Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
17.12.2020 Oikeusuutiset

Helsingin hallinto-oikeus: Rikoksesta epäiltyjen nimitiedot voidaan antaa

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamalla päätöksellä kumonnut keskusrikospoliisin päätöksen asiakirjajulkisuutta koskevassa asiassa. Toimittaja on pyytänyt saada rikoksesta epäiltyjen nimet rikollisjärjestö United Brotherhoodia koskevien esitutkintapöytäkirjojen osalta. Keskusrikospoliisi ei ole 15.6.2020 tekemällä päätöksellään luovuttanut valittajalle nimitietoja niistä henkilöistä, joiden poliisi on epäillyt kuuluvan rikollisjärjestöön. Keskusrikospoliisi on perustellut päätöstään yksityisyyden suojaa koskevalla julkisuuslain…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/helsingin-hallinto-oikeus-rikoksesta-epailtyjen-nimitiedot-voidaan-antaa/
10.12.2020 Oikeusuutiset

Tiedotusvälineiden tiedonsaanti tuomioistuinten käsittelyssä olevista asioista helpottuu

Tiedotusvälineet saavat ensi vuoden alusta alkaen tietoa tuomioistuinten käsittelyssä olevista asioista aiempaa helpommin. Uuden oikeushallinnon valtakunnallisen tietovarantolain tarkoituksena on selkiyttää tietojen luovuttamista ja tietojen poistamista koskevia säännöksiä. Laki on tarkoitus vahvistaa tasavallan presidentin esittelyssä huomenna perjantaina. Uusi laki mahdollistaa sen, että Oikeusrekisterikeskus voi luovuttaa keskitetysti enintään kymmenen vuotta vanhoja tuomioistuinten…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/tiedotusvalineiden-tiedonsaanti-tuomioistuinten-kasittelyssa-olevista-asioista-helpottuu/
6.11.2020 Oikeusuutiset

Julkiseen tuomioon oli jäänyt salaiseksi määrättyjä asianomistajan nimiä. Tuomarille sakkoa tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta.

KKO:2020:83 Oikeudenkäynnin julkisuus – Tuomioistuimen ratkaisun julkisuus – Salassapito – Tuomari – Virkarikos – Tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen Käräjätuomari oli tuomiossa määrännyt asianomistajien henkilöllisyyden salassa pidettäväksi. Käräjätuomari oli laadittuaan tuomion salassa pidettävän ja julkisen kappaleen ilmoittanut tuomion olevan valmis annettavaksi. Käräjäoikeuden tiedottaja oli toimittanut tiedotusvälineille tuomion julkisen kappaleen, johon oli jäänyt…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/julkiseen-tuomioon-oli-jaanyt-salaiseksi-maarattyja-asianomistajan-nimisa-tuomarille-sakkoa-tuottamuksellisesta-virkasalaisuuden-rikkomisesta/
4.9.2020 Oikeusuutiset

Apulaisoikeusasiamies arvostelee käräjäoikeutta liiasta salaamisesta

Oikeustoimittajat ry (jäljempänä kantelija) pyysi kantelussaan eduskun-nan oikeusasiamiestä tutkimaan, oliko Itä-Uudenmaan käräjäoikeus rikkonut oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annettua lakia (YTJulkL) rikosasiassa R 19/985. Asiassa oli annettu kansliatuomio ja julkinen seloste 18.9.2019. Kantelija epäili, että Itä-Uudenmaan käräjäoikeus oli toiminut vastoin lakia salatessaan tuomiolauselmasta tuomion lopputulokseen kuuluvia tietoja, joiden salaaminen ei kantelijan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/apulaisoikeusasiamies-arvostelee-karajaoikeutta-liiasta-salaamisesta/
27.8.2020 Oikeusuutiset

Tiedotusvälineiden tiedonsaantia tuomioistuinten käsittelyssä olevista asioista halutaan helpottaa

Oikeushallinnon valtakunnallisesta tietovarannosta esitetään säädettäväksi laki, jonka tarkoituksena on selkiyttää tietovarannon tietojen luovuttamista ja tietojen poistamista koskevia säännöksiä. Uudistus muun muassa helpottaisi tiedotusvälineiden tiedonsaantia tuomioistuinten käsittelyssä olevista asioista. Hallituksen esityksen mukaan Oikeusrekisterikeskuksen mahdollisuuksia luovuttaa tietoja laajennettaisiin nykyisestä. Lisäksi rekisterin sisältämiä tietoja säilytettäisiin pidempään kuin nykyisin. Muutosten tavoitteena on, että tiedotusvälineet…

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/tiedotusvalineiden-tiedonsaantia-tuomioistuinten-kasittelyssa-olevista-asioista-halutaan-helpottaa/
15.4.2020 Oikeusuutiset

Tuomioistuinvirasto opasti etäistunnoista – tavoitteena myös madaltaa kynnystä

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on jul­kais­sut kai­kil­le tuo­miois­tui­mil­le op­paan etäyh­teyk­sien käyt­tä­mi­ses­tä oi­keu­den­käyn­neis­sä. Opas on laa­dit­tu vain nyt val­lit­se­via poik­keus­o­lo­ja var­ten, eikä sil­lä ole tar­koi­tus muut­taa mui­ta ai­kai­sem­pia suo­si­tuk­sia, oh­jei­ta tai lin­jauk­sia. Etäyh­teyk­sien käy­tön te­hos­ta­mi­sen ta­voit­tee­na on mi­ni­moi­da ter­veys­ris­ki vält­tä­mäl­lä usean ih­mi­sen ko­koon­tu­mi­sia. Oppaaseen on pyritty sisällyttämään kattavasti asiat, joita on hyvä ottaa huomioon…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/tuomioistuinvirasto-opasti-etaistunnoista-tavoitteena-myos-madaltaa-kynnysta/
25.6.2019 Oikeusuutiset

KHO: Asianajajan laatimat muistiot olivat päämiehenä olleen yhtiön liikesalaisuuksia

KHO:2019:83 Asiakirjajulkisuus – Julkisuusarvioinnin ajankohta – Valtionyhtiön liikesalaisuuden ala – Asianajosalaisuus – Yhtiön hallitustyöskentelyä koskevien tietojen julkisuus – Tarkastusmuistio – Johdannaisvastuiden selvittäminen Valtiontalouden tarkastusvirastolle osoitetut tietopyynnöt olivat koskeneet tarkastusviraston laillisuustarkastukseen ”Vastuukysymykset Finavian johdannaisvastuiden selvittämisessä” liittyvää tarkastusmuistiota. Kysymys tarkastusmuistion julkisuudesta ja salassa pidettävyydestä tuli asiaa koskevaa valitusta korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltäessä ratkaistavaksi…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/kho-asianajajan-laatimat-muistiot-olivat-paamiehena-olleen-yhtion-liikesalaisuuksia/
29.4.2019

Tapaohjeet

Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet (15.1.2009, Asianajajaliiton valtuuskunta 8.6.2012)   1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa (Laki asianajajista 5 § 1 momentti ja Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 33 § 1 momentti).   1.1 Hyvän asianajajatavan velvoittavuus ja lähteet Hyvä asianajajatapa ilmenee…

https://asianajajaliitto.fi/tapaohjeet/
22.11.2018 Oikeusuutiset

Hovioikeuden tutkittava vaatimus käräjäoikeuden tuomion salassapidosta

KKO:2018:75 Oikeudenkäynnin julkisuus – Henkilöllisyyden julkisuus – Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus – Tuomioistuimen ratkaisun julkisuus Muutoksenhaku Pakolaisen oikeusasema Rikosasian vastaaja A haki muutosta käräjäoikeuden julkiseen tuomioon ja vaati, että hovioikeus määrää sen salassa pidettäväksi. Hän esitti, että käräjäoikeuden olisi tullut oma-aloitteisesti määrätä tuomionsa salassa pidettäväksi, koska siitä ilmeni hänen hakeneen Suomessa turvapaikkaa…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/hovioikeuden-tutkittava-vaatimus-karajaoikeuden-tuomion-salassapidosta/
1.6.2017 Oikeusuutiset

HelHO: Rikollisorganisaation paljastaneen syytetyn esitutkintakertomuksen tai asian istunnon salaamiselle ei ollut perusteita

HelHO:2017:6 Oikeudenkäynnin julkisuus Oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuus Syyttäjä pyysi, että asia käsitellään yleisön läsnäolematta ja että oikeudenkäyntiasiakirjat määrätään salassa pidettäviksi. Vastaaja on kertomiansa seikkojen vuoksi erityisen suojelun tarpeessa. Vastaaja on paljastanut laajamittaisen kansainvälisen huumeorganisaation, joka on sekä vastaajan itsensä että Suomen ulkopuolella suoritettujen esitutkintojen perusteella osoittautunut väkivaltaiseksi. Organisaatio haluaa tietää, mitä vastaaja…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/helho-rikollisorganisaation-paljastaneen-syytetyn-esitutkintakertomuksen-tai-asian-istunnon-salaamiselle-ei-ollut-perusteita/