Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
19.3.2019 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelystä ja rajatarkastuksista

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevat yhteiset menettelyt – Direktiivi 2013/32/EU – 33 artiklan 2 kohdan a alakohta – Jäsenvaltion viranomaiset jättävät turvapaikkahakemuksen tutkimatta sen perusteella, että toisessa jäsenvaltiossa on jo myönnetty toissijaista suojelua – 52 artikla – Tämän direktiivin ajallinen soveltaminen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/eun-tuomioistuimen-tuomio-kansainvalisen-suojelun-myontamista-tai-poistamista-koskevista-yhteisista-menettelysta-ja-rajatarkastuksista/
12.3.2019 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio EU-kansalaisuutta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin kansalaisuus – SEUT 20 artikla – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 24 artikla – Jäsenvaltion ja kolmannen valtion kansalaisuudet – Jäsenvaltion kansalaisuuden ja unionin kansalaisuuden menettäminen suoraan lain nojalla – Seuraukset – Oikeasuhteisuus Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Raad van State (ylin hallintotuomioistuin, Alankomaat). Ennakkoratkaisupyyntö koskee SEUT 20…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/eun-tuomioistuimen-tuomio-eu-kansalaisuutta-koskevassa-asiassa/
11.2.2019

Tutkintovaatimukset

Asianajajatutkinnon kirjallisen kokeen tutkintovaatimukset I  Kirjallisuus 1) Ylönen, Markku: Asianajajaoikeus. Laki, säännöt ja tapaohjeet (Alma Talent 2018, ISBN 978-952-14-3452-5). 2) Asianajajan työkentältä – Från advokatens arbetsfält (1994, ISBN 951-95033-6-6) seuraava artikkeli: Utriainen, Terttu: Luottamusaseman väärinkäyttö asianajajarikoksena, Asianajajan työkentältä, s. 504-515 3) Taivalkoski, Petri: Asianajajaoikeuden merkityksestä liikejuridisissa asioissa. Defensor Legis 2/2017,…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaksi/suorita-asianajajatutkinto/tutkintovaatimukset/
3.10.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio tietosuojaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Sähköinen viestintä – Henkilötietojen käsittely – Direktiivi 2002/58/EY – 1 ja 3 artikla – Soveltamisala – Sähköisen viestinnän luottamuksellisuus – Suoja – 5 artikla ja 15 artiklan 1 kohta – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 7 ja 8 artikla – Sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä käsitellyt tiedot – Kansallisten viranomaisten…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/eun-tuomioistuimen-tuomio-tietosuojaa-koskevassa-asiassa/
23.8.2018 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus tutkintavankeuden päättämisestä

Ennakkoratkaisupyyntö – Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely – Direktiivi (EU) 2016/343 – 3, 4 ja 10 artikla – Syyttömyysolettama – Julkiset viittaukset syyllisyyteen – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 6, 47 ja 48 artikla – Oikeus vapauteen – Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen – Syyttömyysolettama ja oikeus puolustukseen – Tutkintavankeuden laillisuuden valvontamenettely  Nyt käsiteltävänä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-tutkintavankeuden-paattamisesta/
30.7.2018 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus turvapaikkapolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Rajat, turvapaikka ja maahanmuutto – Dublin-järjestelmä – Asetus (EU) N:o 604/2013 – Turvapaikan hakijan siirto hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon – 29 artiklan 1 kohta – Määräajan jatkamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt – 29 artiklan 2 kohta – Pakenemisen käsite – Asianosaisen siirrosta…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-turvapaikkapolitiikkaa-koskevassa-asiassa/
27.7.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä

Ennakkoratkaisupyyntö – Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Eurooppalainen pidätysmääräys – Puitepäätös 2002/584/YOS – 1 artiklan 3 kohta – Jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt – Täytäntöönpanon edellytykset – Täytäntöönpanoa koskevat kieltäytymisperusteet – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 4 artikla – Epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kielto – Vankeusolosuhteet pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/eun-tuomioistuimen-tuomio-eurooppalaisesta-pidatysmaarayksesta/
12.7.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin kansalaisuus – SEUT 21 artikla – Unionin kansalaisten oikeus vapaasti liikkua ja oleskella unionin alueella – Direktiivi 2004/38/EY – 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta – Kumppani, jonka kanssa unionin kansalainen on asianmukaisesti todistetussa pysyvässä suhteessa – Paluu jäsenvaltioon, jonka kansalaisuus unionin kansalaisella on…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/eun-tuomioistuimen-tuomio-euroopan-kansalaisuutta-koskevassa-asiassa/
10.7.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio tietosuojaa koskevassa asiassa

Jehovan todistajien kaltainen uskonnollinen yhdyskunta on – yhdessä saarnaamistyötä harjoittavien jäsentensä kanssa – rekisterinpitäjä ovelta ovelle -saarnaamistyön yhteydessä kerättyjen henkilötietojen käsittelyn osalta Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt korkein hallinto-oikeus (Suomi). Ennakkoratkaisupyyntö koskee yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (EYVL 1995, L 281,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/eun-tuomioistuimen-tuomio-tietosuojaa-koskevassa-asiassa-2/
28.6.2018 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – Eurooppalainen pidätysmääräys – Täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteet – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artikla – Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin – Oikeusvaltio – SEU 7 artikla – Komission perusteltu ehdotus, jolla neuvostoa kehotetaan toteamaan, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-eurooppalaisesta-pidatysmaarayksesta/