Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
10.10.2018 Oikeusuutiset

Valitettaessa vain avustajan palkkiosta noudatetaan pääasialle säädettyä erityistä valituksen määräaikaa

KHO: Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Avustajan toimenpiteet asian käsittelyssä Maahanmuuttovirastossa – Muu kuin tuomioistuinasia – Ulkoprosessuaalinen asia – Määräaika – Tutkimatta jättäminen – Oikeudenkäyntiavustajan palkkio Turvapaikanhakijalle oli myönnetty oikeusapua kansainvälisen suojelun myöntämistä koskevaan asiaan. Oikeusaputoimisto oli päätöksellään osittain hylännyt avustajan vaatimuksen palkkion maksamisesta toimenpiteistä, jotka…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/valitettaessa-vain-avustajan-palkkiosta-noudatetaan-paaasialle-saadettya-erityista-valituksen-maaraaikaa/
13.9.2018 Oikeusuutiset

Valitus jätettiin tutkimatta kun se oli yritetty toimittaa liian suurena tiedostoliitteenä eikä päätynyt perille

VaaHO:2018:5 Määräaika Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen Muutoksenhaku – Valituksen tutkiminen Sähköpostilla toimitettujen valitusasiakirjojen perillemeno oli estynyt liian suuren tiedostokoon vuoksi. Kysymys vastaanottokuittauksen, virheilmoituksen ja käräjäoikeuden henkilökunnan menettelyn vaikutuksesta valituksen tutkimiseen. VaaHO:2018:5

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/valitus-jatettiin-tutkimatta-kun-se-oli-yritetty-toimittaa-liian-suurena-tiedostoliitteena-eika-paatynyt-perille/
2.1.2018 Oikeusuutiset

Asianomistaja sai valittaa vastapuolelle myönnetyn lisäajan kuluessa.

KKO:2018:1 Muutoksenhaku – Valitusosoitus Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen Käräjäoikeus oli rikosasian vastaajan hakemuksesta asettanut valituksen tekemiselle hovioikeuteen uuden määräajan ja lähettänyt päätöksensä tiedoksi myös hakijan vastapuolille. Koska päätöksestä ei selvästi käynyt ilmi, että uusi määräaika ei koskenut hakijan vastapuolia, käräjäoikeuden olisi tullut tutkia alkuperäisen valitusmääräajan jälkeen saapunut asianomistajan valitus. (Ään.)…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/asianomistaja-sai-valittaa-vastapuolelle-myonnetyn-lisaajan-kuluessa/
19.12.2017 Oikeusuutiset

Käräjäoikeuden olisi tullut heti lähettää valituskirjelmä oikeaan käräjäoikeuteen

KKO:2017:89 Määräaika Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen Muutoksenhaku – Valituksen tutkiminen Vastaajan asiamies toimitti käräjäoikeuden tuomiota koskevan valituskirjelmän ja vangitun kantelun määräajan viimeisenä päivänä sähköpostitse muuhun kuin tuomion antaneeseen käräjäoikeuteen. Tässä käräjäoikeudessa oli heti havaittu, että toimivaltainen tuomioistuin oli tietty toinen käräjäoikeus. Valituskirjelmän sisältävän sähköisen viestin vastaanottanut käräjäoikeus oli tavoitettuaan viestin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/karajaoikeuden-olisi-tullut-heti-lahettaa-valituskirjelma-oikeaan-karajaoikeuteen/
25.9.2017 Oikeusuutiset

Oikeusapu voitiin jättää myöntämättä kun prosessin tavoite oli oikeusjärjestyksen perusteiden vastainen

Helsingin HAO: Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Turvapaikka-asia – Oikeusavun myöntämättä jättäminen – Oikeudellisen avustamisen tarpeellisuus – Oikeuden väärinkäyttäminen – Hakemushistoria – Oikeusturvan takeet Oikeusaputoimisto ei ollut myöntänyt ulkomaalaiselle A:lle oikeusapua Maahanmuuttovirastossa vireillä olleeseen, kesäkuussa 2017 vireille pantuun hänen viimeisimpään turvapaikkahakemusasiaansa, vaan oli katsonut muun ohella A:n hakemushistoriaan viitaten, että asian…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/oikeusapu-voitiin-jattaa-myontamatta-kun-prosessin-tavoite-oli-oikeusjarjestyksen-perusteiden-vastainen/
28.8.2017 Lausunnot

Lausunto laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista muutostarpeista

Dnro 38/2017 Lausuntopyyntönne: OM 23/41/2016, 6.6.2017 ARVIOMUISTIO LAITTOMAN MAASSA OLESKELUN TUTKINTAKEINOJA JA RANGAISTUSASTEIKKOA KOSKEVISTA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSTARPEISTA Yleisiä huomioita Laiton maassa oleskelu kriminalisoi ulkomaalaisen oleskelun eli sen, että hän on paikassa, jossa oleskeluun hänellä ei ole hallinnollisessa menettelyssä myönnettyä lupaa. Ulkomaalaislain 40 §:ssä määritellään ulkomaalaisen laillisesta oikeudesta oleskella Suomessa. Säännös määrittää…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/lausunto-laittoman-maassa-oleskelun-tutkintakeinoja-ja-rangaistusasteikkoa-koskevista-muutostarpeista/
2.1.2017 Oikeusuutiset

Perustelematon valitus voitiin jättää tutkimatta kun sitä ei täydennetty

KHO:2016:223 Ulkomaalaisasia – Muutoksenhaku – Kansainvälinen suojelu – Valitusperusteen esittäminen – Valituksen täydentäminen hallinto-oikeudessa – Määräaika – Tutkimatta jättäminen Suomessa kansainvälistä suojelua hakenut A oli valituskirjelmässään hallinto-oikeudelle esittänyt, että Maahanmuuttoviraston päätös on lainvastainen ja että hän toimittaa tarkemmat perustelut valitukselleen myöhemmin. Hallinto-oikeus oli saantitodistusmenettelyä käyttäen varannut valittajalle tilaisuuden valituksen täydentämiseen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/perustelematon-valitus-voitiin-jattaa-tutkimatta-kun-sita-ei-taydennetty/
26.10.2016 Lausunnot

Lausunto HE:stä ulkomaalaislain 193 §:n muuttamiseksi

Dnro 51/2016 Lausuntopyyntönne: OM 3/32/2016, 29.9.2016 HALLITUKSEN ESITYS ULKOMAALAISLAIN 193 §:N MUUTTAMISEKSI Oikeusministeriö on pyytänyt 29.9.2016 päivätyllä kirjeellään Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ” Asianajajaliitto”) lausuntoa hallituksen esityksestä ulkomaalaislain 193 §:n muuttamiseksi. Lausuntonaan Asianajaliitto esittää seuraavaa: 1. Yleistä Hallituksen esitysluonnoksessa on pidetty tarkoituksenmukaisena hajauttaa kansainvälistä suojelua koskevien asioiden käsittely useampaan hallinto-oikeuteen lähinnä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/he-ulkomaalaislain-193-%c2%a7n-muuttamiseksi/
17.2.2015 Oikeusuutiset

KKO:n täysistunto: Hovista poisjääneen valitus oli tutkittava!

Korkein oikeus muutti aikaisempaa linjaansa ja katsoi perustuslain vastaiseksi jättää valitus sillensä kun valittaja ei ole saapunut pääkäsittelyyn. KKO 2015:14 ja KKO 2015:15 KKO 2015:14: Käräjäoikeudessa rikoksista tuomittu A oli valittanut hovioikeuteen vaatien syytteiden hylkäämistä. A oli kutsuttu hovioikeuden pääkäsittelyyn asian selvittämistä varten henkilökohtaisesti uhalla, että valitus jätetään hänen poissa…

https://asianajajaliitto.fi/2015/02/kkon-taysistunto-hovista-poisjaaneen-valitus-oli-tutkittava/
27.12.2014 Oikeusuutiset

Suomessa asuvalla oli valitusoikeus kun hänen puolisolleen ei myönnetty oleskelulupaa

KHO:2014:188 Ulkomaalaisasia – Perheenyhdistäminen – Perheenkokoaja – Valitusoikeus Asiassa oli muun ohella kysymys siitä, oliko perheenkokoajana toimivalla aviopuolisolla valitusoikeus hänen puolisonsa oleskeluluvan myöntämättä jättämistä koskevassa asiassa. Helsingin poliisilaitos oli hylännyt A:n oleskelulupaa koskevan hakemuksen, koska oli perusteltua aihetta epäillä A:n solmineen avioliiton Suomen kansalaisen B:n kanssa maahantuloa ja maassa oleskelua…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/suomessa-asuvalla-oli-valitusoikeus-kun-hanen-puolisolleen-ei-myonnetty-oleskelulupaa/