Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
14.8.2018 Lausunnot

Lausunto oikeusapudirektiivin kansallista täytäntöönpanoa koskevasta muistiosta

Dnro 35/2018 Lausuntopyyntönne: VN/1730/2018, 23.5.2018 LAUSUNTO OIKEUSAPUDIREKTIIVIN KANSALLISTA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVASTA MUISTIOSTA Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa otsikossa mainitusta muistiosta. Asianajajaliitto katsoo, että täytäntöönpantavana oleva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1919 oikeusavusta rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyille ja syytetyille henkilöille ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille (jäljempänä ”oikeusapudirektiivi”) edellyttää…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-oikeusapudirektiivin-kansallista-taytantoonpanoa-koskevasta-muistiosta/
17.5.2018 Oikeusuutiset

Asianajaja Markku Fredmanin tohtorinväitös 19.5.2018 Turussa

Puolustusasianajajan tehtävät ovat lisääntyneet rikosoikeudenkäynneissä merkittävästi Suomessa alkoi 1980-luvun lopulla suurten prosessiuudistusten sarja, joilla uudistettiin rikosoikeudenkäynnit jo 1890-luvulla ilmaistujen suuntaviivojen mukaisesti. Rikoksesta epäillyn ja syytetyn puolustusasianajaja sai vuonna 1989 uusia tehtäviä rikosten esitutkinnassa, ja sen jälkeen on tullut jatkuvasti uusia menettelyjä ja muutoksia, joissa puolustajan rooli on ollut keskeinen. –…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/asianajaja-markku-fredmanin-tohtorinvaitos-19-5-2018-turussa/
19.4.2018 Oikeusuutiset

Syytetyn ei tarvitse jatkossa olla itse paikalla oikeudenkäynnissä

Lakivaliokunta äänesti siitä riittääkö, että puolustaja on paikalla pääkäsittelyssä. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys HE 200/2017 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 5/2018 vp Valiokunta kävi yleiskeskustelun. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Tavio ehdotti ed. Hännisen kannattamana, että 2. lakiehdotuksen 8 luvun 3 § muutetaan kuulumaan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/syytetyn-ei-tarvitse-jatkossa-olla-itse-paikalla-oikeudenkaynnissa/
16.11.2017 Oikeusuutiset

Helsingin hovioikeus asetti kaksi kuulustelukertomusta hyödyntämiskieltoon Jari Aarnion asiassa

Toiseen kuulusteluun henkilö oli viety yllättäen hänelle tarjotun lounaan jälkeen. Toisessa kuulusteltavan avustaja oli alkoholin vaikutuksen alaisena. Hovioikeus on tänään antanut Jari Aarniota ja eräitä muita vastaajia koskevassa ns. tynnyrijutussa (R 17/750) erillisen ratkaisun siitä, voidaanko yhden vastaajan esitutkinnassa antamaa kertomusta käyttää todisteena asiassa. Tämä vastaaja (ei Jari Aarnio) on…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/helsingin-hovioikeus-asetti-kaksi-kuulustelukertomusta-hyodyntamiskieltoon-jari-aarnion-asiassa/
10.1.2017 Oikeusuutiset

Ruotsissa esteellisyystilanne, kun mielentilatutkimuksessa saatujen uusien tietojen valossa pääkäsittelyä jouduttiin jatkamaan

Ruotsissa on ilmennyt mielenkiintoinen esteellisyystilanne, kun käräjäoikeus oli katsonut välituomiossaan, että vastaaja oli syyllistynyt rikokseen ja lähettänyt tämän mielentilatutkimukseen. Mielentilatutkimuksen yhteydessä vastaaja antoi uusia tietoja tapahtuneesta, minkä jälkeen puolustaja pyysi hänen kuulemistaan uudelleen pääkäsittelyssä ja esitti samalla esteellisyysväitteen katsoen, että asiaa aikaisemmin käsitelleet tuomarit olivat esteellisiä jatkamaan asian käsittelyä koska…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/ruotsissa-esteellisyystilanne-kun-mielentilatutkimuksessa-saatujen-uusien-tietojen-valossa-paakasittelya-jouduttiin-jatkamaan/
30.12.2016 Oikeusuutiset

Voiko asianajaja lähettää tulkin vankilaan kääntämään suullisesti kansliatuomiota?

Oikeusasiamies arvioi miten suomen kieltä taitamaton tutkintavanki voi saada tiedon tuomioistuimen kansliatuomiosta Kantelija pyysi 16.12.2015 eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjeessä tutkimaan vankilan menettelyä. Hän on ollut tulkintavankina vankilassa. Käräjäoikeus oli 14.12.2015 antamallaan tuomiolla tuominnut hänet seitsemäksi vuodeksi vankeuteen. Kantelijan puolustaja oli 15.12.2015 lähettänyt sähköpostilla vankilaan ilmoituksen siitä, että tulkki on seuraavana…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/voiko-asianajaja-lahettaa-tulkin-vankilaan-kaantamaan-suullisesti-kansliatuomiota/
8.12.2016 Oikeusuutiset

KKO arvioi pitkäaikaisen sairauden muodostamaa estettä saapua pääkäsittelyyn

KKO:2016:84 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Poissaolo oikeudesta vastaajana Laillinen este Törkeästä kavalluksesta ja väärennyksestä ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittu A valitti hovioikeuteen ja vaati muun muassa, että syyte hylätään. A pyysi pääkäsittelyn toimittamista ja ilmoitti haluavansa tulla kuulluksi asiassa. Hovioikeus päätti toimittaa pääkäsittelyn, johon A kutsuttiin henkilökohtaisesti. Pääkäsittely peruutettiin hovioikeudessa kaksi…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/kko-arvioi-pitkaaikaisen-sairauden-muodostamaa-estetta-saapua-paakasittelyyn/
20.5.2016 Lausunnot

Lausunto avustajadirektiivin 2013/48/EU täytäntöönpanosta

Dnro 25/2016 Lausuntopyyntönne: OM 3/41/2016, 18.4.2016 AVUSTAJADIREKTIIVIN 2013/48/EU TÄYTÄNTÖÖNPANO Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 18.4.2016 päivätyn lausuntopyynnön koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Asianajajaliitto lausuu luonnoksen johdosta seuraavaa.   1. Yleistä Lausuntopyyntö on päivätty 18.4.2016 ja siihen on pyydetty lausuntoa 11.5.2016…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/lausunto-avustajadirektiivin-2013-48-eu-taytantoonpanosta/
15.4.2016 Lausunnot

Lausunto arviomuistiosta tuomioiden perusteluille asetettujen vaatimusten keventämisestä yksinkertaisissa rikosasioissa

Dnro 15/2016 Lausuntopyyntönne: OM 3/41/2015, 7.3.2016ARVIOMUISTIO TUOMIOIDEN PERUSTELUILLE ASETETTUJEN VAATIMUSTEN KEVENTÄMISESTÄ YKSINKERTAISISSA RIKOSASIOISSA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa: Ehdotus perustuu oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan vuosille 2013–2025, ja sillä tavoitellaan kustannussäästöjä sekä tuomioistuinten työn tuottavuuden parantamista.Oikeusministeriö on esittänyt asiasta edellisen säännösmuutosehdotuksen muistiossa helmikuussa 2014, mutta sen mukainen malli ei edennyt…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/lausunto-arviomuistiosta-tuomioiden-perusteluille-asetettujen-vaatimusten-keventamisesta-yksinkertaisissa-rikosasioissa/
11.4.2016 Oikeusuutiset

Puolustajalla ei ole oikeutta jälkitoimia koskevaan palkkioon kun tuomio on julistettu pääkäsittelyn jälkeen

HelHO:2016:3 Puolustajan palkkio Palkkioasetuksen 4 a §:ssä (21.11.2013/820) säädetään toimista tuomioistuimen päätöksen jälkeen. Pykälän mukaan tuomioistuimen päätöksen tiedoksi antamisesta päämiehelle ja päätöksen läpikäynnistä päämiehen kanssa palkkio maksetaan yhteensä yhdeltä tunnilta, ellei ole erityisiä syitä maksaa palkkiota pidemmältä ajalta. Hovioikeus katsoo, että palkkioasetuksen säännökset eivät voi syrjäyttää oikeusapulaissa asetettua yleistä edellytystä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/puolustajalla-ei-ole-oikeutta-jalkitoimia-koskevaan-palkkioon-kun-tuomio-on-julistettu-paakasittelyn-jalkeen/