Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
3.11.2020 Oikeusuutiset

Testamentti sivutettin ulosotossa keinotekoisena järjestelynä

KKO:2020:82 Ulosottokaari – Ulosottovalitus – Keinotekoinen järjestely ulosotossa – Testamentti A oli testamentannut omaisuutensa poikansa B:n seurustelukumppanille C:lle. A:n kuoleman jälkeen pesän säästöön nähden merkityksetön osa varoista oli siirretty C:lle, ja hieman suurempi osa varoista oli siirtynyt B:lle. Suurin osa varoista oli jäänyt käteisenä testamentin laatineen ja sen toimeenpanijana toimineen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/testamentti-sivutettin-ulosotossa-keinotekoisena-jarjestelyna/
9.9.2020 Oikeusuutiset

Bitcoin-tilillä olleet toisen varoilla ostetut bitcoinit voitiin ulosmitata tilin haltijan veloista, kun varat olivat sekoittuneet keskenään

KKO:2020:64 Ulosottokaari – Ulosottovalitus – Sivullisen oikeus – Virtuaalivaluutta B:n pankkitilille oli siirretty A:n varoja, joilla B oli ostanut hänen ja A:n välisen sopimuksen mukaisesti bitcoin-virtuaalivaluuttaa ja säilyttänyt bitcoineja A:n lukuun nimissään ja määräysvallassaan olleella, erään yhtiön ylläpitämällä Coinmotion-tilillä. Ulosottomies oli ulosmitannut tilillä olleen virtuaalivaluutan B:n veloista. Korkein oikeus katsoi,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/bitcoin-tililla-olleet-toisen-varoilla-ostetut-bitcoinit-voitiin-ulosmitata-tilin-haltijan-veloista-kun-varat-olivat-sekoittuneet-keskenaan/
2.9.2020 Oikeusuutiset

Hovioikeuden olisi tullut myöntää jatkokäsittelylupa kun poliisi oli oma-aloitteisesti ilmoittanut ulosottomiehelle kiinniotetulta tavatuista varoista

KKO:2020:62 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Ennakkoratkaisuperuste – Laillisuusperiaate – Poliisi – Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu Poliisi oli ottanut A:n kiinni rikoksesta epäiltynä. Kiinnioton yhteydessä A:lta oli takavarikoitu rahavaroja, joista keskusrikospoliisi oli oma-aloitteisesti ilmoittanut ulosottoviranomaiselle. Rahat oli tämän jälkeen ulosmitattu. A vaati käräjäoikeudessa Suomen valtiolta vahingonkorvauksena häneltä takavarikoitua rahamäärää,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/hovioikeuden-olisi-tullut-myontaa-jatkokasittelylupa-kun-poliisi-oli-oma-aloitteisesti-ilmoittanut-ulosottomiehelle-kiinniotetulta-tavatuista-varoista/
21.4.2020 Oikeusuutiset

Perinnöstä luopuminen tulee ilmoittaa kirjallisesti kuolinpesän edustajalle, jotta välttyisi ulosmittaukselta

HelHO:2020:2 Ulosotto – Ulosmittaus – Perinnöstä luopuminen perittävän kuoleman jälkeen – Kirjallisen luopumisilmoituksen tiedoksianto kuolinpesälle Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että ennen ulosmittausta tapahtunut suullinen tiedoksianto kirjallisesta perinnöstä luopumisilmoituksesta ei voi täyttää ulosottokaaren 4 luvun 81 §:n 1 momentin 2 kohdan ja hallintolain 57 §:n 2 momentin vaatimuksia kirjallisen luopumisilmoituksen tiedoksiantamisesta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/perinnosta-luopuminen-tulee-ilmoittaa-kirjallisesti-kuolinpesan-edustajalle-jotta-valttyisi-sen-ulosmittaukselta/
16.12.2019 Oikeusuutiset

Ulosoton suojaosuuksiin korotus ensi vuoden alussa

Palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän ulosoton suojaosuuden määrään tulee korotus vuoden 2020 alusta. Ulosotossa olevalle velalliselle jätettävä suojaosuus on 22,63 euroa päivässä velallisen itsensä osalta ja 8,12 euroa päivässä velallisen elatuksen varassa olevan henkilön, esimerkiksi lapsen, osalta. Lisätietoa suojaosuuksista ja palkan ulosmittauksesta oikeus.fi-sivuilla.   Oikeusministeriö: Ulosoton suojaosuuksiin korotus ensi vuoden alussa

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/ulosoton-suojaosuuksiin-korotus-ensi-vuoden-alussa/
30.10.2019 Oikeusuutiset

Työnantaja vastuussa liian pienenä tilitetystä palkan ulosmittauksesta, vaikka asiaa koskeva Valtakunnanvoudinviraston tiedote oli tulkinnanvarainen

KKO:2019:97 Ulosottokaari – Ulosottovalitus – Palkan ulosmittaus – Suojaosuus Työnantaja oli velallisen palkasta ulosottoon pidätettävää määrää laskiessaan ottanut huomioon maksukiellossa ilmoitetun velallisen suojaosuuden lisäksi virheellisesti rahamäärän, joka Valtakunnanvoudinviraston vuositiedotteen mukaan oli jätettävä velalliselle hänen elatuksensa varassa olevaa perheenjäsentä kohden, ja tilittänyt ulosottomiehelle liian pienen osan velallisen palkasta. Ulosottomies oli velvoittanut…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/tyonantaja-vastuussa-liian-pienena-tilitetysta-palkan-ulosmittauksesta-vaikka-asiaa-koskeva-valtakunnanvoudinviraston-tiedote-oli-tulkinnanvarainen/
23.10.2019 Oikeusuutiset

Maksun perustuminen ulosottomiehen kanssa tehtyyn maksusuunnitelmaan ei rajoittanut takaisinsaantia konkurssipesään

KKO:2019:91 Konkurssi – Takaisinsaanti konkurssipesään Ulosottokaari – Ulosmittaus – Maksusuunnitelma Velallinen oli ulosottomiehen kanssa tekemänsä maksusuunnitelman mukaisesti maksanut takaisinsaantiaikana ulosottovirastolle suorituksia, jotka oli tilitetty velkojalle. Maksut olivat peräytettävissä takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 12 §:n nojalla. Vrt. KKO:1995:89   KKO:2019:91

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/maksun-perustuminen-ulosottomiehen-kanssa-tehtyyn-maksusuunnitelmaan-ei-rajoittanut-takaisinsaantia-konkurssipesaan/
29.3.2019 Oikeusuutiset

Ennen vanhentumista ulosmittaukseen johtanut saatava olisi kuulunut velkajärjestelyyn – ulosmittaus peruutettiin

KKO:2019:30 Veroulosotto – Ulosottovalitus – Julkisen saatavan vanhentuminen Yksityishenkilön velkajärjestely – Maksuohjelm Julkisen saatavan perimiseksi oli ennen sen vanhentumisajan päättymistä toimitettu ulosmittaus. Saatavan vanhentumisen jälkeen velalliselle myönnettiin velkajärjestely ja vahvistettiin maksuohjelma, jonka piiriin vanhentuneen saatavan ei katsottu kuuluneen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein julkinen saatava olisi kuulunut velkajärjestelyn piiriin eikä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/ennen-vanhentumista-ulosmittaukseen-johtanut-saatava-olisi-kuulunut-velkajarjestelyyn-ulosmittaus-peruutettiin/
21.12.2018 Oikeusuutiset

Ulosoton suojaosuuden turvin hankitut rahasto-osuudet olivat ulosmitattavissa

VaaHO:2018:7 Ulosottokaari Ulosmittaus Erottamisetu Suojaosuus Kysymys siitä, ovatko velallisen suojaosuudesta säästämät rahasto-osuudet rinnastettavissa ulosottokaaren 4 luvun 21 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuun muuhun rahavaroja vastaavaan omaisuuteen siten, että niistä tulisi erottaa suoja-osuuden määrä puolitoistakertaisena kuukauden ajaksi. VaaHO:2018:7

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/ulosoton-suojaosuuden-turvin-hankitut-rahasto-osuudet-olivat-ulosmitattavissa/
26.11.2018 Oikeusuutiset

Omaisuutta ei voitu maksukyvyttömyysmenettelyn päättymisen jälkeen ulosmitata Suomessa saatavista, jotka olivat syntyneet ennen Ranskassa käydyn maksukyvyttömyysmenettelyn päättymistä

HelHO:2018:20 Ulosotto – ulosmittaus Konkurssi Euroopan unionin oikeus – maksukyvyttömyysasetus A:ta koskenut konkurssi oli aloitettu Ranskassa tuomioistuimen 6.2.2012 antamalla päätöksellä maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000 mukaisena päämenettelynä ja oli 9.7.2012 julistettu päättyneeksi A:n varattomuuden vuoksi. Ranskan kauppalain mukaan maksukyvyttömyysmenettelyn päättäminen varojen riittämättömyyden vuoksi ei palauttanut velkojille oikeutta erillisperintään…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/omaisuutta-ei-voitu-maksukyvyttomyysmenettelyn-paattymisen-jalkeen-ulosmitata-suomessa-saatavista-jotka-olivat-syntyneet-ennen-ranskassa-kaydyn-maksukyvyttomyysmenettelyn-paattymista/