteista vastaavaksi päälliköksi Anu Koivuloma

Tuomioistuinviraston johtokunta on päättänyt nimittää Anu Koivuluoman tuomioistuinten tuesta ja yhteiskuntasuhteista vastaavan päällikön tehtävään 1.1.2020 alkaen. Varatuomari ja oikeustieteen maisteri Anu Koivuluoma on erityisasiantuntijana oikeusministeriössä. Aiemmin hän on toiminut Itä-Suomen hallinto-oikeudessa hallinto-oikeustuomarina, hallinto-oikeuden esittelijänä sekä hallintopäällikkönä. Virkaa haki määräajassa 38 henkilöä. Tuomioistuinviraston tuomioistuinten tuesta ja yhteiskuntasuhteista vastaavaksi päälliköksi Anu Koivuloma

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/tuomioistuinviraston-tuomioistuinten-tuesta-ja-yhteiskuntasuhteista-vastaavaksi-paallikoksi-anu-koivuloma/