Generic filters
Exact matches only
11.1.2024 Oikeusuutiset

Oikaisuvaatimuksen esittelijä oli esteellinen toimittuaan aiemmin sosiaaliasiamiehen tehtävässä etuuden hakijan pitkäaikaisena neuvonantajana

KHO:2024:3 Vammaispalvelu – Oikaisuvaatimus – Esittelijä – Yleislausekejäävi – Aikaisempi toimiminen sosiaaliasiamiehenä A:n hakemus vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta oli hylätty ja myös hänen oikaisuvaatimuksensa hylättiin. Oikaisuvaatimuksen esittelijänä oli toiminut viranhaltija B, joka oli aikaisemmin toiminut sosiaaliasiamiehenä. Tuossa tehtävässä hän oli neuvonut ja avustanut A:ta sosiaalihuollon asiakkaana. Asiassa oli ratkaistavana, oliko B…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/oikaisuvaatimuksen-esittelija-oli-esteellinen-toimittuaan-aiemmin-sosiaaliasiamiehen-tehtavassa-etuuden-hakijan-pitkaaikaisena-neuvonantajana/
25.11.2022 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta lahjontaa koskevaan rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä

Oikeusministeriölle Dnro L2022-59 Lausuntopyyntönne: VN/9873/2022, 13.10.2022 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAHJONTAA KOSKEVAAN RIKOSOIKEUDELLISEEN YLEISSOPIMUKSEEN TEHDYN VARAUMAN PERUUTTAMISEN HYVÄKSYMISESTÄ JA LAIKSI RIKOSLAIN MUUTTAMISESTA Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Yleistä Asianajajaliitolta on pyydetty lausuntoa oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lahjontaa koskevaan rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/lausunto-he-luonnoksesta-lahjontaa-koskevaan-rikosoikeudelliseen-yleissopimukseen-tehdyn-varauman-peruuttamisen-hyvaksymisesta-2/
20.10.2021 Oikeusuutiset

Apulaispormestari ei ollut esteellinen rakentamisasiassa, kun ratkaistavana oli hänen tuttavansa poikkeamislupahakemus

KHO: Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaavan muutos – Esteellisyys – Apulaispormestari – Läheinen henkilö – Puolueettomuuden vaarantuminen – Kaavassa eräälle kiinteistölle osoitettu rakennusoikeus  Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli asemakaavan muutosta koskevassa asiassa kysymys siitä, oliko apulaispormestari ollut esteellinen asemakaavan muutosta käsiteltäessä hallintolain ja kuntalain nojalla hänen läheisensä asianosaisuuden taikka hallintolain esteellisyyttä koskevan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/apulaispormestari-ei-ollut-esteellinen-rakentamisasiassa-kun-ratkaistavana-oli-hanen-tuttavansa-poikkeamislupahakemus/
11.10.2021 Oikeusuutiset

Kunnanhallituksen jäsenen olisi tullut siirtyä yleisön joukkoon kun valtuusto käsitteli tilapäisen valiokunnan asettamista hallituksen mahdollista erottamista varten

KHO:2021:141 Kunnallisasia – Esteellisyys valtuustossa – Valtuutettu – Kunnanhallituksen jäsen – Tilapäinen valiokunta – Luottamus valtuuston puheenjohtajistoon – Valtuuston puheenjohtajiston esteellisyys – Luottamus kunnanhallitukseen – Kunnanhallituksen jäsenen esteellisyys – Läsnäolo valtuuston kokouksessa Kunnanvaltuustolle oli tehty aloite tilapäisen valiokunnan asettamisesta selvittämään, nauttivatko kunnanhallitus ja valtuuston puheenjohtajisto valtuuston luottamusta. Valtuusto oli päättänyt,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/kunnanhallituksen-jasenen-olisi-tullut-siirtya-yleison-joukkoon-kun-valtuusto-kasitteli-tilapaisen-valiokunnan-asettamista-hallituksen-mahdollista-erottamista-varten/
2.7.2021 Oikeusuutiset

Lippueamiraali tuomittiin tuottamuksellisista palvelusrikoksista, mutta jätettiin rangaistukseen tuomitsematta

Kor­kein oi­keus on Hel­sin­gin ho­vioi­keu­den ta­voin kat­so­nut Ran­nik­ko­lai­vas­ton ko­men­ta­ja­na ja sit­tem­min Me­ri­voi­mien esi­kun­ta­pääl­lik­kö­nä toi­mi­neen lip­pue­a­mi­raa­lin syyl­lis­ty­neen nel­jään tuot­ta­muk­sel­li­seen pal­ve­lus­ri­kok­seen, mut­ta jät­tä­nyt hä­net ran­gais­tuk­seen tuo­mit­se­mat­ta. Hovioikeus oli aiemmin tuominnut lippueamiraalin asiassa sakkorangaistukseen. KKO:ssa lippueamiraali vaati ensisijaisesti syytteiden hylkäämistä ja toissijaisesti jättämistään rangaistukseen tuomitsematta. KKO katsoi, että lippueamiraali oli hallintolain esteellisyyssäännösten vastaisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/lippueamiraali-tuomittiin-tuottamuksellisista-palvelusrikoksista-mutta-jatettiin-rangaistukseen-tuomitsematta/
2.11.2020 Oikeusuutiset

Esikuntapäällikkö oli hallintolain mukaan esteellinen käsittelemään läheistensä palvelussuhteeseen liittyviä asioita

HelHO:2020:12 Sotilasrikos – tuottamuksellinen palvelusrikos – esteellisyys – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate – hallintolaki – palvelusvelvollisuus – sotilaskäsky – Rangaistuksen määrääminen – rangaistuksen mittaaminen Kysymys rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta, hallintolain soveltamisalasta ja esteellisyyssääntelystä. Kysymys myös vähäisyyden arvioinnista (äänestys) ja rangaistuksen mittaamisesta. Vastaaja oli toimiessaan merivoimien esikunnan esikuntapäällikkönä osallistunut kunniamerkin esittämiseen hänen puolisonsa sisaren puolisolle.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/esikuntapaallikko-oli-hallintolain-mukaan-esteellinen-kasittelemaan-laheistensa-palvelussuhteeseen-liittyvia-asioita/
15.10.2020 Oikeusuutiset

KHO:n päätös ns. esimiesjääviydestä

KHO: Kunnallisasia – Kunnanjohtajan virkavaali – Esteellisyys – Yleislausekejäävi – Esimiesjääviys  Hallinto-oikeus oli katsonut kunnansihteerin sijaisena toimineen A:n puolueettomuuden kunnanjohtajan valintaa koskevassa asiassa vaarantuneen hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla, koska asian valmisteluun ja esittelyyn kunnanhallituksessa osallistunut A oli ollut sijaisuutensa aikana suoraan kunnanjohtajan virkaa hakeneen va.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/khon-paatos-ns-esimiesjaaviydesta/
12.6.2019 Oikeusuutiset

Esteelliseksi katsottu lastensuojelujohtaja oli ollut läsnä huostaanottohakemuksen suullisessa käsittelyssä, päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä

KHO:2019:76 Lastensuojelu – Huostaanotto – Esteellisyys – Lastensuojelujohtaja – Tutkintapyyntö lapsen vanhemmasta – Huostaanottohakemuksen suullinen käsittely hallinto-oikeudessa – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti Lastensuojelujohtaja oli huostaanottohakemuksen tekemisen jälkeen tehnyt lapsen äidistä tutkintapyynnön. Hän oli tämän jälkeen ollut lastensuojeluviranomaisen puhevaltaa käyttävänä läsnä hallinto-oikeudessa toimitetussa suullisessa käsittelyssä, jossa mainittua huostaanottoasiaa käsiteltiin. Korkein hallinto-oikeus totesi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/esteelliseksi-katsottu-lastensuojelujohtaja-oli-ollut-lasna-huostaanottohakemuksen-suullisessa-kasittelyssa-paatos-oli-syntynyt-virheellisessa-jarjestyksessa/
10.11.2017 Oikeusuutiset

Julkisoikeudelliseen yhdistykseen sovelletaan hallintolain esteellisyyssäännöksiä vain sen hoitaessa julkista hallintotehtävää

KHO:2017:171 Poronhoitolaki – Paliskunta – Julkisoikeudellinen yhdistys – Paliskunnan kokous – Hallintolaki – Esteellisyys – Jäävääminen – Menettely – Tokkatyöt – Talous Paliskunnan kokouksessa oli tehty päätös, joka oli koskenut paliskunnan talousarviossa hyväksytyn tokkatöiden enimmäistuntimäärän ylittävien työtuntien korvaamista. Kokouksessa oli katsottu, että ne paliskunnan osakkaat, jotka olivat osallistuneet tokkatöiden tekemiseen,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/julkisoikeudelliseen-yhdistykseen-sovelletaan-hallintolain-esteellisyyssaannoksia-vain-sen-hoitaessa-julkista-hallintotehtavaa/