Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
28.9.2021 Oikeusuutiset

HHO: Vaikka käräjäoikeuden lausumapyyntöön oli vastattu puutteellisesti vastaus esti kanteen tutkimatta jättämisen

Hel­HO:2021:8 Yksipuolinen tuomio – Takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon Käräjäoikeus oli vastaajien vaatimuksesta antanut yksipuolisen tuomion kantajia vastaan näiden laiminlyötyä vastata käräjäoikeuden lausumapyyntöön. Kysymys siitä, oliko takaisinsaantihakemuksessa vastattu riittävästi lausumapyynnössä esitettyihin kysymyksiin oikeudenkäynnin jatkamiseksi. Hel­HO:2021:8

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/hho-vaikka-karajaoikeuden-lausumapyyntoon-oli-vastattu-puutteellisesti-vastaus-esti-kanteen-tutkimatta-jattamisen/
18.1.2021 Oikeusuutiset

Tuomionpurku ei mahdollista, koska yksipuolinen tuomio ei ollut lainvoimainen

KKO:2021:2 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen riita-asiassa -Yksipuolinen tuomio – Takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon – Tiedoksianto A oli velvoitettu yksipuolisella tuomiolla maksusuoritukseen konkurssipesälle. A vaati ylimääräisessä muutoksenhakemuksessaan yksipuolisen tuomion purkamista. Koska hakija ei ollut näyttänyt saaneensa yksipuolista tuomiota todisteellisesti tiedokseen, sanottu ratkaisu ei ollut lainvoimainen, minkä vuoksi Korkein oikeus jätti hakemuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/tuomionpurku-ei-mahdollista-koska-yksipuolinen-tuomio-ei-ollut-lainvoimainen/
15.10.2018 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös takaisinsaantihakemuksen tutkimisen edellytyksistä

KKO:2018:62 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste Yksipuolinen tuomio- Takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon Käräjäoikeus oli antanut vastaaja A:ta vastaan yksipuolisen tuomion katsottuaan, että hän oli vastauksessaan vedonnut ainoastaan sellaiseen perusteeseen, jolla selvästi ei ollut vaikutusta asian ratkaisemiseen. A:n haettua takaisinsaantia ja annettua käräjäoikeuden pyynnöstä lausuman käräjäoikeus jätti takaisinsaantihakemuksen tutkimatta, koska A:n asiassa…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/ennakkopaatos-takaisinsaantihakemuksen-tutkimisen-edellytyksista/
19.5.2015 Oikeusuutiset

Ruotsin HD pohti takaisinsaannin määräajan palauttamista

Ruotsin korkein oikeus (HD) on eilen antamassaan päätöksessä katsonut, että nettikasinolle voitiin palauttaa menetetty määräaika takaisinsaannille tilanteessa, jossa ei ollut näytetty sen saaneen tietoa yksipuolisesta tuomiosta ennen takaisinsaannin määräajan umpeen kulumista. Ruotsissa takaisinsaannin määräaika alkaa kulua siitä päivästä, kun yksipuolinen tuomio annettiin, toisin kuin Suomessa, jossa edellytetään todisteellista tiedoksiantoa. Tästä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/ruotsin-hd-pohti-takaisinsaannin-maaraajan-palauttamista/
29.12.2014 Oikeusuutiset

Yksipuolinen tuomio ei estänyt saman määrän vaatimista myös rikosperusteisena vahingonkorvauksena

KKO:2014:101 Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen Oikeusvoima – Res judicata Oikeussuojan tarve Vahingonkorvaus Kommandiittiyhtiö ja sen vastuunalainen yhtiömies A oli lainvoiman saaneella yksipuolisella tuomiolla 9.9.2008 velvoitettu yhteisvastuullisesti suorittamaan pankille sen saatava. Pankki oli myöhemmin vireille tulleen rikosasian yhteydessä vaatinut A:lta vahingonkorvauksena mainitun saatavan määrää sillä perusteella, että A oli 7.12.2006 –…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/yksipuolinen-tuomio-ei-estanyt-saman-maaran-vaatimista-myos-rikosperusteisena-vahingonkorvauksena/
26.9.2013 Oikeusuutiset

Pääomaa koskeva yksipuolinen tuomio ei esteenä korkoa koskevalle uudelle kanteelle

VaaHO:2013:2 Oikeudenkäyntimenettely Oikeusvoima Velkasuhteeseen perustuva saatava Korko Kysymys korkovaatimuksia koskevan kanteen tutkimisen edellytyksistä, kun samaan velkasuhteeseen liittyvä aikaisempi kanne oli hyväksytty lainvoiman saaneella yksipuolisella tuomiolla. VaaHO:2013:2

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/paaomaa-koskeva-yksipuolinen-tuomio-ei-esteena-korkoa-koskevalle-uudelle-kanteelle/
27.1.2023 Tiedotteet

Kansalaisilta on evätty pääsy omiin oikeustietoihinsa

Suomea pidetään kansainvälisestikin digitalisaation kärkimaana, mutta oikeudenhoidossa väite ei päde. Kansalaisella ei ole käytännössä mahdollisuutta asioida sähköisesti oikeudellisissa asioissa tai nähdä oman asiansa etenemistä oikeudenhoidon digitaalisissa järjestelmissä. Suomeen tulisi perustaa ”Oikeudenhoidon Omakanta”, jonne jokaisella olisi pääsy. Asianajajaliitto on vakavasti huolissaan oikeudenhoidon digitalisaation hitaudesta. Suomalainen oikeudenhoito on tunnetusti jo nyt jonoutunut,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/kansalaisilta-on-evatty-paasy-omiin-oikeustietoihinsa/