Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
26.8.2016 Oikeusuutiset

Hovioikeuden olisi tullut toimittaa pääkäsittely kavallusta koskevassa asiassa

KKO:2016:54 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa Kavallus – Törkeä kavallus Kysymys hovioikeuden velvollisuudesta toimittaa törkeää kavallusta koskevassa asiassa vastaajien vaatimuksesta pääkäsittely. 14. Hylätessään valittajien vaatimuksen pääkäsittelyn toimittamisesta hovioikeus on lausunut käräjäoikeuden arvioineen tuomionsa perusteluissa heidän kertomuksiaan sekä verranneen niitä asianomistajan edustajan kertomukseen ja asiassa esitettyihin kirjallisiin todisteisiin. Käräjäoikeus ei kuitenkaan ole…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/hovioikeuden-olisi-tullut-toimittaa-paakasittely-kavallusta-koskevassa-asiassa/
11.9.2015 Oikeusuutiset

VaaHO: Vilipittömän mielen suojasta ja lunastusvelvollisuudesta huolimatta petoksen tunnusmerkistö täyttyi kun esine myytiin, vaikka myyjä ei sitä omistanut.

VaaHO:2015:7 Osamaksukaupppa – kavallus – petos – rikosten yhtyminen – taloudellinen vahinko Kysymys siitä, onko omistuksenpidätysehdoin myydyn osamaksukauppaesineen, jonka kauppahintaa ei ollut maksettu, ilman myyjän lupaa edelleen luovuttaminen rangaistavaa paitsi kavalluksena myös petoksena, kun ostaja on erehdyttänyt esineen vastaanottajaa esineen omistusoikeudesta. Kysymys myös petoksen tunnusmerkistön mukaisen taloudellisen vahingon täyttymisestä. VaaHO:2015:7

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/vaaho-vilipittoman-mielen-suojasta-ja-lunastusvelvollisuudesta-huolimatta-petoksen-tunnusmerkisto-tayttyi-kun-esine-myytiin-vaikka-myyja-ei-sita-omistanut/
22.4.2015 Oikeusuutiset

Toimitusjohtajan salaama toimivaltuuksien ylitys katsottiin kavallukseksi, ei erikseen luottamusaseman väärinkäyttöä

KKO:2015:33 Kavallus – Törkeä kavallus Luottamusaseman väärinkäyttö Tahallisuus Rikosten yhtyminen – Lainkonkurrenssi A, joka oli erään lähivakuutusyhdistyksen toimitusjohtaja, siirsi yhdistyksen varoja noin 800 000 euron arvosta pankkitilille, jonka hän oli avannut yhdistyksen nimissä Itävallassa. Eräälle ulkomaalaiselle asianajajalle annettiin käyttöoikeus tiliin. A:lla ei ollut oikeutta tehdä näin mittavia sijoituksia ilman yhdistyksen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/toimitusjohtajan-salaama-toimivaltuuksien-ylitys-katsottiin-kavallukseksi-ei-erikseen-luottamusaseman-vaarinkayttoa/
23.5.2014 Oikeusuutiset

KKO: Syytetylle ei voitu asettaa todistustaakkaa laillisesti saamiensa varojen käytöstä niiden omistajan hyväksi

KKO:2014:32 Kiskonta – Törkeä kiskonta Kavallus – Törkeä kavallus Todistelu Todistustaakka Kun A:lla oli todettu vakava sairaus, X oli muuttanut hänen luokseen auttamaan häntä. A oli luovuttanut X:lle pankkikorttinsa, jolla X oli nostanut A:n tililtä noin neljän kuukauden aikana ennen A:n kuolemaa suuren määrän varoja. X tuomittiin hovioikeudessa rangaistukseen törkeästä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/kko-syytetylle-ei-voitu-asettaa-todistustaakkaa-laillisesti-saamiensa-varojen-kaytosta-niiden-omistajan-hyvaksi/
9.5.2014 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Syyttäjä ratkaisi 72 000 asiaa vuonna 2013

Vuonna 2013 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 72 000 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin Syyteratkaisuun syyttäjä päätyi 55 100 asiassa eli 77 prosentissa ratkaisuista. Syytteiden määrä laski 8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaajien lukumäärä syyteratkaisuissa oli 73 700. Syyttäjällä päättyneitä juttuja oli 16 800, joista suurin osa oli syyttämättä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/tilastokeskus-syyttaja-ratkaisi-72-000-asiaa-vuonna-2013/
27.2.2014 Oikeusuutiset

Valtakunnansyyttäjänvirasto: Törkeä kavallus, esitutkinnan rajoittaminen, ei näyttöä -peruste

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on määrännyt esitutkintaa jatkettavaksi törkeää kavallusta koskevassa asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta ei näyttöä -perusteella Kysymys on ollut asianomistajan pankkitililtä tapahtuneista nostoista, jotka on epäilty käytetyksi muuhun tarkoitukseen kuin epäillyn kertomaan asianomistajan menojen kattamiseen. Esitutkinnassa ei ole pyritty selvittämään, mihin tililtä nostetut varat on käytetty ja…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/valtakunnansyyttajanvirasto-torkea-kavallus-esitutkinnan-rajoittaminen-ei-nayttoa-peruste/
23.11.2020 Lausunnot

Lausunto rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Esityksen 1. lakiehdotuksessa ehdotetaan muutettavaksi lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Ehdotukset perustuvat neljännen rahanpesudirektiivin Suomen täytäntöönpanon osalta komission esille nostamiin puutteisiin kansallisessa lainsäädännössä, FATF:n Suomen maa-arvioraportin suosituksiin ja kansallisiin lainmuutostarpeisiin.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/lausunto-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamisesta-annetun-lain-muuttamisesta/
16.10.2020 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös oikeudenkäyntikuluista rikosasiassa, jossa hovioikeus muutti tuomiota vastaajan eduksi

KKO:2020:81 Oikeudenkäyntikulut – Asianomistaja Käräjäoikeus tuomitsi A:n B Oy:öön kohdistuneesta törkeästä petoksesta ja hylkäsi syytteen kavalluksesta. Käräjäoikeus hyväksyi B Oy:n vahingonkorvausvaatimuksen törkeän petoksen osalta kokonaisuudessaan ja hylkäsi kavallusta koskevan korvausvaatimuksen. Hovioikeus, jonne A valitti syyksilukemisesta ja tuomitusta vahingonkorvauksesta, luki A:n syyksi törkeän petoksen sijasta petoksen ja alensi A:n rangaistusta sekä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/ennakkopaatos-oikeudenkayntikuluista-rikosasiassa-jossa-hovioikeus-muutti-tuomiota-vastaajan-eduksi/
7.8.2018 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä

Dnro 38/2018   Lausuntopyyntönne: VM008:00/2017, 14.6.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI PANKKI- JA MAKSUTILIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄSTÄ JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI   Lakiehdotus pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä Hallituksen esitysluonnos liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) (2018/843) (ns. viides rahanpesudirektiivi) kansalliseen täytäntöönpanoon.   Viidennessä rahanpesudirektiivissä jäsenvaltioille asetetaan velvollisuus ottaa käyttöön…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-pankki-ja-maksutilien-valvontajarjestelmasta/
27.6.2017 Lausunnot

Lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

Dnro 35/2017 Lausuntopyyntönne: VM008:00/2017, 22.5.2017 LAUSUNTO PANKKI- JA MAKSUTILIJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISHANKKEEN ARVIOMUISTIOSTA Euroopan komissio, jäljempänä komissio, antoi 4. päivänä heinäkuuta 2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 (neljäs rahanpesudirektiivi) ja direktiivin 2009/101/EY muuttamisesta (COM(2016) 450 final), jäljempänä rahanpesudirektiivin muutosehdotus. Komissio…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-pankki-ja-maksutilijarjestelman-uudistamishankkeen-arviomuistiosta/