Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
21.12.2020 Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Oikeusministeriölle Lausuntopyyntönne VN/26826/2020 Suomen Asianajajaliitto (”lausumanantaja”) kiittää mahdollisuudesta lausua ja kunnioittavasti esittää lausumassaan seuraavaa: Taustaa ja tavoitteet Lainsäädännön muutoksen taustalla olevista tarkoituksista ja tavoitteista on esitetty kattava selvitys lainvalmisteluaineistossa ja lausumanantaja pitää niitä aiheellisina ja kattavina. Lainmuutoksen potentiaaliset hyödyt ja haitat Valmistelussa olevassa lainsäädännössä säädettäisiin jatkuville konkurssipesille ja saneerausmenettelyn kohteena…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-laiksi-konkurssi-ja-yrityssaneerausasioiden-asianhallintajarjestelmasta-annetun-lain-muuttamisesta/
14.5.2020 Oikeusuutiset

Hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminta sähköistyy

Hal­lin­to- ja eri­tyis­tuo­miois­tui­mis­sa otet­tiin mer­kit­tä­vä as­kel koh­ti ko­ko­naan säh­köis­tä oi­keu­den­käyn­ti­pro­ses­sia, kun säh­köi­sen oi­keu­den­käyn­ti­pro­ses­sin mah­dol­lis­ta­van HAI­PA-tie­to­jär­jes­tel­män käyt­tö aloi­tet­tiin tou­ko­kuun alus­sa. Näi­tä tuo­miois­tui­mia ovat kor­kein hal­lin­to-oi­keus, alu­eel­li­set hal­lin­to-oi­keu­det, Ah­ve­nan­maan hal­lin­to­tuo­miois­tuin, va­kuu­tusoi­keus, mark­ki­na­oi­keus ja työ­tuo­miois­tuin. Oikeusministeriön HAIPA-hankkeessa on luotu HAIPA-tietojärjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa oikeudenkäyntiprosessiin liittyvien asiakirjojen käsittelemisen sähköisesti asian vireille tulosta tuomioistuimen päätöksen tiedoksiantoon…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/hallinto-ja-erityistuomioistuinten-toiminta-sahkoistyy/
14.3.2020 Oikeusuutiset

Koronaviruksen vaikutus KHO:n toimintaan

Asioinnissa korkeimman hallinto-oikeuden kanssa voi koronatilanteen ja valtion etäyhteyksien kuormittumisen vuoksi ilmetä häiriöitä ja viiveitä. Varmimpana viestintäkanavana asiakkaille suositellaan tästä huolimatta sähköistä asiointia (sähköinen asiointipalvelu tai sähköposti) ennemmin kuin asiointia paikan päällä tai postitse. Korkein hallinto-oikeus pyrkii turvaamaan ydintoimintansa jatkumisen olosuhteista huolimatta. Sisäisten toimenpiteiden ohella korkein hallinto-oikeus on peruuttanut vierailuja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/koronaviruksen-vaikutus-khon-toimintaan/
28.4.2016 Oikeusuutiset

Ulosoton sähköistä asiointia lisätään

Asiakirjat voidaan toimittaa kansalaisen tai yrityksen asiointitilille, jos vastaanottaja on ottanut asiointitilin käyttöön. Ulosoton sähköistä asiointia lisätään mahdollistamalla asiakirjojen toimittaminen kansalaisille ja yrityksille sähköisesti nykyisen postitoimituksen sijasta. Tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa ulosottomenettelyä asianosaisen oikeusturvaa vaarantamatta. Ulosottomenettelyn uudistus tulee voimaan 1. kesäkuuta 2016. Asiointitili on valtion tuottama sähköinen palvelu, jonka…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/ulosoton-sahkoista-asiointia-lisataan/
11.3.2016 Oikeusuutiset

Ulkoprosessuaalisessa asiassa on oikeusaputoimiston selvitettävä ovatko edellytykset yksityiseen avustajaan olemassa

KHO:2016:27 Oikeusapu – Muu kuin tuomioistuinasia – Yksityinen avustaja – Oikeusapuhakemuksen käsittely – Sähköinen hakemus – Ratkaisupyyntö – Toimivaltainen hallinto-oikeus – Valitusluvan tarve Helsingissä asuva A oli hakenut oikeusapua Maahanmuuttovirastossa vireillä olleeseen kansalaisuuslain mukaiseen asiaan ja pyytänyt nimeämänsä yksityisen avustajan määräämistä avustajakseen. Sähköisesti tehty hakemus oli ohjautunut Ylivieskan oikeusaputoimiston käsiteltäväksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/ulkoprosessuaalisessa-asiassa-on-oikeusaputoimiston-selvitettava-ovatko-edellytykset-yksityiseen-avustajaan-olemassa/
2.12.2015 Oikeusuutiset

Yle.fi: Turvapaikanhakijan perheenyhdistämiseen luvassa pieni helpotus

Maahanmuuttovirasto on sähköistämässä palvelujaan, jonka jälkeen Suomeen perheenjäsenensä luo pyrkivän ei tarvitse matkustaa Suomen edustustoon hakemusta jättämään. Tällä hetkellä esimerkiksi irakilaisen on matkustettava Turkkiin pelkän vireillepanon vuoksi Maahanmuuttovirasto suunnittelee laajentavansa sähköisiä palvelujaan niin, että myös perhesidehakemuksen voi jättää etänä, nettiyhteyden avulla. Tämä tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi Suomesta turvapaikan saaneen puolison…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/yle-fi-turvapaikanhakijan-perheenyhdistamiseen-luvassa-pieni-helpotus/
22.10.2015 Oikeusuutiset

OM: Kuluttajariitojen vaihtoehtoista ratkaisumenettelyä aiotaan tehostaa

Hallitus on antanut tänään esityksen tuomioistuimen ulkopuoliseen kuluttajariitojen ratkaisemiseen sovellettavasta sääntelystä. Esityksellä pannaan täytäntöön kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva EU:n direktiivi sekä mahdollistetaan kuluttajariitojen verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevan asetuksen soveltaminen Lakimuutokset tehostaisivat kuluttajariitojen käsittelyä kuluttajariitalautakunnassa ja eräissä muissa vaihtoehtoisissa riidanratkaisuelimissä. Uutta muun muassa on, että näiden elinten pitäisi antaa ratkaisusuositus 90 päivän…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/om-kuluttajariitojen-vaihtoehtoista-ratkaisumenettelya-aiotaan-tehostaa/
18.9.2015 Oikeusuutiset

Trafi: Kohta ajoneuvo vaihtaa omistajaa ilman paperisotaa – vakuuttaminen ja rekisteröinti yhdellä kertaa

Marraskuun puolivälistä alkaen ajoneuvon omistajanvaihdoksen voi tehdä vakuutusyhtiöiden verkkopalveluissa samalla kun ajoneuvolle ostaa vakuutuksen. Trafi.fi-sivuilla omistajanvaihdoksen voi tehdä sähköisesti, jos ajoneuvolle on ostettu vakuutus etukäteen Sähköinen rekisteröinti ei poista mahdollisuutta henkilökohtaiseen asiointiin. Rekisteröinnin voi hoitaa myös tuttuun tapaan rekisteröintejä vastaanottavassa vakuutusyhtiössä, katsastustoimipaikalla tai muulla taholla, joka toimii Trafin rekisteröintikumppanina. Myös…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/trafi-kohta-ajoneuvo-vaihtaa-omistajaa-ilman-paperisotaa-vakuuttaminen-ja-rekisterointi-yhdella-kertaa/
16.4.2015 Oikeusuutiset

OM: Työryhmältä ehdotus kuluttajariitojen vaihtoehtoisen ratkaisumenettelyn tehostamisesta

Tarkoituksena on panna täytäntöön kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva EU:n direktiivi sekä mahdollistaa kuluttajariitojen verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevan asetuksen soveltaminen yöryhmän ehdotuksella luotaisiin puitteet sille, että Suomessa on kattavasti direktiivin vaatimukset täyttäviä tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä, joiden käsiteltäväksi kuluttajat voivat saattaa tavaroiden tai palvelujen kauppaan liittyvät valituksensa. Koska Suomessa on kuluttajariitoja varten jo…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/om-tyoryhmalta-ehdotus-kuluttajariitojen-vaihtoehtoisen-ratkaisumenettelyn-tehostamisesta/
13.3.2014 Oikeusuutiset

OM: Rikos- ja riita-asioiden käsittely muuttuu vähitellen sähköiseksi – Tietojärjestelmän toimittaja valittu

Accenture Oy on valittu syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankkihankkeeseen (AIPA) kuuluvan tietojärjestelmän ensimmäisen vaiheen toimintojen toteuttajaksi Accenture toimii myös järjestelmäintegraattorina, joten se vastaa siitä, että eri kokonaisuuksina rakennettavan järjestelmän osat toimivat saumatta yhteen. Aineistopankin käyttöönotto alkaa rikosasioista. Käräjäoikeudet ryhtyvät vuoden 2015 loppupuolella käsittelemään sähköisesti vangitsemisasioita ja muita pakkokeinoasioita. Samaan aikaan…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/om-rikos-ja-riita-asioiden-kasittely-muuttuu-vahitellen-sahkoiseksi-tietojarjestelman-toimittaja-valittu/