Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
15.11.2016 Oikeusuutiset

KHO: Maahanmuuttovirasto ei olisi saanut katsoa henkilön menettäneen Suomen kansalaisuuden. Valittajan kulut korvattava yli 20.000 eurolla

KHO:2016:178 Kansalaisuusasia – Kansalaisuusaseman määrittäminen – Kaksoiskansalaisuus – Hyvän hallinnon perusteet – Luottamuksensuoja – Viranomaisen velvollisuus korvata oikeudenkäyntikulut Egyptin kansalainen oli vuonna 1971 saanut hakemuksesta Suomen kansalaisuuden. Hän oli vuonna 1997 saanut Egyptin kansalaisuuden uudestaan. Maahanmuuttovirasto määritteli omasta aloitteestaan hänen kansalaisuusasemansa vuonna 2013 uudelleen ja katsoi, että häntä oli pidettävä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/kho-maahanmuuttovirasto-ei-olisi-saanut-katsoa-henkilon-menettaneen-suomen-kansalaisuuden-valittajan-kulut-korvattava-yli-20-000-eurolla/
1.4.2016 Oikeusuutiset

Luottamuksensuoja johti osakeluovutuksen verovapauteen

Helsingin HAO: Tuloverotus – Elinkeinotoiminta – Käyttöomaisuusosake – Toiminnallinen yhteys – Luottamuksensuoja – Verotuspäätös A oli vuodesta 2007 omistanut koko B Oy:n osakekannan. B Oy omisti 15 prosenttia X Oy:n osakkeista, jotka se oli hankkinut 7.12.2007, ja sen toiminta muodostui X Oy:n osakkeiden sekä yhden kiinteistöyhtiön osakkeiden omistamisesta. B Oy:llä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/luottamuksensuoja-johti-osakeluovutuksen-verovapauteen/
7.10.2015 Oikeusuutiset

Onko lahjoitettuja asunto-osakkeita rasittava yhtiölainaosuus vastike, josta maksetaan varainsiirtoveroa?

Turun HAO: Varainsiirtovero – Yhtiölaina – Asunto-osake – Lahja – Vastike – Luottamuksensuoja Ratkaistavana asiassa oli, onko asunto-osakkeisiin liittyvä yhtiölaina varainsiirtoveronalaista vastiketta, kun osakkeet lahjoitetaan. Kyse oli lisäksi luottamuksensuojasta. A oli lahjoittanut pojalleen B:lle asunto-osakeyhtiön osakkeet. Osakkeisiin kohdistui yhtiölainaa, joka oli lahjoitushetkellä ollut maksettavissa pois. Verohallinto oli hylännyt Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/onko-lahjoitettuja-asunto-osakkeita-rasittava-yhtiolainaosuus-vastike-josta-maksetaan-varainsiirtoveroa/
21.2.2015 Oikeusuutiset

Itä-Suomen HaO arvioi toimivaltaansa ja edunvalvonnan ja edunvalvontavaltuutuksen suhdetta.

Itä-Suomen HAO: Edunvalvontavaltuutus -Edunvalvoja – Itsemääräämisoikeus – Vähimmän puuttumisen periaate – Luottamuksensuoja – Olosuhteiden muuttuminen Käräjäoikeus oli antanut edunvalvojan määräyksen B:n taloudellisia asioita koskien. Edunvalvojan määräys ei ollut sen esteenä, että hallinto-oikeus saattoi antaa ratkaisun siitä, onko A sopiva toimimaan B:n edunvalvontavaltuutettuna taloudellisten asioiden osalta. Hallinto-oikeus vahvisti, että A ei…

https://asianajajaliitto.fi/2015/02/ita-suomen-hao-arvioi-toimivaltaansa-ja-edunvalvonnan-ja-edunvalvontavaltuutuksen-suhdetta/
20.10.2014 Oikeusuutiset

Luottamuksensuoja esti yliopistollisen oppiarvon peruuttamisen plagioinnin johdosta

Itä-Suomen HAO: Yliopisto – Oppiarvon peruuttaminen – Plagiointi – Lainvoimaisuus – Luottamuksensuoja – Päätöksen purkaminen Yliopiston dekaani oli päätöksellään peruuttanut valittajan filosofian maisterin oppiarvon. Yli vuosi oppiarvon myöntämisen jälkeen valittajan maisteriopintoihin liittynyt opinnäytetyö oli arvioitu uudelleen, jolloin se oli arvioitu osin plagioiduksi. Dekaani oli hylännyt valittajan opinnäytetyön ja peruuttanut valittajan…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/luottamuksensuoja-esti-yliopistollisen-oppiarvon-peruuttamisen-plagioinnin-johdosta/
29.9.2013 Oikeusuutiset

Viranomainen ei saanut peruuttaa kumottuun lakiin perustuvaa etuuspäätöstään.

Kuopion HAO: Hallintopäätöksen pysyvyys Luottamuksensuoja Hallintopäätöksen korjaaminen Itseoikaisu asianosaisen vahingoksi Asiavirhe Valituskelpoisuus Takaisinperintä Mitättömyys Paikallinen työ- ja elinkeinotoimisto oli myöntänyt kahdelle henkilölle julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ja sen nojalla annetun asetuksen perusteella liikkuvuusavustusta vuoden 2013 puolella, vaikka julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki oli kumonnut mainitut säännökset 1.1.2013 lukien. Viranomainen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/viranomainen-ei-saanut-peruuttaa-kumottuun-lakiin-perustuvaa-etuuspaatostaan/
3.6.2013 Oikeusuutiset

Apulaisoikeuskansleri: Potilasvahinkolakia täsmennettävä

Potilasvakuutuskeskuksen ja potilasvahinkolautakunnan keskinäiset suhteet ja potilasvahinkojen korvattavuutta koskeva päätöksenteko on säännelty laissa riittämättömästi ja epäselvästi Apulaisoikeuskansleri kehottaa toistamiseen sosiaali- ja terveysministeriötä harkitsemaan, tulisiko potilasvahinkolain jo yli kymmenen vuotta sitten suunniteltua uudistusta kiirehtiä. Lisäksi ministeriön tulisi pohtia pitäisikö uudistuksessa selkeyttää myös Potilasvakuutuskeskuksen ja potilasvahinkolautakunnan välistä suhdetta sekä luoda nimenomaiset säännökset…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/apulaisoikeuskansleri-potilasvahinkolakia-tasmennettava/
11.1.2021 Oikeusuutiset

Kansalaisuutta määritetäessä oli muutoksenhaussa arvioitava henkilön vanhemman kansalaisuusasema, viranomaisten aiemmilla kannanotoilla sen suhteen ei ollut sitovaa vaikutusta.

KHO:2021:3 Kansalaisuusasia – Kansalaisuusaseman määrittäminen – Syntyessä saatu kansalaisuus – Vanhemman kansalaisuusasema – Kansalaisuuden menettäminen – Oikeusvoima – Hyvän hallinnon perusteet Maahanmuuttoviraston päätöksen mukaan A:ta oli Suomessa pidettävä Ison-Britannian kansalaisena. A ei ollut saanut syntyessään vuonna 1997 Suomen kansalaisuutta, koska hänen isänsä oli menettänyt Suomen kansalaisuuden täyttäessään 22 vuotta vuonna…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/kansalaisuutta-maaritetaessa-oli-muutoksenhaussa-arvioitava-henkilon-vanhemman-kansalaisuusasema-viranomaisten-aiemmilla-kannanotoilla-sen-suhteen-ei-ollut-sitovaa-vaikutusta/
23.9.2020 Oikeusuutiset

Espanjan verojärjestelmä, jota sovelletaan tiettyihin telakoiden tekemiin rahoitusleasingsopimuksiin, on tukijärjestelmä

Tuomio yhdistetyissä asioissa T-515/13RENV Espanja v. komissio ja T-719/13RENV Lico Leasing,SA jaPequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión,SA v. komissio Järjestelmän puitteissa myönnetyt sääntöjenvastaiset valtiontuet on perittävä takaisin tuensaajilta Vuonna 2006 Euroopan komissiolle tehtiin useita kanteluja ”Espanjan tax lease -järjestelmän” soveltamisesta tiettyihin rahoitusleasingsopimuksiin siltä osin kuin laivanvarustamot saattoivat saada 20–30prosentinsuuruisen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/espanjan-verojarjestelma-jota-sovelletaan-tiettyihin-telakoiden-tekemiin-rahoitusleasingsopimuksiin-on-tukijarjestelma/
15.5.2020 Lausunnot

Asianajajaliiton lausunto kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Asianajajaliitto katsoo, ettei ehdotettu väliaikainen määräajan pidennys ole tarpeellinen. Koronakriisin aiheuttamiin ongelmiin yrityskauppavalvonnassa tulisi ensisijaisesti soveltaa olemassa olevan lain tiedonsaantia turvaavia toimivaltuuksia.   Joka tapauksessa ehdotettua väliaikaista lainmuutosta tulee tarkentaa siten, että määräajan pidennys on enintään 10 työpäivää pidennettävää määräaikaa ei sovelleta takautuvasti järjestelyihin, jotka on saatettu vireille ennen muutoksen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/asianajajaliiton-lausunto-kilpailulain-26-%c2%a7n-valiaikaisesta-muuttamisesta/