Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
3.7.2020 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin: Turvapaikanhakijan säilöönottoa ei voida oikeuttaa sillä, että vastaanottokeskuksesta ei löydy paikkoja.

Kansainvälisen suojelun hakijan säilöönottoa ei voida oikeuttaa sillä, että vastaanottokeskuksesta ei löydy humanitäärisin perustein myönnettäviä paikkoja. Unionin tuomioistuin totesi näin ollen, että VL:n säilöönoton edellytyksistä säädettiin menettelydirektiivin 26 artiklan 1 kohdassa ja vastaanottodirektiivin 8 artiklan 1 kohdassa siitä päivästä lähtien, kun hän teki kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa. Näistä kahdesta säännöksestä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/eu-tuomioistuin-turvapaikanhakijan-sailoonottoa-ei-voida-oikeuttaa-silla-etta-vastaanottokeskuksesta-ei-loydy-paikkoja/
3.6.2020 Oikeusuutiset

KHO: Avustajalle korvattiin varattoman päämiehen matkakulut suulliseen käsitelyyn, jossa päämiestä oli tarkoitus kuulla

KHO: Oikeusapu – Turvapaikanhakija – Suullinen käsittely – Tuomioistuimeen saapumisesta aiheutuneet kustannukset – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti Hallinto-oikeus oli toimittanut suullisen käsittelyn selvittääkseen toisella paikkakunnalla asuvan turvapaikanhakijan uskonnollista vakaumusta ja seksuaalista suuntautumista sekä häneen niiden vuoksi kotimaassaan kohdistuvaa uhkaa. Turvapaikanhakija oli kutsuttu suulliseen käsittelyyn itse tai laillisesti edustettuna. Jotta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/kho-avustajalle-korvattiin-varattoman-paamiehen-matkakulut-suulliseen-kasitelyyn-jossa-paamiesta-oli-tarkoitus-kuulla/
31.1.2020 Oikeusuutiset

Vastaanottokeskuksessa tapahtuneella rikoksella oli rikosvahinkolain tarkoittama yhteys Suomeen

VakO: Rikosvahinkolain soveltamisala – Vahingon yhteys Suomeen – Asuinpaikka Turvapaikanhakija A oli joutunut rikoksen kohteeksi. Tekopaikkana oli vastaanottokeskus ja tekijänä toinen turvapaikanhakija. Vakuutusoikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevin perustein, ettei Valtiokonttori voinut jättää vahinkoa korvaamatta rikosvahinkolain 2 §:n rajoitussäännöksen nojalla.   Rikosvahinkolain 2 §:n mukaan korvausta suoritetaan Suomessa tehdyllä rikoksella aiheutetusta vahingosta.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/vastaanottokeskuksessa-tapahtuneella-rikoksella-oli-rikosvahinkolain-tarkoittama-yhteys-suomeen/
20.1.2020 Oikeusuutiset

Turvapaikanhakijalla ei ollut oikeutta saada Suojelupoliisin antaman lausunnon perusteluosiota tai taustamateriaalia

KHO:2020:4 Asiakirjajulkisuus – Turvapaikanhakija – Suojelupoliisi – Suojelupoliisin turvapaikkahakemuksesta antaman lausunnon perusteluosio ja taustamateriaali – Valtion turvallisuuden ylläpitämistä koskeva asiakirja – Asianosaisjulkisuus – Asianosaisen tiedonsaantioikeus – Menettelydirektiivi Suojelupoliisi oli antanut Maahanmuuttovirastolle lausunnon A:n turvapaikkahakemuksesta. Maahanmuuttovirasto oli hylännyt A:n hakemuksen. Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:lla oikeus saada suojelupoliisilta tieto lausunnon…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/turvapaikanhakijalla-ei-ollut-oikeutta-saada-suojelupoliisin-antaman-lausunnon-perusteluosiota-tai-taustamateriaalia/
8.1.2020 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta esitykseksi turvapaikanhakijoiden oikeusturvan vahvistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Oikeusministeriö Lausuntopyyntönne 2.12.2019, dnro VN/6456/2019 1. Yleistä Hallituksen esitysluonnoksessa pidetään tarkoituksenmukaisena kumota 1.9.2016 voimaan tulleet turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan vaikuttaneet lakimuutokset koskien valitusaikojen lyhentämistä ja oikeusavun saannin rajoittamista turvapaikkapuhuttelussa sekä palata asiakohtaisista palkkioista todelliseen ajankäyttöön perustuvaan palkkioon. Asiaa on tarkasteltu objektiivisten tutkimustulosten valossa ja päädytty perus- ja ihmisoikeusmyönteiseen ratkaisuehdotukseen. Esitys on kaikilta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/lausunto-luonnoksesta-esitykseksi-turvapaikanhakijoiden-oikeusturvan-vahvistamista-koskevaksi-lainsaadannoksi/
9.12.2019 Oikeusuutiset

KHO palautti turvapaikka-asian, koska hakijalle ei oltu selvitetty minkä valtion suhteen suojeluntarve arvioidaan

KHO:2019:149 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Asian selvittäminen – Kuuleminen – Valtio, johon nähden kansainvälisen suojelun tarve tutkitaan A oli kertonut olevansa Somalian kansalainen. Hän oli syntynyt ja asunut lähes koko ikänsä Saudi-Arabiassa ja hänen äidinkielensä oli arabia. Maahanmuuttovirasto oli tutkinut A:n kansainvälisen suojelun tarpeen suhteessa hänen kansalaisuusvaltioonsa Somaliaan. A…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/kho-palautti-turvapaikka-asian-koska-hakijalle-ei-oltu-selvitetty-minka-valtion-suhteen-suojeluntarve-arvioidaan/
11.11.2019 Oikeusuutiset

Turvapaikanhakijan avustajan asiakohtaista palkkiota korotettiin kun asia oli hoidettu vieraalla kielellä

Asiassa oli muun ohella kysymys siitä, voidaanko avustajalle maksettavaa asiakohtaista palkkiota korottaa avustajan vaatimuksen mukaisesti 20 prosenttia, koska hän oli hoitanut asiaa vieraalla kielellä. Valtioneuvoston oikeusavun palkkioperusteista antaman asetuksen 8 §:n 1 kohdan mukaan avustajan palkkiota, ei kuitenkaan 7 a §:ssä tarkoitettua palkkiota, korotetaan enintään 20 prosenttia, jos tehtävä joudutaan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/turvapaikanhakijan-avustajan-asiakohtaista-palkkiota-korotettiin-kun-asia-oli-hoidettu-vieraalla-kielella/
14.10.2019 Oikeusuutiset

Voiko suomalainen tuomioistuin tutkia turvapaikanhakijan avioeroa ym. koskevan hakemuksen?

HelHO:2019:7 Suomalaisen tuomioistuimen toimivalta – turvapaikanhakija – avioero – lapsen huolto- ja tapaamisoikeus Kun otetaan toisaalta huomioon hakijan kansainvälistä suojelua koskevan asian pitkä käsittelyaika, perhe-elämän suojaa ja lapsen etua koskevat ihmisoikeusperiaatteet, edellä toimivallasta lausuttu sekä säännökset vanhempainvastuuta koskevien vaatimusten esittämisestä avioerohakemuksen yhteydessä, hovioikeus katsoo, että hakijalla on oikeus saattaa avioeroa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/voiko-suomalainen-tuomioituin-tutkia-turvapaikanhakijan-avioeroa-ym-koskevan-hakemuksen/
19.9.2019 Oikeusuutiset

Turvapaikanhakijan asuinpaikan mukainen muutoksenhakutuomioistuin perustuu tosiasialliseen asumiseen

Turun HAO: toimivaltainen hallinto-oikeus – työntekijän oleskelulupa – turvapaikanhakija Turkin kansalainen X oli hakenut työntekijän oleskelulupaa oleskellessaan Suomessa turvapaikanhakijana. X oli ollut valituksenalaisen päätöksen tekoajankohtana rekisteröitynä Lahdessa sijaitsevaan vastaanottokeskukseen, ja hänen oli kirjattu asuneen yksityismajoituksessa Alavudella. Ulkomaalaislain 192 §:n (301/2004) 3 momentin mukaan työntekijän oleskelulupaa koskevassa asiassa toimivaltainen hallinto-oikeus on…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/turvapaikanhakijan-asuinpaikan-mukainen-muutoksenhakutuomioistuin-perustuu-tosiasialliseen-asumiseen/
17.7.2019 Oikeusuutiset

Maahanmuuttoviraston arvioitava viran puolesta uhkaako somalityttöä vaara joutua sukuelimen silpomisen kohteeksi

KHO:2019:93 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Somalia – Uusi turvapaikkaperuste – Sukuelinten silpominen – Alaikäinen turvapaikanhakija – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus Maahanmuuttovirasto oli hylännyt Somalian kansalaisen A:n ja hänen tyttärensä B:n turvapaikkaa ja oleskelulupaa koskevan hakemuksen ja päättänyt käännyttää heidät Somaliaan. Hallinto-oikeus oli hylännyt valituksen Maahanmuuttoviraston päätöksestä. A oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiemmin…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/maahanmuuttoviraston-arvioitava-viran-puolesta-uhkaako-somalityttoa-vaara-joutua-sukuelimen-silpomisen-kohteeksi/