Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
5.3.2018 Oikeusuutiset

Jehovan todistajien vapauttaminen siviilipalvelusta johti muiden kieltäytyjien syrjintään, ilmeinen ristiriita perustuslain kanssa

HelHO:2018:4 Siviilipalveluksesta kieltäytyminen Perustuslaki – Perusoikeudet – Perustuslain etusija Yhdenvertaisuus Asevelvollisuutta suorittamaan määrätty A oli hakenut siviilipalvelukseen ja ennen siviilipalveluksen aloittamista kieltäytynyt suorittamasta sitä sen vuoksi, että hänen vakavat omantunnon syynsä estivät asevelvollisuuden ja siviilipalveluksen suorittamisen. Syyttäjä vaati A:lle siviilipalveluslain 74 §:n nojalla rangaistusta siviilipalveluksesta kieltäytymisestä. Käräjäoikeus tuomitsi A:n syytteen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/jehovan-todistajien-vapauttaminen-siviilipalvelusta-johti-muiden-kieltaytyjien-syrjintaan-ilmeinen-ristiriita-perustuslain-kanssa/
17.9.2021 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiovarainministeriölle Lausuntopyyntönne VM161:00/2014, VN/791/2021 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä Asianajajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (Esitysluonnos). Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa. Yleistä VML 31…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-laeiksi-verotusmenettelysta-annetun-lain-31-%c2%a7n-ja-eraiden-siihen-liittyvien-lakien-muuttamisesta/
23.11.2020 Lausunnot

Lausunto rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Esityksen 1. lakiehdotuksessa ehdotetaan muutettavaksi lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Ehdotukset perustuvat neljännen rahanpesudirektiivin Suomen täytäntöönpanon osalta komission esille nostamiin puutteisiin kansallisessa lainsäädännössä, FATF:n Suomen maa-arvioraportin suosituksiin ja kansallisiin lainmuutostarpeisiin.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/lausunto-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamisesta-annetun-lain-muuttamisesta/
8.10.2019 Oikeusuutiset

Hovioikeus ei määrännyt oikeusgeneettistä tutkimusta tehtäväksi haudatuista vainajista otettavista näytteistä

THO:2019:12 Isyyden vahvistaminen – Perustuslaki – Perustuslain etusija – Euroopan ihmisoikeussopimus – Yksityiselämän suoja A oli vaatinut, että edesmennyt B vahvistetaan hänen isäkseen. A vaati hovioikeutta teettämään oikeusgeneettisen isyystutkimuksen B:n haudatuista vanhemmista C:stä ja D:stä. Kysymys määr äyksen antamisen edellytyksistä. Ks. myös HelHO 2018:2. Kysymys on lainsäädännössä tehdystä tietoisesta ratkaisusta,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/hovioikeus-ei-maarannyt-oikeusgeneettista-tutkimusta-tehtavaksi-haudatuista-vainajista-otettavista-naytteista/
25.1.2019 Tiedotteet

Asianajajat perustuslakiin!

Juhlavuoden Asianajajapäivä 25.1.2019   Oikeusvaltion puolustaminen on entistä ajankohtaisempaa. Osassa Euroopan unionin jäsenvaltioista kehitys on mennyt huolestuttavaan suuntaan. Oikeusvaltion turvaaminen edellyttää itsenäisiä, keskenään yhtä vahvoja toimijoita. Siksi myös asianajajien asema tulisi tunnustaa perustuslaissa.   Oikeusvaltiossa kansalaisille kuuluu oikeudenmukainen oikeudenkäynti, jonka vaatimukset käyvät ilmi oikeusturvaa koskevasta perustuslain 21 pykälästä. Lain mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/asianajajat-perustuslakiin/
22.1.2019 Oikeusuutiset

Oikeuskansleri: Sotilasoikeudenkäyntisäännöksiä tulisi muuttaa

Asetuksen mukaan tuomioistuimen sotilasjäsen menettää kelpoisuutensa jos työnantaja siirtää hänet toiseen tuomiopiiriin Oikeuskansleri ehdottaa sotilasoikeudenkäyntiasetuksen eräiden säännösten kumoamista ja sotilasoikeudenkäyntilain muuttamista. Oikeuskanslerin mukaan asetuksen 1 ja 2 §:n säännökset sotilasjäsenen kelpoisuusehdoista ja määräyksen peruuttamisesta ovat ristiriidassa perustuslain, sotilasoikeudenkäyntilain ja tuomioistuinlain säännösten kanssa. Lainsäädännön nykytila on sotilasjäsenten virassa pysymisen osalta epäselvä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/oikeuskansleri-sotilasoikeudenkayntisaannoksia-tulisi-muuttaa/
28.12.2018 Lausunnot

Lausunto positiivisia luottotietoja koskevasta järjestelmästä

Dnro 69/2018 Lausuntopyyntönne: OM 13/014/2017, 19.9.2018 LAUSUNTO POSITIIVISIA LUOTTOTIETOJA KOSKEVAN JÄRJESTELMÄN EDELLYTYKSIÄ KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ Yleistä Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa otsikossa mainitusta selvityksestä. Asianajajaliitto katsoo, ettei positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän säätämiselle ole esitetyssä muodossaan edellytyksiä. Sitovaan ja tiukkaan kontrolliin perustuvasta laintasoisesta sääntelystä aiheutuisi todennäköisesti enemmän haittoja kuin hyötyjä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/lausunto-positiivisia-luottotietoja-koskevasta-jarjestelmasta/
7.8.2018 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä

Dnro 38/2018   Lausuntopyyntönne: VM008:00/2017, 14.6.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI PANKKI- JA MAKSUTILIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄSTÄ JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI   Lakiehdotus pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä Hallituksen esitysluonnos liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) (2018/843) (ns. viides rahanpesudirektiivi) kansalliseen täytäntöönpanoon.   Viidennessä rahanpesudirektiivissä jäsenvaltioille asetetaan velvollisuus ottaa käyttöön…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-pankki-ja-maksutilien-valvontajarjestelmasta/
23.2.2018 Oikeusuutiset

Vakaumuksensa vuoksi siviilipalveluksesta kieltäytyneen syyte hylättiin

Hovioikeus katsoi, että tuomitseminen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä on perustuslaissa kiellettyä syrjivää kohtelua Jehovan todistajiin nähden, jotka on lailla vapautettu sekä asepalveluksen että siviilipalveluksen suorittamisesta. Helsingin hovioikeus on tänään tuomiollaan hylännyt syytteen siviilipalveluksestakieltäytymisestä. Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan teosta laissa säädettyyn 173päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Vastaaja oli kieltäytynyt siviilipalveluksestavakavien omantunnon syiden vuoksi. Hovioikeus katsoi,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/vakaumuksensa-vuoksi-siviilipalveluksesta-kieltaytyneen-syyte-hylattiin/
26.3.2015 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

Asetus (EY) N:o 883/2004 – Direktiivi 2004/38/EY – Unionin kansalaisuus – Yhdenvertainen kohtelu – Toisen jäsenvaltion alueella oleskelevat unionin kansalaiset, joilla ei ole enää työntekijän asemaa – Jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa säädetään erityisten maksuihin perustumattomien rahaetuuksien epäämisestä näiltä henkilöiltä Eu-kansalaiselta, joka matkustaa työnhakuun sellaiseen jäsenvaltioon, minkä kansalainen tämä ei ole voidaan…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-euroopan-kansalaisuutta-koskevassa-asiassa-3/