Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
26.3.2013 Oikeusuutiset

Myös Hämeenlinnan HaO poikkesi KHO:n täysistunnon linjalta pakkohoitoasiassa

Hämeenlinnan HaO: Mielenterveysasia Tahdosta riippumaton psykiatrinen hoito Hoidon jatkaminen Ulkopuolisen lääkärin lausunto Psykiatrisen sairaalan ylilääkäri oli päättänyt kyseisessä sairaalassa tahdostaan riippumattomassa hoidossa olleen potilaan hoidon jatkamisesta. Päätöksen perusteena olleen tarkkailulausunnon oli antanut saman sairaalan toinen lääkäri.Päätös oli alistettu hallinto-oikeuden vahvistettavaksi. Hallinto-oikeus arvioi, että potilaan määrääminen edelleen tahdosta riippumattoman hoitoon ei…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/myos-hameenlinnan-hao-poikkesi-khon-taysistunnon-linjalta-pakkohoitoasiassa/
16.5.2018 Lausunnot

Lausunto lupalakimieslain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Dnro 20/2018   Lausuntopyyntönne: OM 1/42/2017, 23.3.2018 ARVIOMUISTIO LUVAN SAANEISTA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJISTA ANNETUN LAIN MUUTOSTARPEISTA   Oikeusministeriö on pyytänyt Asianajajaliiton lausuntoa lupalakimieslain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta.    Suomen Asianajajaliitto on lausuntoa laatiessaan kuullut myös Asianajajaliiton yhteydessä toimivaa valvontalautakuntaa ja lausuu asiassa seuraavaa.   1 Luvan myöntämisen edellytykset 1.1 Perehtyneisyyttä koskeva edellytys 1.1.1…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/lausunto-lupalakimieslain-muutostarpeita-koskevasta-arviomuistiosta/
22.3.2016 Oikeusuutiset

Psykiatrisen sairaalan lääkäri ei ollut esteellinen tekemään tarkkailulähetettä kyseiseen sairaalaan

KHO:2016:32 Mielenterveyslaki – Tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen – Tarkkailulähete – Sairaalan ulkopuolinen lääkäri – Esteellisyys Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelujen yksikköön virkasuhteessa pääasiallisesti Auroran psykiatrisessa sairaalassa työskennellyt osastonlääkäri A oli työskennellyt myös Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä. Siellä työskennellessään hän oli laatinut henkilöstä mielenterveyslain 9 §:ssä tarkoitetun tarkkailulähetteen. Tämän johdosta henkilö oli…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/psykiatrisen-sairaalan-laakari-ei-ollut-esteellinen-tekemaan-tarkkailulahetetta-kyseiseen-sairaalaan/
19.1.2016 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeus vahvisti lainvastaisesti tehdyn pakkohoitopäätöksen

Turun HAO: Mielenterveysasia – Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito – Hoidon jatkaminen – Alistus – Määräaika – Sairaalan ulkopuolisen lääkärin lausunto – Menettelyvirheet Hallinto-oikeudelle oli alistettu mielenterveyslain 12 §:n mukainen päätös vanki X:n tahdosta riippumattoman sairaalahoidon jatkamisesta Psykiatrisessa vankisairaalassa. Mielenterveyslain 12 §:n 1 momentin mukaan hoidon jatkamista koskeva päätös on heti…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/hallinto-oikeus-vahvisti-lainvastaisesti-tehdyn-pakkohoitopaatoksen/
6.10.2015 Oikeusuutiset

OM: Suomi antoi selvityksen suljettujen laitosten olojen kehittämisestä

Suomen hallitus on vastannut Eurooppalaiselle komitealle kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi (CPT). Vastauksessa selvitetään, mihin toimenpiteisiin Suomen viranomaiset ovat ryhtyneet komitean syksyllä 2014 suljettuihin laitoksiin tekemän tarkastuskäynnin johdosta Komitean valtuuskunta kävi määräaikaisella tarkastuskäynnillään seitsemällä poliisilaitoksella, päihtyneiden selviämisasemalla, kahdessa ulkomaalaisten säilöönottoyksikössä, Helsinki-Vantaan lentoasemalla sijaitsevassa Rajavartiolaitoksen säilöönottotilassa, neljässä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/om-suomi-antoi-selvityksen-suljettujen-laitosten-olojen-kehittamisesta/
9.7.2015 Oikeusuutiset

Sairaalalla tai lääkärillä ei oikeutta valittaa kun tahdosta riippumaton hoitopäätös jätettiin vahvistamatta

KHO:2015:109 Viranomaisen valitusoikeus – Mielenterveysasia – Tahdosta riippumaton sairaalahoito – Sairaala – Lääkäri – Sairaalan ylilääkäri – Julkinen etu Sairaalan psykiatrisesta hoidosta vastaava apulaisylilääkäri oli mielenterveyslain 8 ja 12 §:n nojalla määrännyt A:n psykiatrista sairaalahoitoa jatkettavaksi. Päätöksen perustelujen mukaan mielenterveyslain 8 §:n edellytykset täyttyvät, koska tutkittu oli mielisairas ja mielisairautensa…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/sairaalalla-tai-laakarilla-ei-oikeutta-valittaa-kun-tahdosta-riippumaton-hoitopaatos-jatettiin-vahvistamatta/
16.8.2013 Oikeusuutiset

STM: Itsemääräämisoikeuslaki painottaa ennakointia ja rajoitusten käytön vähentämistä

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan uutta lakia itsemääräämisoikeudesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sosiaali- ja terveydenhuollossa Tavoitteena on edistää asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta sekä ehkäistä ennalta ja vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lakiluonnoksessa painotetaan ennakollisia toimia, kuten tilaratkaisuja, henkilöstön perehdytystä ja täydennyskoulutusta sekä itsemääräämistä tukevia työmenetelmiä. Tavoitteena on luoda sellaiset toimintatavat,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/08/stm-itsemaaraamisoikeuslaki-painottaa-ennakointia-ja-rajoitusten-kayton-vahentamista/
6.6.2013 Oikeusuutiset

Helsingin HaO ei pitänyt riippumattoman psykiatrin kuulemista mielenterveysasiassa tarpeellisena, mutta arvioi asiassa käytetyn lääkärin esteettömyyttä

Helsingin HAO: Mielenterveysasia Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito Hoidon jatkaminen Hoitavaan sairaalaan nähden ulkopuolisen psykiatrisen arvion tarpeellisuus Arvion riippumattomuus …Hallinto-oikeus katsoo, että EIT:n asiassa X v. Suomi antamaa tuomiota ja siinä tarkoitettua objektiivisuusvaatimusta ei voida tulkita siten, että potilaan oikeuksien turvaaminen vaatisi aina ennen hoidon jatkamista koskevan päätöksen tekemistä mielenterveyslaissa säädetyn…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/helsingin-hao-ei-pitanyt-riippumattoman-psykiatrin-kuulemista-mielenterveysasiassa-tarpeellisena-mutta-arvioi-asiassa-kaytetyn-laakarin-esteettomyytta/