Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
24.7.2020 Oikeusuutiset

Työryhmä uudistamaan pakkokeinolakia

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on tarkastella pakkokeinolain muutostarpeita ja valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Nykyinen pakkokeinolaki tuli voimaan vuoden 2014 alussa. Muutostarpeita arvioidessaan työryhmän tulee muun muassa kiinnittää huomiota eduskunnan pakkokeinolakia koskeviin kannanottoihin, laillisuusvalvontaratkaisuihin ja oikeuskäytännössä esiin nousseisiin kysymyksiin. Pakkokeinoja käytetään muun muassa rikosten selvittämiseksi sekä vahingonkorvausten maksamisen ja oikeudenkäynnin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/tyoryhma-uudistamaan-pakkokeinolakia/
4.4.2020 Oikeusuutiset

Eduskunnan lakivaliokunnan kannanotto oikeudenhoidon turvaamisesta koronavirusepidemian aikana

Lakivaliokunta on pyytänyt oikeusministeriöltä, Syyttäjälaitokselta ja Tuomioistuinvirastolta selvitykset siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty oikeudenhoidon turvaamiseksi koronavirusepidemian aikana.  Tuomioistuinviraston mukaan tuomioistuimille on annettu suositusluonteisia ohjeita, joiden pääviesti on, että kaikki tuomioistuinten käsiteltävänä olevat asiat tulisi tässäkin tilanteessa pyrkiä hoitamaan, kuitenkin siten, ettei henkilökunnan ja asian osaisten terveyttä vaaranneta altistamalla heitä koronavirustartunnoille.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/eduskunnan-lakivaliokunnan-kannanotto-oikeudenhoidon-turvaamisesta-koronavirusepidemian-aikana/
2.4.2020 Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton ehdotukset riita- ja rikosasioiden käsittelyn järjestämisestä koronapandemian aikana ja suositukset etäyhteyksien käyttämisestä

Asianajajaliitto on 2.4.2020 esittänyt nämä kannanotot Tuomioistuinvirastolle pyynnöin toimittaa ne kaikille tuomioistuimille sekä lisäksi Syyttäjälaitokselle ja Poliisihallitukselle. Tuomioistuinten tehtävä jatkuu myös poikkeusoloissa Tuomioistuimien tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä jatkuu myös poikkeusoloissa. Asianajajakunnan käsityksenä on, että poikkeavat olot nimenomaan lisäävät oikeudellisten konfliktien määrää ja näin ollen myös tuomioistuinten ratkaistavia juttuja. Oikeusturvaa on saatava…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/suomen-asianajajaliiton-ehdotukset-riita-ja-rikosasioiden-kasittelyn-jarjestamisesta-koronapandemian-aikana-ja-suositukset-etayhteyksien-kayttamisesta/
1.10.2019 Oikeusuutiset

Syyttäjälaitos uudistui

Syyttäjälaitos aloitti toimintansa yhtenä virastona 1.10.2019. Uusi Syyttäjälaitos-niminen virasto koostuu valtakunnansyyttäjän toimistosta ja viidestä syyttäjäalueesta, jotka ovat Pohjois-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi, Etelä-Suomi ja Ahvenanmaa. Erikoissyyttäjäjärjestelmää uudistamalla pyritään varmistamaan, että kaikkein vaativimmat rikosasiat hoidetaan laadukkaasti ja tehokkaasti. Lisäksi pyritään huolehtimaan, että erikoissyyttäjien osaamista hyödynnetään laajasti syyttäjälaitoksessa ja että syyttäjälaitoksen asiantuntemus ja tilannekuva…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/syyttajalaitos-uudistui/
29.3.2019 Oikeusuutiset

Syyttäjälaitoksen johtavat aluesyyttäjät valittu

Johtavat aluesyyttäjät aloittavat tehtävissään 1.10.2019. Syyttäjälaitoksen johtavat aluesyyttäjät on valittu. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on valinnut Etelä-Suomen syyttäjäalueen johtavaksi aluesyyttäjäksi Harri Lindbergin, Länsi-Suomen syyttäjäalueen johtavaksi aluesyyttäjäksi Hannele Selin-Hakalan, Pohjois-Suomen syyttäjäalueen johtavaksi aluesyyttäjäksi Ilpo Virtasen ja Itä-Suomen syyttäjäalueen johtavaksi aluesyyttäjäksi Tom Söderlundin. Johtavat aluesyyttäjät aloittavat tehtävissään 1.10.2019 – samaan aikaan kuin Syyttäjälaitos-niminen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/syyttajalaitoksen-johtavat-aluesyyttajat-valittu/
11.1.2019 Oikeusuutiset

Syyttäjälaitos organisoidaan yhdeksi virastoksi lokakuun 2019 alusta

Virasto muodostuu keskushallintoyksikkönä toimivasta valtakunnansyyttäjän toimistosta ja viidestä syyttäjäalueesta. Syyttäjälaitoksen organisaatiota muutetaan siten, että nykyisestä Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja sen alaisuudessa toimivista syyttäjänvirastoista muodostetaan yksi Syyttäjälaitos-niminen virasto. Uudistuksen tavoitteena on parantaa syyttäjälaitoksen toimintaedellytyksiä ja tehostaa toimintaa. Valtakunnallinen rakenne antaa aiempaa paremmat edellytykset johtaa syyttäjälaitosta kokonaisuutena sekä käyttää ja jakaa resursseja joustavasti. Samalla…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/syyttajalaitos-organisoidaan-yhdeksi-virastoksi-lokakuun-2019-alusta/
15.3.2018 Oikeusuutiset

Hallitus ehdottaa syyttäjälaitoksen organisoimista yhdeksi virastoksi

Esityksen mukaan nykyisestä Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja sen alaisuudessa toimivista syyttäjänvirastoista muodostettaisiin yksi Syyttäjälaitos-niminen virasto. Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen syyttäjälaitoksen organisaation muuttamisesta. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa ja yhtenäistää syyttäjälaitoksen toimintaa. Uudistus mahdollistaisi myös hallinto- ja tukitehtävien keskittämisen. Valtakunnallinen rakenne antaisi aiempaa paremmat edellytykset johtaa syyttäjälaitosta kokonaisuutena sekä käyttää ja jakaa resursseja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/hallitus-ehdottaa-syyttajalaitoksen-organisoimista-yhdeksi-virastoksi/
11.1.2018 Oikeusuutiset

Uusi rikosasioiden nopea käsittely käyttöön syyttäjälaitoksessa

Tarkoituksena on pienillä syyttäjäresursseilla hoitaa suuri määrä nopeasti käsiteltäviä rikosasioita keskittämällä ne tietyille syyttäjille. Syyttäjälaitos organisoidaan siten, että se toimii 1.9.2018 alkaen yhtenä virastona. Osana uudistusta syyttäjälaitos ottaa käyttöön uuden erityisen rikosasioiden nopean käsittelyn. Uudessa menettelyssä tarkoituksena on, että pienillä syyttäjäresursseilla hoidetaan suuri määrä nopeasti käsiteltäviä rikosasioita keskittämällä ne tietyille…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/uusi-rikosasioiden-nopea-kasittely-kayttoon-syyttajalaitoksessa/
27.11.2017 Lausunnot

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta Syyttäjälaitoksesta

Dnro 66/2017 Lausuntopyyntönne: OM 1/66/2016, 3.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS SYYTTÄJÄLAITOKSESTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 21.6.2017 päivätyn lausuntopyynnön koskien valtioneuvoston asetusta syyttäjälaitoksesta. Asianajajaliitto on syyttäjälaitosuudistuksen yhteydessä lausunut aikaisemmin, mitä on kokenut tärkeäksi lausua. Uudistus on kaikin puolin kannatettava. Asianajajaliitto toteaa nyt lausuttavana olevan esityksen johdosta seuraavaa: VNA 1 luku:…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/lausunto-valtioneuvoston-asetuksesta-syyttajalaitoksesta/