Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
9.8.2017 Oikeusuutiset

Kaupungin hallintoriitahakemus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperimisestä olisi tullut panna vireille kolmen vuoden määräajassa palkan maksamisesta

KHO:2017:126 Hallintoriita – Aiheettomasti maksetun palkan takaisinperintä – Kunnallinen viranhaltija – Kolmen vuoden määräaika – Velan vanhentumisesta annettu laki – Erityislain ja yleislain suhde – Määräaika hallintoriitahakemuksen vireillepanolle X:n kaupunginkamreeri teki 31.12.2010 päätöksen viranhaltija A:lle vuodelta 2007 aiheettomasti maksetun palkan takaisinperimisestä. A ei hakenut muutosta mainittuun päätökseen. Saadakseen ulosottokelpoisen päätöksen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/kaupungin-hallintoriitahakemus-aiheettomasti-maksetun-palkan-takaisinperimisesta-olisi-tullut-panna-vireille-kolmen-vuoden-maaraajassa-palkan-maksamisesta/
14.3.2017 Oikeusuutiset

Irtisanomisriidan hävinnyt kunnallinen viranhaltija joutui maksamaan työnantajan oikeudenkäyntikulut KHO:ssa

KHO: Kunnallisasiaa koskeva valitus (virkamiehen irtisanominen) Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 53 §:n 1 momentin mukaan sen estämättä, mitä oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, on kunnallisvalituksen tehnyt asianomainen viranhaltija tai muu henkilö, jonka on katsottava tehneen valituksen viranhaltijan puolesta, vaadittaessa velvoitettava korvaamaan työnantajan kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, mikäli valitus koskee tässä laissa tarkoitettua…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/irtisanomisriidan-havinnyt-kunnallinen-viranhaltija-joutui-maksamaan-tyonantajan-oikeudenkayntikulut-khossa/
7.6.2016 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeuden tutkittava asia kun viranomainen ei ollut ratkaissut sille tehtyä hakemusta

KHO:2016:85 Viranomaisen passiviteetti – Kunnallinen viranhaltija – Palkkaa tai muuta taloudellista etuutta koskeva vaatimus – Asian vireillepano kunnassa – Hallintoriitahakemus – Kunnan velvoite ratkaista asia – Asian jääminen ratkaisematta kunnassa – Hakemuksen siirtäminen kunnalle A oli vaatinut hallinto-oikeuteen 12.12.2014 toimittamassaan hallintoriitahakemuksessa, että T:n koulutuslautakunta tai T:n kunta velvoitetaan suorittamaan hänelle…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/hallinto-oikeuden-tutkittava-asia-kun-viranomainen-ei-ollut-ratkaissut-sille-tehtya-hakemusta/
9.3.2016 Oikeusuutiset

Kilpaileva toiminta johti viranhaltijan virkasuhteen purkamiseen

Itä-Suomen HAO: Kunnallinen viranhaltija – Virkasuhteen päättäminen – Virkasuhteen purku – Kilpaileva toiminta … Hallinto-oikeus on arvioinut, että yhtiön toiminta ei ole ollut vielä valittajan virkasuhdetta purettaessa volyymiltään huomattavan laajaa sen enempää määrällisesti kuin taloudellisestikaan. Valittaja on kuitenkin tarjonnut X Oy:n kautta koulutuskuntayhtymässä kehitettyjä tietohallintopalveluja ja tuotteita koulutuskuntayhtymän keskeisille yhteistyökumppaneille.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/kilpaileva-toiminta-johti-viranhaltijan-virkasuhteen-purkamiseen/
8.1.2016 Oikeusuutiset

Samoissa tehtävissä olleelle virkamiehelle ei vakinaistamisen yhteydessä voitu määrätä koeaikaa

Turun HAO: Kunnallisasia – Kunnallinen viranhaltija – Koeaikapurku – Koeaikamääräys – Viranhaltijan ottaminen virkasuhteesta toiseen Kunnallinen viranhaltija A valitti päätöksistä, joilla hänen virkasuhteensa oli purettu koeajalla ja hänen oikaisuvaatimuksensa ensiksi mainitusta päätöksestä oli hylätty. Asiassa oli oikeuskysymyksenä ratkaistavana muun ohella se, oliko kaupunki voinut määrätä virkasuhteessa noudatettavasta koeajasta, kun A…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/samoissa-tehtavissa-olleelle-virkamiehelle-ei-vakinaistamisen-yhteydessa-voitu-maarata-koeaikaa/
23.9.2013 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkaan.

KHO:2013:147 Kunnallinen viranhaltija – Organisaatiouudistus – Virkajärjestelyt – Siirtäminen toiseen virkasuhteeseen – Julkinen hakumenettely – Tasapuolisen kohtelun periaate Kaupungissa oli toteutettu palvelualueuudistus, joka oli edellyttänyt laajoja virkajärjestelyjä. Virkajärjestelyjä oli edeltänyt sosiaali- ja terveysjohtajan päätös, jolla lapsiperhepalvelujen tulosyksikön päälliköt oli nimitetty määräaikaisesti. X oli nimitetty tuossa yhteydessä lapsiperhepalvelujen tulosyksikön päälliköksi. Uudistuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/ennakkopaatos-viranhaltijan-siirtamisesta-toiseen-virkaan/