Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
24.2.2021 Oikeusuutiset

Lakiluonnos kansallisesta D-viisumista lausuntokierrokselle

Ulkoministeriö on lähettänyt viranomaisyhteistyössä laaditun lakiehdotuksen ulkomaalaislain muuttamiseksi lausuntokierrokselle. Siinä esitetään, että myös Suomessa otettaisiin käyttöön kansallinen D-viisumi. Esityksessä säädetään viisumin hakemisesta ja myöntämisen edellytyksistä. Kansallinen D-viisumi perustuu Schengenin yleissopimukseen ja sen myöntämisen edellytyksistä voidaan säätää myös kansallisesti. Kansallisella D-viisumilla voi oleskella viisumin myöntäneen maan alueella enintään yhden vuoden ajan.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/lakiluonnos-kansallisesta-d-viisumista-lausuntokierrokselle/
29.5.2020 Oikeusuutiset

Lähtömaassa vierailu ei ollut peruste lakkauttaa pakolaisasemaa

KHO:2020:61 Ulkomaalaisasia – Pakolaisuus – Pakolaisaseman lakkauttaminen – Kansalaisuusvaltion suojeluun turvautuminen – Viisumi – Muuttuneet olosuhteet – Suojelun tarve – Edellytysten arviointi – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus Vietnamin kansalainen A oli saapunut Suomeen kiintiöpakolaisena vuonna 1990. Asiassa oli selvitetty, että A oli hankkinut Vietnamin viisumin ja matkustanut Vietnamiin vuonna 2015 vierailulle sairaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/lahtomaassa-vierailu-ei-ollut-peruste-lakkauttaa-pakolaisasemaa/
5.4.2017 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio opiskelijan viisumiasiassa

Kansalliset viranomaiset voivat yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä kieltäytyä myöntämästä Iranin kansalaiselle, jolla on tutkintotodistus yliopistosta, johon on kohdistettu rajoittavia toimenpiteitä, viisumia tietoturvallisuuden kaltaisella arkaluonteisella alalla tapahtuvaa opiskelua varten Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Verwaltungsgericht Berlin (Berliinin hallintotuomioistuin, Saksa) Ennakkoratkaisupyyntö koskee kolmansien maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/eun-tuomioistuimen-tuomio-opiskelijan-viisumiasiassa/
8.3.2017 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio viisumin myöntämisestä humanitaarisista syistä tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi

Asetus (EY) N:o 810/2009 – 25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Alueellisesti rajoitettu viisumi – Viisumin myöntäminen humanitaarisista syistä tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi – Kansainvälisten velvoitteiden käsite – Euroopan unionin perusoikeuskirja – Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi – Geneven yleissopimus – Ei velvollisuutta viisumin myöntämiseen tilanteessa, jossa perusoikeuskirjan 4…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/eun-tuomioistuimen-tuomio-viisumin-myontamisesta-humanitaarisista-syista-tai-kansainvalisten-velvoitteiden-vuoksi/
8.2.2017 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus viisumin myöntämisestä humanitaarisista syistä

Viisumi on myönnettävä kun on olemassa merkittäviä perusteita uskoa, että viisumin epääminen asettaa kansainvälistä suojelua etsivät henkilöt alttiiksi kidutukselle taikka epäinhimilliselle tai halventavalle kohtelulle Sillä, onko asianomaisen henkilön ja jäsenvaltion, jolle viisumihakemus tehdään, välillä siteitä, ei ole merkitystä. Syyrialainen aviopari ja heidän kolme pientä alaikäistä lastaan, jotka ovat Aleppossa (Syyria)…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-viisumin-myontamisesta-humanitaarisista-syista/
5.12.2016 Oikeusuutiset

Rikosasian vastaajalle olisi tullut myöntää viisumi

EU:n ulkopuoliseen valtioon käännytetty kantelija ei ollut saanut viisumia osallistuakseen hovioikeuden pääkäsittelyyn Apulaisoikeuskanslerin mukaan ulkoasiainministeriön olisi tullut myöntää kantelijalle alueellisesti rajattu viisumi tuomioistuinkäsittelyyn osallistumista varten. EU:n ulkopuoliseen valtioon käännytetty kantelija ei ollut saanut viisumia osallistuakseen hovioikeuden pääkäsittelyyn rikosasiassa, jossa hän oli vastaajana. Kantelija oli kieltäytynyt mahdollisuudesta osallistua pääkäsittelyyn videoyhteyden välityksellä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/rikosasian-vastaajalle-olisi-tullut-myontaa-viisumi/
15.4.2016 Oikeusuutiset

Korkein oikeus myönsi valitusluvan laittoman maahantulon järjestämisasiassa

Käräjäoikeus katsoi henkilön syyllistyneen laittoman maahantulon järjestämiseen mutta jätti rangaistuksen tuomitsematta, koska katsoi menettelyn tapahtuneen humanitäärisiä syitä ja pakkotilaa läheisesti muistuttavissa olosuhteissa Korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan asiassa, joka koskee laittoman maahantulon järjestämistä. Valituslupa koskee Lapin käräjäoikeuden helmikuussa antamaa tuomiota, jossa käräjäoikeus katsoi henkilön syyllistyneen laittoman maahantulon järjestämiseen mutta jätti…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/korkein-oikeus-myonsi-valitusluvan-laittoman-maahantulon-jarjestamisasiassa/
12.12.2014 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio: Viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka sekä muu henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvä politiikka

Tuomioistuin selvensi laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeutta tulla kuulluksi Ennakkoratkaisupyynnön oli esittänyt tribunal administratif de Pau (Ranska) Ennakkoratkaisupyyntö koski jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY (EUVL L 348, s. 98) 6 artiklan ja kaikissa menettelyissä kuulluksi tulemista koskevan…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/eun-tuomioistuimen-tuomio-viisumi-turvapaikka-ja-maahanmuuttopolitiikka-seka-muu-henkiloiden-vapaaseen-liikkuvuuteen-liittyva-politiikka/
26.6.2014 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: EU:hun ilman huoltajaa saapuvia alaikäisiä koskevia sääntöjä selvennetään

Viime vuonna EU:n alueella jätti turvapaikkahakemuksen 12 690 ilman huoltajaa saapunutta alaikäistä. Osa heistä ei tunne ketään EU:ssa asuvaa. Sen vuoksi heidän asemansa on turvapaikkamenettelyn alkuvaiheissa erittäin suojaton ja haasteellinen Komissio ehdottaakin sääntöjen selventämistä siltä osin, mikä jäsenvaltio vastaa ilman huoltajaa saapuneiden alaikäisten tekemien hakemusten käsittelystä. Samalla otettaisiin huomioon myös…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/euroopan-komissio-euhun-ilman-huoltajaa-saapuvia-alaikaisia-koskevia-saantoja-selvennetaan/
28.3.2014 Oikeusuutiset

OM: Laittoman maahantulon järjestäjän rangaistusvastuu tiukkenee

Huhtikuun alusta alkaen rangaistavaa on laittoman maahantulon järjestäminen myös tapauksissa, joissa maahantulossa on käytetty sinänsä aitoa, mutta väärin perustein saatua matkustusasiakirjaa Tähän asti laittoman maahantulon järjestäminen on ollut rangaistavaa, kun ulkomaalaiselta on puuttunut kokonaan maahantuloon vaadittava asiakirja. Jatkossa rangaistavaa on tuoda tai yrittää tuoda Suomeen tai Suomen kautta muuhun maahan…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/om-laittoman-maahantulon-jarjestajan-rangaistusvastuu-tiukkenee/