Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
3.6.2020 Oikeusuutiset

KHO: Avustajalle korvattiin varattoman päämiehen matkakulut suulliseen käsitelyyn, jossa päämiestä oli tarkoitus kuulla

KHO: Oikeusapu – Turvapaikanhakija – Suullinen käsittely – Tuomioistuimeen saapumisesta aiheutuneet kustannukset – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti Hallinto-oikeus oli toimittanut suullisen käsittelyn selvittääkseen toisella paikkakunnalla asuvan turvapaikanhakijan uskonnollista vakaumusta ja seksuaalista suuntautumista sekä häneen niiden vuoksi kotimaassaan kohdistuvaa uhkaa. Turvapaikanhakija oli kutsuttu suulliseen käsittelyyn itse tai laillisesti edustettuna. Jotta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/kho-avustajalle-korvattiin-varattoman-paamiehen-matkakulut-suulliseen-kasitelyyn-jossa-paamiesta-oli-tarkoitus-kuulla/
16.3.2020 Oikeusuutiset

Esteellisen tuomarin vetäytyminen suullisen käsittelyn jälkeen ei riittänyt, asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi

KHO:2020:25 Ulkomaalaisasia – Esteellisen tuomarin vetäytyminen – Suullinen käsittely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti Suullisen käsittelyn toimittamiseen osallistunut hallinto-oikeuden jäsen oli jälkeenpäin todennut oman esteellisyytensä ja vetäytynyt asian käsittelemisestä enemmälti. Valittajan valituksen Maahanmuuttoviraston päätöksestä oli sittemmin ratkaissut kaksi muuta suulliseen käsittelyyn osallistunutta hallinto-oikeustuomaria. Asiassa oli ratkaistava, rasittiko sinänsä lainmukaisen ja esteettömän kokoonpanon…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/esteellisen-tuomarin-vetaytyminen-suullisen-kasittelyn-jalkeen-ei-riittanyt-asia-palautettiin-uudelleen-kasiteltavaksi/
13.1.2020 Oikeusuutiset

EIT kiinnostunut siitä loukkaavatko henkilötietojen käsittelyrajoitukset Jehovan todistajien uskonnollisia oikeuksia Suomessa

The application concerns the Jehovah’s Witnesses’ religious activities in Finland and their compatibility with the data protection regulations. In 2013 the Data Protection Board prohibited the applicant community and its members from taking any notes for their personal use of religious conversations engaged in the context of their door-to-door preaching…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/eit-kiinnostunut-siita-loukkaako-henkilotietojen-kasittelyrajoitukset-jehovan-todistajien-uskonnollisia-oikeuksia-suomessa/
18.12.2019 Oikeusuutiset

KHO arvioi voidaanko lasta kuulla suullisesti lastensuojeluasiassa ilman hänen avustajansa läsnäoloa

KHO:2019:163 Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Suullinen käsittely hallinto-oikeudessa – Lapsen kuuleminen suullisessa käsittelyssä – Käsittelyratkaisu lapsen kuulemisesta ilman tämän avustajaa – Hallinto-oikeuden menettelyn virheellisyys Hallinto-oikeus toimitti huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevassa asiassa suullisen käsittelyn. Lapsen avustaja ilmoitti haluavansa, että lasta kuullaan suullisessa käsittelyssä ja että hän saa olla lapsen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/kho-arvioi-voidaanko-lasta-kuulla-suullisesti-lastensuojeluasiassa-ilman-hanen-avustajansa-lasnaoloa/
11.12.2019 Oikeusuutiset

Huostaanoton lopettamista koskevassa asiassa tulee järjestää suullinen käsittely

KHO:2019:154 Lastensuojelu – Huostassapidon lopettaminen – Suullinen käsittely Lastensuojelulain 43 §:n 1 momentissa tarkoitettu viranhaltija oli päättänyt ottaa A:n ja B:n runsaan vuoden ikäisen lapsen C:n huostaan ja sijoittaa hänet sijaishuoltoon tilanteessa, jossa lapsen huoltajat eivät olleet vastustaneet huostaanottoa. Tästä noin vuoden päästä A vaati, että huostassapito lopetetaan. Viranhaltija hylkäsi…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/huostaanoton-lopettamista-koskevassa-asiassa-tulee-jarjestaa-suullinen-kasittely/
19.9.2019 Oikeusuutiset

KHOlta kaksi ratkaisua suullisen käsittelyn tarpeellisuudesta Vakuutusoikeudessa

KHO:2019:119 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Vakuutusoikeuden päätös – Työkyvyttömyys-eläke – Suullinen käsittely – Uusi selvitys – Korkeimman hallinto-oikeuden toimivalta Vakuutusoikeus ei ollut A:n työkyvyttömyyseläkettä koskevaa asiaa käsitellessään toimittanut A:n vaatimaa suullista käsittelyä. A haki tältä osin vakuutusoikeuden päätöksen purkamista asian käsittelyssä vakuutusoikeudessa tapahtuneen menettelyvirheen vuoksi. Korkein hallinto-oikeus jätti toimivaltaansa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/kholta-kaksi-ratkaisua-suullisen-kasittelyn-tarpeellisuudesta-vakuutusoikeudessa/
3.9.2019 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeuden olisi tullut viran puolesta tiedustella haluaako valittaja suullisen käsittelyn kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa

KHO: Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Asian selvittämisvelvollisuus – Uskonvakaumuksen tutkiminen – Suullinen käsittely Valittaja oli kansainvälistä suojelua koskevassa hakemuksessaan ilmoittanut luopuneensa islamin uskosta ja kääntyneensä kristinuskoon. Maahanmuuttovirasto, joka oli hylännyt valittajan hakemuksen, oli kuullut valittajaa suullisesti turvapaikkapuhuttelussa. Valittaja ei ollut valituksessaan hallinto-oikeudelle nimenomaisesti pyytänyt, että asiassa on toimitettava suullinen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/hallinto-oikeuden-olisi-tullut-viran-puolesta-tiedustella-haluaako-valittaja-suullisen-kasittelyn-kansainvalista-suojelua-koskevassa-asiassa/
12.6.2019 Oikeusuutiset

Esteelliseksi katsottu lastensuojelujohtaja oli ollut läsnä huostaanottohakemuksen suullisessa käsittelyssä, päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä

KHO:2019:76 Lastensuojelu – Huostaanotto – Esteellisyys – Lastensuojelujohtaja – Tutkintapyyntö lapsen vanhemmasta – Huostaanottohakemuksen suullinen käsittely hallinto-oikeudessa – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti Lastensuojelujohtaja oli huostaanottohakemuksen tekemisen jälkeen tehnyt lapsen äidistä tutkintapyynnön. Hän oli tämän jälkeen ollut lastensuojeluviranomaisen puhevaltaa käyttävänä läsnä hallinto-oikeudessa toimitetussa suullisessa käsittelyssä, jossa mainittua huostaanottoasiaa käsiteltiin. Korkein hallinto-oikeus totesi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/esteelliseksi-katsottu-lastensuojelujohtaja-oli-ollut-lasna-huostaanottohakemuksen-suullisessa-kasittelyssa-paatos-oli-syntynyt-virheellisessa-jarjestyksessa/
25.2.2019 Oikeusuutiset

Markkinaoikeuden ensimmäiset viisi vuotta IPR-tuomioistuimena – selvitys kokemuksista

IPRinfo pyysi IPR-asianajajilta ja IPR-asiamiehiltä sekä tuomioistuinten edustajilta kommentteja markkinaoikeuden tähänastisesta toiminnasta ja tulevaisuuden näkymistä. Markkinaoikeuden tuomareiden on myös katsottu ottaneen selkeästi aktiivisemman roolin verrattuna siihen, kuinka IPR-asioita käsiteltiin aiemmin Helsingin käräjäoikeudessa. Asiamiesten vastauksissa nousee lisäksi esille suullisten käsittelyjen vähäinen määrä IPR-valitusasioissa, erityisesti patentti- ja hyödyllisyysmallivalituksissa. Suullinen käsittely on järjestetty…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/markkinaoikeuden-ensimmaiset-viisi-vuotta-ipr-tuomioistuimena-selvitys-kokemuksista/
7.2.2019 Oikeusuutiset

KKO täsmensi tuomioistuinten roolia asianajajien valvonnassa. Suullista käsittelyä ei tarvittu.

KKO:2019:11 Asianajaja – Valvonta – Kurinpidollinen seuraamus Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa Asianajaja oli toiminut kantelijoiden asiamiehenä näiden asuinhuoneiston remonttia koskeneessa riita-asiassa. Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta oli palkkioriita-asiassa suositellut asianajajan palkkion alentamista. Valvontalautakunta oli samana päivänä valvonta-asiassa antamassaan ratkaisussa palkkioriita-asian ratkaisuun perustuen katsonut, että asianajaja oli menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/kko-tasmensi-tuomioistuinten-roolia-asianajajien-valvonnassa-suullista-kasittelya-ei-tarvittu/