Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
21.1.2022 Oikeusuutiset

Käräjätuomarille syyte virka-aseman väärinkäyttämisestä, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja ampuma-aserikoksesta

Apulaisoikeuskansleri päätti syytteen nostamisesta käräjätuomaria vastaan virka-aseman väärinkäyttämisestä, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja ampuma-aserikoksesta. Apulaisoikeuskansleri pyysi valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin syytteen nostamiseksi. Käräjätuomarin epäillään käsitelleen rikoskomisarion pyynnöstä vangitsemisvaatimuksia viikonloppuisin vuosina 2018-2020, vaikka häntä ei ollut määrätty hovioikeuspiirin päivystysvuorossa olevaksi tuomariksi. Asiat eivät olisi kuuluneet käräjätuomarin ratkaistavaksi myöskään käräjäoikeuden työjärjestyksen perusteella. Menettely on ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/karajatuomarille-syyte-virka-aseman-vaarinkayttamisesta-virkavelvollisuuden-rikkomisesta-ja-ampuma-aserikoksesta/
7.6.2019 Oikeusuutiset

Ylilääkäri tuomittiin vain sivutoimi-ilmoituksen tekemättä jättämisestä, ei virka-aseman väärinkäyttämisestä hankintoja tehtäessä

KKO:2019:53 Virkarikos – Virka-aseman väärinkäyttäminen – Virkavelvollisuuden rikkominen Keskussairaalassa ylilääkärinä toimiva A oli tehnyt kahden yhtiön kanssa konsulttisopimukset, joiden perusteella hän oli muun muassa kouluttanut lääkäreitä käyttämään yhtiöiden kehittämää hoitomenetelmää. Sopimusten voimassaoloaikana A oli virassaan valmistellut päätöksiä, jotka koskivat tuotteiden hankkimista yhtiöiltä keskussairaalalle. Syytteen mukaan A oli väärinkäyttänyt virka-asemaansa, kun…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/ylilaakari-tuomittiin-vain-sivutoimi-ilmoituksen-tekematta-jattamisesta-ei-virka-aseman-vaarinkayttamisesta-hankintoja-tehtaessa/
15.6.2018 Lausunnot

Lausunto unionipetosdirektiivin täytäntöönpanosta

Dnro 28/2018   Lausuntopyyntönne: OM 7/481/2017, 3.5.2018   LAUSUNTO UNIONIPETOSDIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Työryhmä on ehdottanut mietinnössään direktiivin edellyttämiä muutoksia ensinnäkin rikoslakiin.   Muutoksia on ehdotettu seuraaviin säännöksiin, jotka käydään tässä jokaisen muutosehdotuksen osalta läpi.   1)     Suomen ulkopuolella tehdyissä direktiivin mukaisissa rikoksissa ei enää jatkossa olisi kaksoisrangaistavuuden…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/lausunto-unionipetosdirektiivin-taytantoonpanosta/
9.5.2018 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa EU:n varoihin kohdistuvien petosten torjunnan tehostamista

Muutoksilla pantaisiin täytäntöön direktiivi EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta. Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa lainsäädäntömuutoksia, joilla pantaisiin täytäntöön direktiivi EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta. Direktiivi koskee muun muassa EU:n varoihin kohdistuvia vero- ja avustuspetoksia. – EU:n varojen väärinkäyttö on vakava asia, johon on yritettävä puuttua entistä tarmokkaammin. On tärkeää, että…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/tyoryhma-ehdottaa-eun-varoihin-kohdistuvien-petosten-torjunnan-tehostamista/
5.9.2016 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta lahjontaa koskevaan rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä

Dnro 31/2016 Lausuntopyyntönne: OM 7/41/2014, 31.5.2016 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAHJONTAA KOSKEVAAN RIKOSOIKEUDELLISEEN YLEISSOPIMUKSEEN TEHDYN VARAUMAN PERUUTTAMISEN HYVÄKSYMISESTÄ JA LAIKSI RIKOSLAIN MUUTTAMISESTA Yleistä Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa oikeusministeriölle ”luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lahjontaa koskevaan rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi rikoslain muuttamisesta”. Hallituksen esityksen muotoon…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/lausunto-he-luonnoksesta-lahjontaa-koskevaan-rikosoikeudelliseen-yleissopimukseen-tehdyn-varauman-peruuttamisen-hyvaksymisesta/
13.10.2017 Oikeusuutiset

Syytteitä nostettu Kittilän kuntapäättäjiä vastaan

21 kunnanvaltuutettua ja 14 kunnanhallituksen jäsentä syytteeseen törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä. Lisäksi syytteet työturvallisuusrikoksesta ja työsyrjinnästä. Kihlakunnansyyttäjät Katri Junnikkala-Heikkinen ja Sari Anttonen ovat 13.10.2017 nostaneet syytteitä Kittilän kunnan luottamushenkilöitä vastaan seuraavasti: – Kittilän kunnanhallituksen kahdeksaa jäsentä ja varajäsentä vastaan on nostettu syyte virka-aseman väärinkäyttämisestä (syyttäjän asianumero R 17/3423, käräjäoikeuden asianumero R…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/syytteita-nostettu-kittilan-kuntapaattajia-vastaan/
17.8.2017 Lausunnot

Lausunto HE:stä rajavartiolain ja ulkomaalaislain muuttamiseksi

Dnro 39/2017 Lausuntopyyntönne: RVLDno/2016/774; SM013:00/2016, 7.6.2017 HALLITUKSEN ESITYS RAJAVARTIOLAIN JA ULKOMAALAISLAIN SEKÄ ERÄIDEN NIIHIN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISEKSI Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa otsikossa mainittua hallituksen esitystä koskien. Yleisellä tasolla Asianajajaliitto toteaa, että lakiehdotuksessa esitettyjä muutoksia on pääosin pidettävä tarpeellisina ja Asianajajaliitto suhtautuu esitykseen lähtökohtaisesti myönteisesti. Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksien täydentäminen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/lausunto-hesta-rajavartiolain-ja-ulkomaalaislain-muuttamiseksi/