Generic filters
Exact matches only
18.4.2019 Oikeusuutiset

Työtapaturman seurannaisvahingot voidaan korvata työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla

Vakuutusoikeus: Työtapaturma – Syy-yhteys – Seurannaisvahinko A kaatui työmatkalla 9.11.2016, jolloin hänen vasen nilkkansa murtui. Vakuutuslaitos myönsi hänelle työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisia korvauksia vasemman jalan ulkokehräksen murtuman johdosta. Vasemman ulkokehräksen murtumaa hoidettiin kipsillä. Ultraäänitutkimuksessa todettiin A:n laskimoissa tuoretta tukosta ja säären laskimotulehduksen hoidoksi määrättiin Xarelto-lääkitys. Vakuutuslaitos pyysi asiassa tapaturma-asiain korvauslautakunnan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/tyotapaturman-seurannaisvahingot-voidaan-korvata-tyotapaturma-ja-ammattitautilain-nojalla/
22.2.2019 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeus: Vangilla ei oikeutta tapaturmakorvaukseen tauolla sattuneen johdosta

Korvauksen saamiselle säädetyt edellytykset ovat suppeammat kuin työtapaturma- ja ammattitautilaissa. Vakuutusoikeus katsoo, että A:lle tauon aikana hänen ollessaan tupakalla sattunut tapaturma ei ole tapahtunut viranomaisen johdon ja valvonnan alaisessa työssä. Näin ollen kysymyksessä ei ole eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:ssä tarkoitettu työtapaturma. VakO…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/vakuutusoikeus-vangilla-ei-oikeutta-tapaturmakorvaukseen-tauolla-sattuneen-johdosta/
4.5.2016 Lausunnot

Lausunto ehdotuksesta yhdistelmärangaistusta koskevaksi lainsäädännöksi

Dnro 20/2016 Lausuntopyyntönne: OM 3/61/2010, 6.4.2016LAUSUNTO EHDOTUKSESTA YHDISTELMÄRANGAISTUSTA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa oikeusministeriön valmistelemasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi yhdistelmärangaistusta koskevaksi lainsäädännöksi. Oikeusministeriö esittää, että lainsäädäntöön lisättäisiin säännökset uudenlaisesta rangaistuksesta, joka koostuisi ehdottomasta vankeudesta ja sen jälkeisestä valvonta-ajasta. Seuraamus olisi nimeltään yhdistelmärangaistus. Yhdistelmärangaistus voitaisiin tuomita vakavan rikoksen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/lausunto-ehdotuksesta-yhdistelmarangaistusta-koskevaksi-lainsaadannoksi/
21.1.2016 Oikeusuutiset

STM: Urheilijan tapaturma- ja eläketurvaan muutoksia

Hallitus jatkaa urheilijoiden ansioperusteisen sosiaaliturvan asteittaista kehittämistä muutoksilla, jotka ehdotetaan tehtäväksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettuun lakiin Urheilijan vanhuuseläkkeen alkamista koskeva alaikäraja noudattaisi jatkossa työeläkelakien mukaista vanhuuseläkkeen alaikärajaa. Muutos ei kuitenkaan koskisi ennen vuotta 1965 syntyneitä urheilijoita, joiden vanhuuseläkkeen alaikäraja säilyisi nykyisessä 65 ikävuodessa. Vuoden 2017 alusta voimaan tulevan työeläkeuudistuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/stm-urheilijan-tapaturma-ja-elaketurvaan-muutoksia/
6.8.2015 Oikeusuutiset

STM: Uusi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan vuoden 2016 alussa

Uudessa laissa määritellään tapaturma sekä lääketieteellinen syy-yhteys tapaturman ja vamman tai sairauden välillä. Lakiin on kirjattu myös huomattavasti yksityiskohtaisemmin ne olosuhteet, joissa sattunut vahinko korvataan työtapaturmana tai ammattitautina Maatalousyrittäjien ja apurahansaajien työtapaturmia ja ammattitauteja koskeva lainsäädäntö on uudistettu työntekijöitä ja muita yrittäjiä koskevan uuden työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesti. Uuteen maatalousyrittäjän…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/stm-uusi-maatalousyrittajan-tyotapaturma-ja-ammattitautilaki-voimaan-vuoden-2016-alussa/
23.5.2015 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeus arvioi aivovamman syy-yhteyttä onnettomuuteen

Vakuutusoikeus näyttää kehittäneen perustelu- ja menettelytapojaan useiden korkeimman oikeuden ennakkopäätösten johdosta. Tämä juttu oli palautettu KKO:sta suullisen käsittelyn toimittamista varten. 13.3.2015 VakO 1690:2014 Tapaturmakorvaus – Tapaturmaeläke – Syy-yhteys – Aivovamma Kysymys neuropsykologiseksi nimetyn oireiston syy-yhteydestä työtapaturmaan ja oikeudesta tapaturmaeläkkeeseen. Esitiedot A oli 12.12.2008 ollut autokolarissa ja vakuutuslaitos oli maksanut hänelle…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/vakuutusoikeus-arvioi-aivovamman-syy-yhteytta-onnettomuuteen/
9.12.2014 Oikeusuutiset

KKO palautti asian vakuutusoikeuteen suullisen käsittelyn järjestämistä varten

KKO:2014:90 Tapaturmakorvaus Oikeudenkäyntimenettely – Suullinen käsittely A oli tapaturmailmoituksessa ja lääkärin alkuvaiheessa tekemien merkintöjen mukaan kuvannut tapaturman sattuneen hänelle 24.11.2010 siten, että A:n vasen jalka oli livennyt hänen nostaessaan raskasta laatikkoa autosta, jolloin hän oli tuntenut oikeassa olkapäässään kipua. A haki vakuutusoikeudessa muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen, jolla hänen vaatimuksensa oikean…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/kko-palautti-asian-vakuutusoikeuteen-suullisen-kasittelyn-jarjestamista-varten/
23.9.2014 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös lääkärijäsenten esteellisyydestä tapaturma-asiassa

KKO:2014:66 Tapaturmakorvaus Oikeudenkäyntimenettely Esteellisyys Tapaturmalautakunnan lääkärijäsen X oli käsitellyt A:n ammattitautiasiaa lautakunnassa vuonna 2005, jolloin A:n valitus oli hylätty. Vuosina 2007 – 2010 tehtyjen seurantatutkimuksien perusteella vakuutuslaitos oli käsitellyt vuonna 2010 A:n asian uudelleen ja hylännyt korvausvaatimuksen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla X ei ollut esteellinen käsittelemään A:n valitusta tapaturma-asioiden…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/ennakkopaatos-laakarijasenten-esteellisyydesta-tapaturma-asiassa/
22.9.2014 Oikeusuutiset

Valitusosoituksessa ei ollut mainintaa määräajan päättymisen kellonajasta. Valitus tutkittiin

Vakuutusoikeus: Valituksen myöhästyminen – Valituksen tutkiminen – Painava syy – Valitusosoitus – Sähköinen asiointi A:n valitus tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä vakuutusoikeuteen saapui sähköpostitse vakuutuslaitokselle määräpäivänä vasta vakuutuslaitoksen aukioloajan päättymisen jälkeen. Säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 6 §:n mukaan valitusajan päättyminen määräytyi vakuutuslaitoksen aukioloajan päättymisen mukaisesti. Tämä koski myös valituksen toimittamista sähköpostitse…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/valitusosoituksessa-ei-ollut-mainintaa-maaraajan-paattymisen-kellonajasta-valitus-tutkittiin/
28.4.2013 Oikeusuutiset

Keihäänheittäjä Aki Parviaisella oikeus tapaturmakorvaukseen

KKO:2013:29 Tapaturmakorvaus – Syy-yhteys Tapaturmavakuutus – Urheilijan tapaturmavakuutus Keihäänheittäjällä oli urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukainen vakuutus. Vakuutusyhtiö oli maksanut hänelle korvauksia sairaanhoitokuluista kahdeksan eri vahinkotapahtuman johdosta. Vakuutettu oli sittemmin hakenut vakuutusyhtiöltä tapaturmavakuutuksessa tarkoitettua tapaturmaeläkettä sillä perusteella, että hän oli tullut vahinkotapahtumien yhteisvaikutuksen vuoksi kykenemättömäksi jatkamaan kilpauraansa. Kysymys vakuutetun…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/keihaanheittaja-aki-parviaisella-oikeus-tapaturmakorvaukseen/