Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
7.5.2018 Oikeusuutiset

Kun viranhaltijan irtisanominen kumoutuu menettelyvirheen johdosta virkasuhde päättyi virheelliseen päätökseen jos asiassa tehdään uusi lainvoiman saava päätös

KHO:2018:71 Kunnallisasia – Kunnallinen viranhaltija – Irtisanominen – Irtisanomisen kumoaminen menettelyvirheen perusteella – Eläkkeelle siirtyminen – Uusi irtisanomispäätös Viranhaltijalain 44 §:n 2 momentin säännöksen tarkoituksena on antaa työnantajalle mahdollisuus korjata alkuperäistä irtisanomispäätöstä rasittavat menettelyvirheet. Tarkoituksena on myös se, ettei viranhaltijan virkasuhteen katsota jatkuvan alkuperäisen irtisanomisajan jälkeen, jos alkuperäiselle irtisanomispäätökselle on…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/kun-viranhaltijan-irtisanominen-kumoutuu-menettelyvirheen-johdosta-virkasuhde-paattyi-virheelliseen-paatokseen-jos-asiassa-tehdaan-uusi-lainvoiman-saava-paatos/
1.3.2018 Oikeusuutiset

Raija Toiviainen määräaikaiseksi valtakunnansyyttäjäksi

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittäisi määräaikaiseksi valtakunnansyyttäjäksi apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen. Määräaikaisunen virkasuhde alkaa 5. maaliskuuta ja jatkuu heinäkuun loppuun Valtakunnansyyttäjän virka pyritään täyttämään pysyvästi 1.8.2018 lukien. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen toimi määräaikaisena valtakunnansyyttäjänä viime syksyn valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen ollessa virantoimituksesta pidätettynä. Hän on hoitanut apulaisvaltakunnansyyttäjänä valtakunnansyyttäjän tehtäviä myös viime keväänä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/raija-toiviainen-maaraaikaiseksi-valtakunnansyyttajaksi/
30.1.2018 Oikeusuutiset

Virkasopimuksen irtisanomista koskeva päätös oli valituskelpoinen muutoksenhakukiellosta huolimatta

KHO:2018:15 Virkasopimuksen irtisanominen – Valtiontalouden tarkastusvirasto – Päätöksen valituskelpoisuus – Kuuleminen – Virkasopimuksen irtisanomisen perusteet – Perusteiden asianmukaisuus A oli vuonna 2009 määrätty tuloksellisuustarkastuspäällikön tehtävään Valtiontalouden tarkastusviraston sisäisellä hakumenettelyllä ja hänen kanssaan oli tehty virkasopimus. Virkasopimus oli sittemmin uusittu kesäkuussa 2013. Sopimus oli voimassa toistaiseksi, enintään kuitenkin niin kauan kuin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/virkasopimuksen-irtisanomista-koskeva-paatos-oli-valituskelpoinen-muutoksenhakukiellosta-huolimatta/
19.12.2017 Oikeusuutiset

Määräaikaisissa virkasuhteissa olleelle voitiin määrätä koeaika vakinaistamisen yhteydessä.

KHO:2017:190 Kunnallisasia – Virkasuhteen purkaminen koeajalla – Koeajan määräämisen perusteet – Määräaikaisuuden vakinaistaminen – Huomattava muutos asemassa A oli toiminut pysäköinnintarkastajana B:n kaupungin palveluksessa määräaikaisissa virkasuhteissa ajalla 1.3.–31.5.2014, 1.6.–30.11.2014 ja 1.–31.12.2014. Hänelle oli määrätty yhden kuukauden koeaika 1.3.–31.5.2014 voimassa olleeseen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Kun hänet oli 1.1.2015 lukien valittu vakituiseen pysäköinnintarkastajan…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/maaraaikaisissa-virkasuhteissa-olleelle-voitiin-maarata-koeaika-vakinaistamisen-yhteydessa/
11.11.2017 Oikeusuutiset

Valvira: Rajoitustoimenpiteiden käytön omavalvontaa kehitysvammaisten palveluissa on parannettava

Vastausten perusteella näyttää siltä, että päätöksiä tekevät henkilöt, joiden toimivaltaan se ei kuulu. Kirjallinen, valituskelpoinen päätös tulee tehdä esim. päivittäisissä toiminnoissa käytettävien rajoittavien välineiden tai asusteiden säännönmukaisesta ja pitkäkestoisesta käytöstä ja valvotusta liikkumisesta. Valvira selvitti itsemääräämisoikeuden toteutumista kehitysvammahuollon asumis- ja laitospalveluissa vuonna 2016 osana vuoden 2017 suunnitelmallista sosiaali- ja terveydenhuollon…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/valvira-rajoitustoimenpiteiden-kayton-omavalvontaa-kehitysvammaisten-palveluissa-on-parannettava/
19.10.2017 Oikeusuutiset

KHO:lta ratkaisuja suullisen käsittelyn tarpeellisuudesta virkamiehen irtisanomisjutuissa

KHO:2017:163 Virkamies – Poliisimies – Irtisanominen – Poliisin käyttäytyminen – Rikostuomio – Erityisen painava syy – Kohtuullinen aika – Suullinen käsittely KHO: Virkamies – Rajavartiosto – Toimistoupseeri – Irtisanominen – Virantoimituksesta pidättäminen – Suullinen käsittely Virastaan irtisanottua poliisimiestä oli hallinto-oikeudessa ja irtisanomisasiaa käsiteltäessä edustanut lainoppinut asiamies, joka toimi hänen asiamiehenään…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/kholta-ratkaisuja-suullisen-kasittelyn-tarpeellisuudesta-virkamiehen-irtisanomisjutuissa/
29.6.2017 Oikeusuutiset

KKO:ssa avoinna määräaikainen esittelijäneuvoksen virkasuhde

Esittelijän tehtävä edellyttää hyvää laintuntemusta ja oikeudellista arviointikykyä sekä suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Esittelijöiden erityisiä osaamisen alueita voidaan ottaa tehtävänjaossa huomioon. Määräaikainen esittelijäneuvoksen (T 13) virkasuhde korkeimmassa oikeudessa ajaksi 1.9.2017–31.12.2018 Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin, joka antaa ratkaisuja tulkinnanvaraisissa lainsoveltamistilanteissa. Työ korkeimmassa oikeudessa mahdollistaa laajan perehtymisen tuomioistuinlaitoksen toimintaan ja ajankohtaisiin kysymyksiin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/kkossa-avoinna-maaraaikainen-esittelijaneuvoksen-virkasuhde/
31.1.2017 Oikeusuutiset

KHO:ssa määräaikainen jäsenen tehtävä yritysverotuksen asiantuntijalle

KHO ilmoittaa avoimesti millaista lakimiestä he sijaisuuteen haluavat. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on avoinna OIKEUSNEUVOKSEN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE ajalle 12.5.2017 ─ 30.4.2018 Viimeinen hakupäivä: 08.02.2017 Ilmoittava virasto: Korkein hallinto-oikeus Korkeimmassa hallinto-oikeudessa julistetaan haettavaksi oikeusneuvoksen (jäsenen) määräaikainen virkasuhde jäsenen virkavapauden ajaksi. Jäsenten nimittämisestä ja kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlaissa. Perehtyneisyys yritysverotuksen alaan katsotaan eduksi. Hakemukset nimikirjanotteineen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/khossa-maaraaikainen-jasenen-tehtava-yritysverotuksen-asiantuntijalle/
9.3.2016 Oikeusuutiset

Kilpaileva toiminta johti viranhaltijan virkasuhteen purkamiseen

Itä-Suomen HAO: Kunnallinen viranhaltija – Virkasuhteen päättäminen – Virkasuhteen purku – Kilpaileva toiminta … Hallinto-oikeus on arvioinut, että yhtiön toiminta ei ole ollut vielä valittajan virkasuhdetta purettaessa volyymiltään huomattavan laajaa sen enempää määrällisesti kuin taloudellisestikaan. Valittaja on kuitenkin tarjonnut X Oy:n kautta koulutuskuntayhtymässä kehitettyjä tietohallintopalveluja ja tuotteita koulutuskuntayhtymän keskeisille yhteistyökumppaneille.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/kilpaileva-toiminta-johti-viranhaltijan-virkasuhteen-purkamiseen/
8.1.2016 Oikeusuutiset

Samoissa tehtävissä olleelle virkamiehelle ei vakinaistamisen yhteydessä voitu määrätä koeaikaa

Turun HAO: Kunnallisasia – Kunnallinen viranhaltija – Koeaikapurku – Koeaikamääräys – Viranhaltijan ottaminen virkasuhteesta toiseen Kunnallinen viranhaltija A valitti päätöksistä, joilla hänen virkasuhteensa oli purettu koeajalla ja hänen oikaisuvaatimuksensa ensiksi mainitusta päätöksestä oli hylätty. Asiassa oli oikeuskysymyksenä ratkaistavana muun ohella se, oliko kaupunki voinut määrätä virkasuhteessa noudatettavasta koeajasta, kun A…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/samoissa-tehtavissa-olleelle-virkamiehelle-ei-vakinaistamisen-yhteydessa-voitu-maarata-koeaikaa/