Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
6.11.2018 Oikeusuutiset

Poliisilaitos voi hakea sakkomääräyksen purkamista sakotetun eduksi

KKO:2018:73 Sakko – Sakkomääräys Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa – Puhevalta Poliisilaitoksen poliisilakimiehen ja poliisiylitarkastajan allekirjoittamassa hakemuksessa pyydettiin sanotun poliisilaitoksen poliisimiehen antaman lainvoimaisen sakkomääräyksen purkamista sakotetun eduksi. Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että oikeus hakea sakkomääräyksen purkua oli sen antaneen poliisimiehen ohella poliisilaitoksella, jossa poliisimies on ratkaisun tehdessään…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/poliisilaitos-voi-hakea-sakkomaarayksen-purkamista-sakotetun-eduksi/
9.4.2018 Oikeusuutiset

Kihlakunnansyyttäjän suoraan KKO:lle lähettämä ennakkopäätösvalitus jätettiin tutkimatta

KKO:2018:28 Syyttäjä Muutoksenhaku Puhevalta Kihlakunnansyyttäjän ennakkopäätösvalitusta käräjäoikeuden päätöksestä ei ollut lähetetty valtakunnansyyttäjänviraston kautta, vaan se oli toimitettu käräjäoikeuden kautta suoraan Korkeimmalle oikeudelle. Kysymys syyttäjän puhevallan käyttämisestä Korkeimmassa oikeudessa. (Ään.) KKO:2018:28

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/kihlakunnansyyttajan-suoraan-kkolle-lahettama-ennakkopaatosvalitus-jatettiin-tutkimatta/
13.11.2017 Oikeusuutiset

Konkurssipesä on voinut hakea ansionmenetyksen korvaamista Valtiokonttorilta

Vakuutusoikeus: Rikosvahinko – Ansionmenetys – Konkurssi Kysymys siitä, oliko luonnollisen henkilön A:n konkurssipesä voinut hakea rikosvahinkolain nojalla korvausta A:lle aiheutuneesta ansionmenetyksestä. *** Vakuutusoikeus toteaa, että A on luonnollisena henkilönä joutunut 4.9.2011 tapahtuneen rikoksen kohteeksi. Sikäli kuin A:lle on rikoksen johdosta aiheutunut ansionmenetystä, kyse on näin ollen rikosvahinkolain nojalla korvattavasta vahingosta.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/konkurssipesa-on-voinut-hakea-ansionmenetyksen-korvaamista-valtiokonttorilta/
11.10.2017 Oikeusuutiset

Vilpillinen mieli oli tavaramerkin rekisteröintiesteenä ehdoton

KHO:2017:155 Tavaramerkki – Vilpillinen mieli – Ehdoton rekisteröintieste – Puhevalta – Oikeussuojan tarve Tavaramerkin rekisteröinti vilpillisessä mielessä oli rekisteröintiesteenä sillä tavalla ehdoton, ettei rekisteröintiä vastaan väitteen tehneen oikeus vedota samankaltaisen tavaramerkin ennen rekisteröintihakemuksen jättöpäivää tapahtuneeseen käyttöön riippunut siitä, oliko kysymys sen omasta vai kolmannen taholta tapahtuneesta käytöstä.

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/vilpillinen-mieli-oli-tavaramerkin-rekisterointiesteena-ehdoton/
9.8.2017 Oikeusuutiset

Alaikäisellä oikeus saada julkista oikeusapua kun hänen huoltajansa olivat valittaneet lapsen vammaispalvelulain mukaisessa etuusasiassa

Hämeenlinnan HAO: Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Vammaispalveluasia – Vajaavaltaisen oikeus oikeusapuun – Oikeusavun hakeminen – Puhevalta Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja A oli tehnyt oikeusaputoimistolle hakemuksen, jonka mukaan alaikäiselle B:lle tuli myöntää oikeusapua hallinto-oikeudessa käsiteltävään vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua koskevaan valitusasiaan ja määrätä A hänen oikeudenkäyntiavustajakseen. Oikeusaputoimisto oli jättänyt hakemuksen sillensä, koska…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/alaikaisella-oikeus-saada-julkista-oikeusapua-kun-hanen-huoltajansa-olivat-valittaneet-lapsen-vammaispalvelulain-mukaisessa-etuusasiassa/
30.6.2017 Lausunnot

Lausunto HE:stä laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

Dnro 20/2017 Lausuntopyyntönne: OM 17/41/2015, 18.04.2017 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI OIKEUDENKÄYNNISTÄ HALLINTOASIOISSA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Lausunnossa on noudatettu lausuntopyynnössä ilmoitettua rakennetta ja otsikointia. Yleisiä huomioita Yleisesti esitys on hyvä ja kannatettava. Ehdotuksen sisällön perusteella näyttää siltä, että sen keskeisimmät tavoitteet…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-hesta-laiksi-oikeudenkaynnista-hallintoasioissa/
3.5.2017 Oikeusuutiset

Kun vanhemmalla oli oikeus saada tietoja lapsestaan, jonka huoltaja hän ei ollut, ei lapselle talletettu turvakielto estänyt vanhempaa saamasta lapsensa osoitetietoja

KHO:2017:67 Turvakielto – Huoltajuudesta erotettu vanhempi – Puhevalta turvakiellon kumoamisasiassa – Käräjäoikeuden määräämä tiedonsaantioikeus – Osoitetiedot – Turvakiellon edellytysten arviointi osoitetietojen pyytämisen yhteydessä Maistraatti oli A:n hakemuksesta tallettanut A:lle ja hänen alaikäiselle lapselleen B:lle turvakiellon 22.9.2014. A oli B:n yksinhuoltaja. Turvakielto oli perustunut A:n maistraatille antamaan selvitykseen B:n isän C:n…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/kun-vanhemmalla-oli-oikeus-saada-tietoja-lapsestaan-jonka-huoltaja-han-ei-ollut-ei-lapselle-talletettu-turvakielto-estanyt-vanhempaa-saamasta-lapsensa-osoitetietoja/
21.12.2016 Oikeusuutiset

Asianomistaja saa vaatia verkkoviestin poistamista vain jos syyttäjä on päättänyt olla esittämättä kyseisen vaatimuksen

HelHO:2016:12 Asianomistaja Asiavaltuus Menettämisseuraamus Puhevalta Sananvapaus Sananvapauden käyttäminen joukkoviestinnässä Verkkoviestin hävittämismääräys Vaatimus sisällöltään lainvastaiseksi todetun verkkoviestin poistamisesta ja hävittämisestä voitiin käsitellä myös omana asianaan ilman syytettä rikosasioiden oikeudenkäynnistä säädetyssä järjestyksessä. Oikeus poistamis- ja hävittämisvaatimuksen esittämiseen määräytyi vastaavasti kuin oikeus esittää menettämisseuraamusta koskeva vaatimus. Tämä oikeus oli ensisijaisesti syyttäjällä ja toissijaisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/asianomistaja-saa-vaatia-verkkoviestin-poistamista-vain-jos-syyttaja-on-paattanyt-olla-esittamatta-kyseisen-vaatimuksen/
15.4.2015 Oikeusuutiset

Edunvalvonnan yksityistäminen ei ollut riittävä peruste vaihtaa edunvalvojaa

KKO:2015:31 Holhoustoimi – Edunvalvojan vapauttaminen – Edunvalvontapalveluiden järjestäminen Oikeusaputoimisto oli tehnyt lakiasiaintoimiston kanssa sopimuksen edunvalvontapalvelujen tuottamisesta. Käräjäoikeuteen tekemässään hakemuksessa oikeusaputoimisto vaati, että sen yleinen edunvalvoja vapautetaan X:n edunvalvojan tehtävästä ja että X:n edunvalvojaksi määrätään lakiasiaintoimiston yleinen edunvalvoja. Perusteeksi oikeusaputoimisto ilmoitti, että sen yleisillä edunvalvojilla oli toimiston voimavaroihin nähden liikaa edunvalvontatehtäviä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/edunvalvonnan-yksityistaminen-ei-ollut-riittava-peruste-vaihtaa-edunvalvojaa/
19.12.2022 Oikeusuutiset

Oikeusasiamieheltä moitteita sopimattomia sähköposteja pakkokeinotuomareille lähettäneelle rikoskomisariolle

Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari A (jälj. kantelija) arvosteli Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario B tämän käräjätuomareille 20.8.2020 ja 9.–15.4.2021 lähettämistä viesteistä. Kantelijan mukaan B on muutoksenhakukeinoja hyödyntämättä pyrkinyt vaikuttamaan käräjäoikeuden ratkaisutoimintaan kahdella eri kerralla. B:n viestit liittyivät kahteen käräjäoikeuden pakkokeinoasiassa antamaan päätökseen. Ensimmäisessä oli kysymys vangitsemisasiasta, jossa vangittu vaati vapauttamistaan B:n vastustaessa vapauttamista.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/oikeusasiamiehelta-moitteita-sopimattomia-sahkoposteja-pakkokeinotuomareille-lahettaneelle-rikoskomisariolle/