Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
29.4.2019

Tapaohjeet

Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet (15.1.2009, Asianajajaliiton valtuuskunta 8.6.2012)   1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa (Laki asianajajista 5 § 1 momentti ja Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 33 § 1 momentti).   1.1 Hyvän asianajajatavan velvoittavuus ja lähteet Hyvä asianajajatapa ilmenee…

https://asianajajaliitto.fi/tapaohjeet/
15.2.2019 Lausunnot

Lausunto Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista koskevasta selvityksestä

Dnro 80/2018   www.lausuntopalvelu.fi   Lausuntopyyntönne: VN/6624/2018, 17.12.2018 LAUSUNTO OIKEUSAPU- JA EDUNVALVONTAVIRASTON PERUSTAMISTA KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ 1. Selvityksessä ehdotetaan oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Kannatatteko yhden viraston perustamista?   Suomen Asianajajaliitto kannattaa viraston perustamista.   Uuden viraston perustaminen mahdollistaa oikeusapu- ja edunvalvontatoimen nykyistä tehokkaamman kehittämisen. Oikeusavun hakijoiden kannalta esitetty organisaatio tuottaisi nykyistä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/lausunto-oikeusapu-ja-edunvalvontaviraston-perustamista-koskevasta-selvityksesta/
7.8.2018 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä

Dnro 38/2018   Lausuntopyyntönne: VM008:00/2017, 14.6.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI PANKKI- JA MAKSUTILIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄSTÄ JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI   Lakiehdotus pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä Hallituksen esitysluonnos liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) (2018/843) (ns. viides rahanpesudirektiivi) kansalliseen täytäntöönpanoon.   Viidennessä rahanpesudirektiivissä jäsenvaltioille asetetaan velvollisuus ottaa käyttöön…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-pankki-ja-maksutilien-valvontajarjestelmasta/
27.6.2017 Lausunnot

Lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

Dnro 35/2017 Lausuntopyyntönne: VM008:00/2017, 22.5.2017 LAUSUNTO PANKKI- JA MAKSUTILIJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISHANKKEEN ARVIOMUISTIOSTA Euroopan komissio, jäljempänä komissio, antoi 4. päivänä heinäkuuta 2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 (neljäs rahanpesudirektiivi) ja direktiivin 2009/101/EY muuttamisesta (COM(2016) 450 final), jäljempänä rahanpesudirektiivin muutosehdotus. Komissio…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-pankki-ja-maksutilijarjestelman-uudistamishankkeen-arviomuistiosta/
30.5.2017 Oikeusuutiset

Tiedustelun parlamentaarinen valvonta -työryhmän mietintö valmistui

Parlamentaarisen valvonnan ja oikeusministeriössä valmistellun laillisuusvalvonnan on tarkoitus yhdessä muodostaa tehokas ja riippumaton tiedustelutoiminnan ulkoisen valvonnan kokonaisuus. Tiedustelun parlamentaarinen valvonta -työryhmän mietintö luovutettiin 29.5.2017 eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavolalle. Pääsihteeri asetti 23.12.2016 apulaispääsihteeri Timo Tuovisen johdolla toimineen virkamiestyöryhmän valmistelemaan siviili- ja sotilastiedustelutoiminnan valvontajärjestelmään liittyvät eduskuntaa koskevat säädökset. Tiedustelutoiminnan parlamentaarinen valvonta on…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/tiedustelun-parlamentaarinen-valvonta-tyoryhman-mietinto-valmistui/
25.2.2017 Oikeusuutiset

KKO aikoo tutkia onko yksityisellä tekijänoikeudenhaltijalla oikeus saada käyttöönsä viranomaisia varten säilytettyjä teletietoja

VL:2017-17 Tekijänoikeus Salassapito Yksityiselämän suoja Euroopan unionin oikeus Elokuvateoksia oli tekijänoikeuden haltijan suostumuksetta saatettu yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa. Tekijänoikeuden haltijalta oikeutensa johtava yhtiö haki teleyritykseltä tälle kuuluvien tiettyjen teleliittymien käyttäjien ja tilaajien yhteystietoja hakemuksessa yksilöidyiltä ajankohdilta. Markkinaoikeus määräsi teleyrityksen antamaan vaaditut tiedot. Kysymys siitä, oliko teleyrityksellä oikeus olla luovuttamatta sellaisia tietoja,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/kko-aikoo-tutkia-onko-yksityisella-tekijanoikeudenhaltijalla-oikeus-saada-kayttoonsa-viranomaisia-varten-sailytettyja-teletietoja/
16.9.2016 Lausunnot

Lausunto rikoksen uhrin tiedonsaannin edistämistä koskevasta mietinnöstä

Dnro 37/2016 Lausuntopyyntönne: OM 8/021/2015, 27.6.2016 LAUSUNTO KOSKIEN RIKOKSEN UHRIN TIEDONSAANNIN EDISTÄMISTÄ Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa: Oikeusministeriö asetti syksyllä 2015 työryhmän edistämään uhridirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta) mukaisen uhrin tiedonsaantioikeuden toteutumista.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/lausunto-rikoksen-uhrin-tiedonsaannin-edistamista-koskevasta-mietinnosta/
16.8.2016 Lausunnot

Lausunto osakeyhtiölain muutostarpeista

Dnro 29/2016 Lausuntopyyntönne: OM 32/41/2015, 18.5.2016LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA KOSKIEN OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOSTARPEITA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 18.5.2016 päivätyn lausuntopyynnön koskien arviomuistiota (”Arviomuistio”) voimassa olevan osakeyhtiölain muutostarpeista. Asianajajaliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu arviomuistiossa esitetyn johdosta seuraavaa. 1 YLEISKOMMENTTI ARVIOMUISTION PERUSTELUISTA Asianajajaliitto pitää Arviomuistiossa esitettyjä yleisiä perusteluita, muun muassa elinkeinoelämän ja…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/lausunto-osakeyhtiolain-muutostarpeista/
11.9.2015 Oikeusuutiset

Salassapitolupaus ei vaikuttanut lain mukaan julkisten asiakirjojen julkisuuteen

KHO:2015:133 Asiakirjajulkisuus – Yleisöjulkisuus – Kunnan työntekijän valinta – Tieto suostumuksesta työsuhteeseen – Headhunting – Salassapitolupauksen merkitys Kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen rahoitusjohtaja oli hylännyt toimittajan pyynnön saada tieto asiakirjoista, joista ilmenivät pääkaupunkiseudun eräiden kuntien ja HUS-kuntayhtymän yhteisen potilas- ja asiakastietojärjestelmähankkeen (Apotti-hanke) hankejohtajan määräaikaiseen työsuhteeseen hakeneen henkilön nimi sekä tiedot tämän…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/salassapitolupaus-ei-vaikuttanut-lain-mukaan-julkisten-asiakirjojen-julkisuuteen/
9.4.2015 Oikeusuutiset

KKO:lta merkittävä asianajajan esteellisyyttä koskeva ennakkopäätös

KKO:2015:30 Asianajaja – Valvonta Esteellisyys Laillisuusperiaate Asianajaja, joka oli määrätty osakeyhtiön konkurssissa pesänhoitajaksi, oli aikaisemmin toiminut saman yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen puheenjohtajana ja valmistellut yhtiön toista ylimääräistä yhtiökokousta. Korkein oikeus katsoi asianajajaa koskevassa valvonta-asiassa, että tämä oli yhtiökokouksen puheenjohtajana saanut asianajajan salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja, joilla saattoi olla merkitystä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/kkolta-merkittava-asianajajan-esteellisyytta-koskeva-ennakkopaatos/