Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
17.2.2020 Oikeusuutiset

Vammaisen avustajana toimineelle perheenjäsenelle oli maksettava sunnuntaityökorvaus, mutta ei ilta- ja lauantaikorotuksia

Helsingin HAO: Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Perheenjäsen henkilökohtaisena avustajana -Työaikalaki – Sunnuntaityökorvaus A:lle oli myönnetty henkilökohtaista apua vammaisuuden perusteella annettavista palveluista ja tukitoimista annetun lain perusteella. A:n perheenjäsenet olivat toimineet hänen henkilökohtaisena avustajanaan. A oli toiminut henkilökohtaisten avustajiensa työnantajana, joka oli laatinut työvuorolistat eli määrännyt työntekijän työajasta ja merkinnyt…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/vammaisen-avustajana-toimineelle-perheenjasenelle-oli-maksettava-sunnuntaityokorvaus-mutta-ei-ilta-ja-lauantaikorotuksia/
30.10.2019 Oikeusuutiset

Vaihto-opiskelu Norjassa oli tavanomaisen elämän toiminto, johon vaikeavammaiselle tuli myöntää henkilökohtainen apu

KHO:2019:134 Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Yliopistossa opiskelu – Vaihto-opiskelu Norjassa – Lukukauden mittainen vaihto-opiskelu X:n yliopistossa Suomessa filosofian maisterin tutkintoa opiskeleva A tuli valituksi yhden lukukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon Norjassa. X:n perusturvalautakunnan alainen viranhaltija hylkäsi A:n hakemuksen saada henkilökohtaista apua 12 tuntia vuorokaudessa vaihto-opiskelun ajaksi. X:n perusturvalautakunnan yksilöasiainjaosto hylkäsi A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/vaihto-opiskelu-norjassa-oli-tavanomaisen-elaman-toiminto-johon-vaikeavammaiselle-tuli-myontaa-henkilokohtainen-apu/
27.8.2019 Oikeusuutiset

KHO: Kaupunki ei ollut velvollinen järjestämään henkilökohtaista apua vammaisen vaatimalla tavalla

KHO:2019:104 Vammaispalvelu – Henkilökohtaisen avun järjestäminen – Työnantajamalli – Palveluseteli – Edellytykset toimia työnantajana – Kaupungin järjestämä apu A oli vuonna 1991 tapahtuneen liikenneonnettomuuden seurauksena neliraajahalvaantunut, ja hän tarvitsi yksin asuvana apua siirtymisissä, ruuan valmistuksessa, pukeutumisessa, peseytymisessä, rakon ja suolen toiminnoissa, kulkemisessa kodin ulkopuolella sekä harrastetoiminnoissa ja asioiden hoitamisessa. Kaupunki…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/kho-kaupunki-ei-ollut-velvollinen-jarjestamaan-vammaiselle-henkilokohtaista-apua-vammaisen-vaatimalla-tavalla/
4.12.2018 Oikeusuutiset

Vammaista lukiolaista oli syrjitty kun hän joutui maksamaan koulumatkoista enemmän kuin muut opiskelijat

Pohjois-Suomen HAO: Vammaispalvelu – Kuljetuspalvelu – Kuljetuspalvelusta perittävä maksu – Koulumatkatuki – Yhdenvertaisuus – Kohtuulliset mukautukset A oli hakenut vammaispalvelulain mukaisina lukio-opiskelua varten myönnettyjen kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuden kohtuullistamista 43 euroon kuukaudessa sillä perusteella, että muut lukiota käyvät opiskelijat saivat Kansaneläkelaitoksen koulumatkatuen, minkä takia heidän omavastuuksi jäi enintään 43 euroa kuukaudessa. Koulumatkatukea…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/vammaista-lukiolaista-oli-syrjitty-kun-han-joutui-maksamaan-koulumatkoista-enemman-kuin-muut-opiskelijat/
20.1.2017 Oikeusuutiset

Vaikeavammaisen kunnalta saama perusteeton korvaus määrättiin palautettavaksi kohtuullistamatta määrää

KHO:2017:9 Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Omainen – Sunnuntai- ja arkipyhäkorvaukset – Perusteettoman edun palautus – Kohtuullistaminen X:n kunta oli myöntänyt vaikeavammaiselle A:lle henkilökohtaista apua. Kunnalle oli vuonna 2013 selvinnyt, että A:n yhtenä henkilökohtaisena avustajana oli 1.12.2009 lähtien toiminut A:n muualla asuva tytär. Tytärtä oli pidettävä A:n perheenjäsenenä, johon ei…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/vaikeavammaisen-kunnalta-saama-perusteeton-korvaus-maarattiin-palautettavaksi-kohtuullistamatta-maaraa/
11.3.2016 Oikeusuutiset

Ikääntymisestä johtuva avuntarve ei oikeuta vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin

KHO:2016:28 Vammaispalvelu – Palveluasuminen – Vaikeavammainen – Iäkäs henkilö Vuonna 1922 syntyneen A:n avuntarve päivittäisissä toimissa oli runsasta ja jatkuvaa. Hänen hoitonsa ja huolenpitonsa oli järjestetty sosiaalihuoltolain mukaisena tehostettuna palveluasumisena. Asiassa oli kysymys A:n oikeudesta vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumiseen. Korkein hallinto-oikeus totesi, että vammaispalvelulakiin perustuva palveluasuminen oli lakia säädettäessä ollut tarkoitus…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/ikaantymisesta-johtuva-avuntarve-ei-oikeuta-vammaispalvelulain-mukaisiin-palveluihin/
17.12.2013 Oikeusuutiset

Näkövammaisella oli oikeus vammaispalvelulain mukaisiin etuihin

KHO:2013:197 Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Silmänpohjan ikärappeuma – Toisen silmän sokeus – Ikääntymiseen liittyvä sairaus Henkilön oikea silmä oli sokeutunut 1960-luvulla tapaturmaisesti. Myöhemmin hänen vasempaan silmäänsä oli kehittynyt kostea silmäpohjan rappeuma. Kunnan viranomaiset olivat hylänneet hänen hakemuksensa saada vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (vammaispalvelulaki) mukaista henkilökohtaista…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/nakovammaisella-oli-oikeus-vammaispalvelulain-mukaisiin-etuihin/
12.4.2022 Oikeusuutiset

YK:n vammaiskomiteassa ensimmäinen Suomea koskevan yksilövalitusasia: Suomi rikkonut vammaissopimusta.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimusta (vammaissopimus) on Suomessa laintasoisesti voimassa olevaa oikeutta. Sen noudattamista valvotaan yksilövalitusmenettelyllä ja määräaikaisraportoinnilla. Sopimusta valvova YK:n vammaiskomitea on juuri käsitellyt ensimmäisen Suomea koskevan yksilövalitusasian ja päätynyt siihen, että Suomi on rikkonut vammaissopimusta. Ratkaisussaan vammaiskomitea katsoo, että syvästi kehitysvammaista ihmistä oli syrjitty suhteessa toisiin vammaisiin…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/ykn-vammaiskomiteassa-ensimmainen-suomea-koskevan-yksilovalitusasia-suomi-rikkonut-vammaissopimusta/
7.1.2021 Oikeusuutiset

KHO kumosi vammaispalvelujen asumisyksikköön asetetun vierailukiellon lakiin perustumattomana

KHO:2021:1 Valitusoikeus – Valituskelpoisuus – Hallintopäätös – Välitön vaikutus muutoksenhakijan oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun – Oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa – Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon – Perhe-elämän suoja – Tartuntatautilakiin viitaten tehty päätös – Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet – Päätöksentekijän toimivalta – Kunnan sosiaalihuollon asumisyksikkö – Vierailukielto – Lakiin perustumaton yhteydenpidon…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/kho-kumosi-vammaispalvelujen-asumisyksikkoon-asetetun-vierailukiellon-lakiin-perustumattomana/
26.2.2019 Oikeusuutiset

Taloudellista sosiaalietua koskeva valitus tuli tutkia hakijan kuolemasta huolimatta

KHO:2019:27 Ylimääräinen muutoksenhaku – Asumispalvelun järjestämiseen sovellettavaa lakia koskeva valitus – Palvelun maksullisuus – Asiakkaan kuolema – Valituksen tutkiminen – Asiaratkaisun antaminen – Asianosaisseuraanto A:lle oli sairaalan vuodeosastohoidon jälkeen myönnetty sosiaalihuoltolain (710/1982) mukainen palveluasuminen 13.2.2015 alkaen. Käräjäoikeus määräsi 26.2.2015 B:n, joka oli A:n poika, A:n edunvalvojaksi tämän omaisuutta ja taloudellisia…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/taloudellista-sosiaalietua-koskeva-valitus-tuli-tutkia-hakijan-kuolemasta-huolimatta/