Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
28.8.2018 Oikeusuutiset

KHO täyttää 100 vuotta

Juhlajulkaisu ja keskustelutilausuus ”Korkein hallinto-oikeus – tuomioistuin oikeusvaltiota rakentamassa” Korkein hallinto-oikeus täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Oikeusvaltion rakentaja -juhlakirja avaa laajasti KHO:n merkitystä suomalaisen yhteiskunnan käänteissä vuodesta 1918. Kirjan kirjoittajat professori Jukka Kekkonen, dosentti Markku Jokisipilä ja OTT Markus Kari kirjoittavat KHO:n roolista monipuolisesti ja uutta tutkimustietoa antaen. Korkein hallinto-oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/kho-tayttaa-100-vuotta/
13.4.2018 Oikeusuutiset

Komissio esittää ensisijaisia toimia kaikkien lasten suojelemiseksi muuttoliikkeen yhteydessä

Viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana EU:hun on saapunut yhä enemmän lapsia, joista monet ovat tulleet ilman perhettään EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädäntö tarjoaa hyvät puitteet suojelulle. Maahantulijoiden määrä on kuitenkin viime aikoina kasvanut jyrkästi, ja tämä on aiheuttanut paineita kansallisille järjestelmille ja paljastanut niissä olevia puutteita. Tämän vuoksi komissio on tänään…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/komissio-esittaa-ensisijaisia-toimia-kaikkien-lasten-suojelemiseksi-muuttoliikkeen-yhteydessa/
20.3.2018 Oikeusuutiset

Oheishuoltajien luona asunut lapsi voitiin ottaa huostaan ja sijoittaa oheishuoltajien luokse

KHO:2018:39 Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Kokonaisarviointi – Kasvuolosuhteet vanhempien ja oheishuoltajien luona – Lapsen huoltoa ja asumista koskevan määräyksen ja huostaanoton suhde – Lapsen sijoittaminen oheishuoltajansa luokse Viranhaltija oli lapsen asuessa oheishuoltajiensa luona tehnyt hallinto-oikeudelle hakemuksen lapsen huostaanottamiseksi ja sijoittamiseksi oheishuoltajiensa luokse. Hallinto-oikeus oli hylännyt lapsen huostaanottoa…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/oheishuoltajien-luona-asunut-lapsi-voitiin-ottaa-huostaan-ja-sijoittaa-oheishuoltajien-luokse/
23.11.2017 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös lapsen tutkimisesta lastensuojelun tarpeen laadun selvittämiseksi.

KHO:2017:176 Lastensuojelu – Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen – Lastensuojelun tarpeen selvittäminen – Uhkasakko – Hallinto-oikeuden toimivalta – Suhteellisuusperiaate Lastensuojelulain 28 §:n mukainen tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen voidaan myöntää myös lastensuojelun asiakkuuden aikana sen selvittämiseksi, millaisten lastensuojelutoimenpiteiden tarpeessa lapsi on. Tutkimusluvan myöntäminen ei ole siten rajattu vain sellaisiin tilanteisiin, joissa selvitetään,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/ennakkopaatos-lapsen-tutkimisesta-lastensuojelun-tarpeen-laadun-selvittamiseksi/
29.10.2017 Oikeusuutiset

Lapsen yhteydenpitorajoitusta koskeva päätös tulee antaa tiedoksi kullekin asianosaiselle erikseen

KHO: Päätöksen tiedoksianto – Yhteinen päätös – Todisteellinen tiedoksianto – Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen Perusturvakuntayhtymän johtava sosiaalityöntekijä oli samalla päätöksellään rajoittanut lapsen yhteydenpitoa isovanhempiinsa A:han ja B:hen. Päätös oli lähetetty tiedoksi A:lle ja B:lle yhteisellä saantitodistuskirjeellä, jonka A oli vastaanottanut. Hallinto-oikeus oli jättänyt myöhässä saapuneena tutkimatta A:n ja B:n mainitusta…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/lapsen-yhteydenpitorajoitusta-koskeva-paatos-tulee-antaa-tiedoksi-kullekin-asianosaiselle-erikseen/
27.7.2017 Oikeusuutiset

Lapsen huostaanotosta päätettäessä arvioitava myös vanhempien ja lapsen esittämän sijaishuoltopaikan sopivuus

KHO: Lastensuojelu – Huostaanotto – Sijaishuoltoon sijoittaminen – Sijaishuoltopaikka Hallinto-oikeuden tulee ratkaistessaan hakemusta lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta käsitellä ja arvioida myös vanhempien ja lapsen esittämän sijaishuoltopaikan sopivuus lapsen sijaishuoltopaikaksi. 7.7.2017/3404

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/lapsen-huostaanotosta-paatettaessa-arvioitava-myos-vanhempien-ja-lapsen-esittaman-sijaishuoltopaikan-sopivuus/
15.6.2017 Oikeusuutiset

Lastensuojelun asiakkaan yhteydenpidon rajoittamista koskeva päätös kumottiin puuttuvan toimivallan vuoksi

KHO:2017:102 Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Toimivalta – Viranhaltija Alaikäisen lapsen ja tämän isoäidin yhteydenpitoa oli rajoitettu 17.4.–30.11.2015 perusturvakuntayhtymän sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksellä. Päätöksen tehnyt sosiaalihuollon viranhaltija E ei ollut lastensuojelulain 13 §:n 2 momentin mukainen sosiaalihuollon johtava viranhaltija. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei yhteydenpidon rajoittamista koskeva asia yksinomaan luonteensa vuoksi ole…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lastensuojelun-asiakkaan-yhteydenpidon-rajoittamista-koskeva-paatos-kumottiin-puuttuvan-toimivallan-vuoksi/
18.4.2017 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Komissio esittää ensisijaisia toimia kaikkien lasten suojelemiseksi muuttoliikkeen yhteydessä

Viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana EU:hun on saapunut yhä enemmän lapsia, joista monet ovat tulleet ilman perhettään EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädäntö tarjoaa hyvät puitteet suojelulle. Maahantulijoiden määrä on kuitenkin viime aikoina kasvanut jyrkästi, ja tämä on aiheuttanut paineita kansallisille järjestelmille ja paljastanut niissä olevia puutteita. Tämän vuoksi komissio on tänään…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/euroopan-komissio-komissio-esittaa-ensisijaisia-toimia-kaikkien-lasten-suojelemiseksi-muuttoliikkeen-yhteydessa/
4.4.2017 Oikeusuutiset

Rajoitettaessa laitokseen sijoitetun lapsen oikeutta olla yhteydessä haluamiinsa henkilöihin on asiasta tehtävä valituskelpoinen päätös

KHO:2017:54 Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Lapselle läheinen henkilö – Muu kuin lapselle läheinen henkilö Lastensuojelulaitoksen yksikönjohtaja oli päätöksellään rajoittanut laitoksessa sijaishuollossa olleen lapsen yhteydenpitoa lapsen tukihenkilöksi esittäytyneeseen A:han. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimittamassaan valituksessa A vetosi siihen, ettei lapsen yhteydenpidon rajoittamisesta häneen olisi saanut tehdä päätöstä lastensuojelulain 62 §:n 2 momentin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/rajoitettaessa-laitokseen-sijoitetun-lapsen-oikeutta-olla-yhteydessa-haluamiinsa-henkiloihin-on-asiasta-tehtava-valituskelpoinen-paatos/
24.1.2017 Oikeusuutiset

Oikeusasiamiehelle jälleen lähes 5000 kantelua

Suurimpia asiaryhmiä olivat sosiaalihuolto ja poliisikantelut. Oikeusasiamiehelle tuli vuonna 2016 noin 5000 kantelua, mikä vastaa edellisten vuosien tasoa. Kanteluita saapui 4919, kun vuotta aiemmin kanteluita oli 5045. Kanteluita ratkaistiin suunnilleen sama määrä kuin niitä saapui eli 4841. Suurimpia asiaryhmiä olivat sosiaalihuolto ja poliisikantelut. Kummassakin kantelumäärä oli lähes 700. Sosiaalihuollossa yleisiä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/oikeusasiamiehelle-jalleen-lahes-5000-kantelua/