Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
7.9.2020 Oikeusuutiset

Hovioikeuden olisi tullut huomioida yhdyskuntapalvelusta jo suoritettu osuus kun se muutti rangaistuksen sakoksi

KKO:2020:63 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Vapaudenmenetysajan vähentäminen A oli tuomittu käräjäoikeudessa törkeästä varkaudesta 8 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen, jonka sijasta oli määrätty 240 tuntia yhdyskuntapalvelua. Hovioikeus oli lieventänyt syyksilukemisen varkaudeksi ja rangaistuksen 70 päiväsakoksi vähentämättä siitä A:n ennen hovioikeuden tuomiota suorittamaa osaa yhdyskuntapalvelurangaistuksesta. Korkein oikeus katsoi, että suoritettu osa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/hovioikeuden-olisi-tullut-huomioida-yhdyskuntapalvelusta-jo-suoritettu-osuus-kun-se-muutti-rangaistuksen-sakoksi/
20.12.2019 Oikeusuutiset

EUT: Tuleeko virkamiehiä vangita, kun kieltäytyvät noudattamasta tuomioistuinratkaisua, jolla määrätty panemaan täytäntöön unionin oikeuden mukaiset velvoitteensa

Unionin tuomioistuin on ottanut eilen antamassaan tuomiossa ensimmäistä kertaa kantaa siihen, onko kansallisilla tuomioistuimilla toimivalta tai jopa velvollisuus määrätä pakkokeinona käytettäviä vankeusrangaistuksia sellaisten kansallisten viranomaisten vastuuhenkilöille, jotka kieltäytyvät jatkuvasti noudattamasta tuomioistuinratkaisua, jolla ne määrätään panemaan täytäntöön unionin oikeuden mukaiset velvoitteensa. Baijerin osavaltion vastuuhenkilöille voidaan määrätä pakkokeinona käytettävä vankeusrangaistus heidän velvoittamisekseen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/ut-tuleeko-virkamiehia-vangita-kun-kieltaytyvat-noudattamasta-tuomioistuinratkaisua-jolla-maaratty-panemaan-taytantoon-unionin-oikeuden-mukaiset-velvoitteensa/
2.11.2018 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös vapaudenmenetysajan huomioimisesta vähennyksenä rangaistuksesta

KKO:2018:72 Rangaistuksen määrääminen – Vapaudenmenetysajan vähentäminen – Yhteinen rangaistus – Aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ottaminen Hovioikeus oli ottanut rangaistusta määrätessään rikoslain 7 luvun 6 §:n nojalla huomioon A:lle aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen. Vankeusrangaistus voitiin ottaa hovioikeudessa huomioon, vaikka aikaisempi tuomio oli annettu muutoksenhaun kohteena olevan ratkaisun jälkeen. Aikaisemmin annetussa tuomiossa mainitusta…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/ennakkopaatos-vapaudenmenetysajan-huomioimisesta-vahennyksena-rangaistuksesta/
15.8.2018 Lausunnot

Lausunto lapsidirektiivin täytäntöönpanosta

Dnro 44/2018 Lausuntopyyntönne: OM 16/41/2017, 25.6.2018 LAPSIDIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANO, OMML 22/2018 1. Yleistä Asianajajaliitto kannattaa ehdotuksia käytännössä sellaisinaan, mutta esittää niistä muutaman huomautuksen jäljempänä. 2. Epäillyn oikeuksista ilmoittamista ja läsnäoloa kuulustelussa koskevat muutosehdotukset (ETL 4:16, 4:17 ja 7:14) ETL 4:16 ja 4:17 sekä näihin liittyvät periaatteet Asianajajaliiton näkemyksen mukaan mietinnössä esitetyt…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-lapsidirektiivin-taytantoonpanosta/
14.11.2017 Oikeusuutiset

Jari Aarnion ylimääräinen muutoksenhaku vapaudenmenetysajan vähentämisestä hylättiin

KKO:2017:79 Ylimääräinen muutoksenhaku Rangaistuksen määrääminen – Vapaudenmenetysajan vähentäminen A oli ollut tutkintavankina häneen kohdistettujen rikosepäilyjen ja sittemmin syytteiden vuoksi rikosasioissa, joiden käsitteleminen tuomioistuimessa oli erotettu kahteen eri oikeudenkäyntiin. Ensin käsitellyssä asiassa hovioikeus oli A:n vankeusrangaistukseen tuomitessaan vähentänyt rangaistuksesta rikoslain 6 luvun 13 §:n 2 momentin nojalla paitsi ajan, jonka A…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/jari-aarnion-ylimaarainen-muutoksenhaku-vapaudenmenetysajan-vahentamisesta-hylattiin/
25.10.2017 Oikeusuutiset

Ennakkopätös ns. koppikorvauksen määrään vaikuttavista seikoista

KKO:2017:73 Vahingonkorvaus – Kärsimys Syyttömästi pidätetyn ja vangitun korvaus A oli ollut pidätettynä neljän vuorokauden ajan ja myöhemmin suorittanut hänelle tuomittua vankeusrangaistusta 57 vuorokauden ajan. Syyte oli sittemmin hylätty. Hovioikeus velvoitti valtion maksamaan A:lle korvausta vapaudenmenetysten aiheuttamasta kärsimyksestä yhteensä 24 400 euroa. Korvauksen määrää harkitessaan hovioikeus otti huomioon muun muassa…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/ennakkopatos-ns-koppikorvauksen-maaraan-vaikuttavista-seikoista/
15.3.2017 Oikeusuutiset

EIT arvioi turvapaikanhakijoiden kohtelua Unkarin raja-alueella ja käännyttämistä Serbiaan

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa tuomiossaan katsonut, että kaksi valittajana ollutta turvapaikanhakijaa olivat olleet vapautensa menettäneenä Unkarin raja-alueella ilman muodollista, perusteltua päätöstä, eikä vapaudenmenetystä myöskään voinut saattaa riippumattoman tuomioistuimen tutkittavaksi. Edellen EIT katsoi, että olosuhteet raja-alueella itsessään eivät yltäneet EIS 3 artiklan loukkauksen tasolle, mutta että tuota väitettä koskevaa tehokasta…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/eit-arvioi-turvapaikanhakijoiden-kohtelua-unkarin-raja-alueella-ja-kaannyttamista-serbiaan/
3.2.2017 Lausunnot

Lausunto sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamisesta

Dnro 64/2016 Lausuntopyyntönne: OM 4/41/2016, 20.12.2016 SAKKOMENETTELYN SOVELTAMISALAN LAAJENTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN MIETINTÖ (OM:n Mietintöjä ja lausuntoja 54/2016) 1. Yleistä Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa oikeusministeriölle sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamista koskevasta mietinnöstä. Mietinnön taustalla on pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategisen ohjelman linjaus, jonka mukaan hallituskaudella mahdollistetaan tuomioistuinten keskittyminen ydintehtäviin. Tämän…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/lausunto-sakkomenettelyn-soveltamisalan-laajentamisesta/
15.4.2016 Lausunnot

Lausunto arviomuistiosta tuomioiden perusteluille asetettujen vaatimusten keventämisestä yksinkertaisissa rikosasioissa

Dnro 15/2016 Lausuntopyyntönne: OM 3/41/2015, 7.3.2016ARVIOMUISTIO TUOMIOIDEN PERUSTELUILLE ASETETTUJEN VAATIMUSTEN KEVENTÄMISESTÄ YKSINKERTAISISSA RIKOSASIOISSA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa: Ehdotus perustuu oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan vuosille 2013–2025, ja sillä tavoitellaan kustannussäästöjä sekä tuomioistuinten työn tuottavuuden parantamista.Oikeusministeriö on esittänyt asiasta edellisen säännösmuutosehdotuksen muistiossa helmikuussa 2014, mutta sen mukainen malli ei edennyt…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/lausunto-arviomuistiosta-tuomioiden-perusteluille-asetettujen-vaatimusten-keventamisesta-yksinkertaisissa-rikosasioissa/
16.3.2016 Lausunnot

Lausunto arviomuistiosta Oikeusprosessien keventäminen

Dnro 02/2016 Lausuntopyyntönne OM 8/41/2015, 11.1.2016 LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntopyynnössään OM 8/41/2015 lausuntoa Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”). Asianajajaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa. 1. Yleistä Arviomuistiossa esitetään useita ehdotuksia, joilla oikeusprosesseja voitaisiin jatkossa lainsäädäntöteitse kehittää ja keventää. Monissa tilanteissa itse lainsäädäntö ei sinänsä ole esteenä prosessien tehostamiselle ja…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/lausunto-arviomuistiosta-oikeusprosessien-keventaminen/