Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
15.3.2021 Oikeusuutiset

Maakaaren mukaisessa kirjaamisasiassa valitusoikeus voi olla vain hakijalla ja muilla asiaan osallisilla – ei ELY-keskuksella

KKO:2021:18 Lainhuudatus – Maakaari – Kirjaamismenettely – Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus Kirjaamisviranomainen oli myöntänyt lainhuudon kiinteistöön, jota koski porotilalain (590/1969) 26 §:n mukainen vallintarajoitus. Korkein oikeus katsoi päätöksestään ilmenevin perustein, että mainitussa pykälässä tarkoitettuna lupaviranomaisena toimivalla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ollut oikeutta hakea muutosta kirjaamisviranomaisen päätökseen. KKO:2021:18

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/maakaaren-mukaisessa-kirjaamisasiassa-valitusoikeus-voi-olla-vain-hakijalla-ja-muilla-asiaan-osallisilla-ei-ely-keskuksella/
14.5.2020 Oikeusuutiset

Lastensuojelulaitoksen edustajalla oli muutoksenhakuoikeus lapsen sijoituksen muuttamista koskevaan päätökseen

KHO:2020:49 Lastensuojelu – Sijaishuoltopaikan muuttaminen – Ammatillinen perhekoti – Lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaava henkilö – Valitusoikeus Hallinto-oikeus oli jättänyt B:n ja C:n valituksen A:n sijaishuoltopaikan muuttamisesta tutkimatta, koska se oli katsonut, että valittajilla ei yksityisen lastensuojelulaitoksen edustajina ollut oikeutta hakea muutosta sijaishuoltopaikan muuttamista koskevaan viranhaltijan päätökseen. Korkeimman hallinto-oikeuden saaman…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/lastensuojelulaitoksen-edustajalla-oli-muutoksenhakuoikeus-lapsen-sijoituksen-muuttamista-koskevaan-paatokseen/
28.8.2019 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi lastensuojelulain muuttamiseksi

Dnro 28/2019 Lausuntopyyntönne: STM/1770/2019, 3.7.2019 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI LASTENSUOJELULAIN MUUTTAMISESTA JA LAIKSI LASTENSUOJELULAIN MUUTTAMISESTA ANNETUN LAIN VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSEN MUUTTAMISESTA Esityksessä ehdotetaan tarkennettavan itsenäisyysvarojen viimesijaiseksi maksupäiväksi ajankohta, jolloin nuori täyttää 25 vuotta. Esityksessä ehdotetaan lisäksi tehtäväksi korjaukset lastensuojelulaissa oleviin hallintolainkäyttölain viittauksiin ja muutettaisiin ne viittaussäännöksiksi uuteen lakiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Tämä tarkoittaisi,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-lastensuojelulain-muuttamiseksi/
26.1.2019 Oikeusuutiset

Hovioikeus voi tutkia tyytymättömyyden ilmoittamista koskevan käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden pääasian yhteydessä

KKO:2019:5 Oikeudenkäyntimenettely – Tyytymättömyyden ilmoittaminen Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus – Kantelu Käräjäoikeus oli hyväksynyt liian myöhään tehdyn tyytymättömyyden ilmoituksen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, että kysymys ei ollut lainvoimaiseen tuomioon rinnastettavasta oikeudellisesta ratkaisusta ja että hovioikeus voi tutkia tyytymättömyyden ilmoittamista koskevan käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden pääasian yhteydessä. HD:2019:5

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/hovioikeus-voi-tutkia-tyytymattomyyden-ilmoittamista-koskevan-karajaoikeuden-ratkaisun-oikeellisuuden-paaasian-yhteydessa/
16.5.2018 Lausunnot

Lausunto lupalakimieslain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Dnro 20/2018   Lausuntopyyntönne: OM 1/42/2017, 23.3.2018 ARVIOMUISTIO LUVAN SAANEISTA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJISTA ANNETUN LAIN MUUTOSTARPEISTA   Oikeusministeriö on pyytänyt Asianajajaliiton lausuntoa lupalakimieslain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta.    Suomen Asianajajaliitto on lausuntoa laatiessaan kuullut myös Asianajajaliiton yhteydessä toimivaa valvontalautakuntaa ja lausuu asiassa seuraavaa.   1 Luvan myöntämisen edellytykset 1.1 Perehtyneisyyttä koskeva edellytys 1.1.1…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/lausunto-lupalakimieslain-muutostarpeita-koskevasta-arviomuistiosta/
15.6.2017 Lausunnot

Lausunto Tiedustelutoiminnan valvonta -työryhmän mietinnöstä

Dnro 23/2017 Lausuntopyyntönne: OM 15/41/2016, 21.4.2017 LAUSUNTO TIEDUSTELUTOIMINNAN VALVONTA -TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää tiedustelutoiminnan valvontaa valmistelleen työryhmän mietinnön johdosta seuraavaa. 1. Mietinnössä on keskitytty vain uuden viranomaisen, tiedusteluvaltuutetun toimenkuvaan, mutta ei ole arvioitu tiedustelun laillisuusvalvonnan oleellista osaa, eli tuomioistuimen roolia sen harkitessa lupia erilaisten tiedustelutoimenpiteiden käyttöön. Asianajajaliiton…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-tiedustelutoiminnan-valvonta-tyoryhman-mietinnosta/
3.2.2017 Lausunnot

Lausunto sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamisesta

Dnro 64/2016 Lausuntopyyntönne: OM 4/41/2016, 20.12.2016 SAKKOMENETTELYN SOVELTAMISALAN LAAJENTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN MIETINTÖ (OM:n Mietintöjä ja lausuntoja 54/2016) 1. Yleistä Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa oikeusministeriölle sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamista koskevasta mietinnöstä. Mietinnön taustalla on pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategisen ohjelman linjaus, jonka mukaan hallituskaudella mahdollistetaan tuomioistuinten keskittyminen ydintehtäviin. Tämän…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/lausunto-sakkomenettelyn-soveltamisalan-laajentamisesta/
16.12.2016 Oikeusuutiset

Oikeuskanslerin valitus jätettiin tutkimatta hänen valitettuaan oikeudenkäyntiavustajaluvan myöntämisestä

KKO:2016:89 Oikeudenkäyntiasiamies – Lupa oikeudenkäyntiavustajana toimimiseen Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus Kysymys siitä, oliko oikeuskanslerilla oikeutta hakea muutosta hovioikeuden päätöksestä, jolla A:lle oli myönnetty lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana. KKO:2016:89

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/oikeuskanslerin-valitus-jatettiin-tutkimatta-hanen-valitettuaan-oikeudenkayntiavustajaluvan-myontamisesta/
2.12.2016 Oikeusuutiset

HHO: Käräjäoikeuden antama muutoksenhakuoikeus editiota koskevaan päätökseen on perusteltava

HelHO:2016:9 Oikeudenkäyntimenettely Todistelu Muutoksenhaku Päätöksen perusteleminen Asiakirjan esittämisvelvollisuus Vahvistuskanne Käräjäoikeus oli määrännyt, että sen asiakirjan esittämisvelvollisuudesta antamaan päätökseen haetaan muutosta erikseen. Vaikka päätösvalta erillisestä muutoksenhakuoikeudesta kuuluu pääasiaa käsittelevälle tuomioistuimelle, sen on määrätessä erillisestä muutoksenhausta ratkaisussaan ilmoitettava ne syyt, joiden perusteella erillinen muutoksenhakuoikeus on määrätty. Asiassa oli vaadittu vahvistettavaksi, että B…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/hho-karajaoikeuden-antama-muutoksenhakuoikeus-editiota-koskevaan-paatokseen-on-perusteltava/
31.5.2016 Oikeusuutiset

Välituomiota ei voi antaa lainvalinnasta

KKO:2016:38 Oikeudenkäyntimenettely – Välituomio Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus Lainvalinta Euroopan unionin oikeus – Perusoikeuskirja – Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin Käräjäoikeus oli lasten elatusavun muuttamista koskevassa asiassa ratkaissut välituomiolla kysymyksen siitä, sovellettiinko asiassa Suomen vai Saksan lakia. Käräjäoikeus oli antanut ratkaisuunsa muutoksenhakuohjauksen. Hovioikeus tutki käräjäoikeuden välituomiosta tehdyn valituksen eikä muuttanut käräjäoikeuden välituomiota. Korkeimman…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/valituomiota-ei-voi-antaa-lainvalinnasta/