Generic filters
Exact matches only
1.2.2024 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus: Asianajotoimiston toiminimi sivullisen rekisteröimässä verkkotunnuksessa

MAO: A > Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy verkkotunnus – ilmeinen hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus – verkkotunnuksen merkitseminen oikeudenhaltijalle Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy vaati Liikenne-ja viestintävirasto Traficomilta (jäljempänä “Traficom”) verkkotunnuksen tammerjuristi.fi siirtämistä vaatimuksen esittäjän käyttöön. Vaatimuksen esittäjän mukaan verkkotunnus on rekisteröity ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa. Vaatimuksen esittäjän mukaan verkkotunnuksen käyttäjänä toimii yksityishenkilö, joka haluaa…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/markkinaoikeus-asianajotoimiston-toiminimi-sivullisen-rekisteroimassa-verkkotunnuksessa/
6.9.2023 Lausunnot

Lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä

Oikeusministeriö   Dnro L2023-43   Lausuntopyyntönne: VN/23585/2023, 14.8.2023 LAUSUNTO YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN TOIMIVUUDESTA JA SEN SOVELTAMISEEN LIITTYVISTÄ KOKEMUKSISTA   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavat vastaukset lausuntopyynnössä yksilöityihin kysymyksiin.   Mitkä ovat olleet yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamiseen liittyvät merkittävimmät hyödyt ja haasteet?   Asianajajaliitto viittaa edelliseen samaa asiaa – Euroopan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/lausunto-yleisen-tietosuoja-asetuksen-toimivuudesta-ja-sen-soveltamiseen-liittyvista-kysymyksista/
1.9.2023 Lausunnot

Lausunto poliisin rikostiedustelulainsäädännön kehittämistarpeista

Sisäministeriölle   L2023-22   Lausuntopyyntönne: VN/12167/2023, 21.4.2023 POLIISIN RIKOSTIEDUSTELULAINSÄÄDÄNNÖN KEHITTÄMISTARPEET; SELVITYSHENKILÖN LOPPURAPORTTI   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    1. ”Sisäisen turvallisuuden suojaamisen” lisääminen poliisin tehtäväksi   Lain esitöiden (HE 202/2017) mukaan siviilitiedustelulla tarkoitetaan suojelupoliisin suorittamaa tiedonhankintaa ja tiedon hyödyntämistä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi, ylimmän valtiojohdon päätöksenteon tukemiseksi…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/lausunto-poliisin-rikostiedustelulainsaadannon-kehittamistarpeista/
5.4.2022 Oikeusuutiset

Takavarikko ei ole käytettävissä kun esitutkintaviranomainen haluaa VPN-yhteydellä salatun viestinnän osapuolen IP-osoitteen

KKO:2022:23 Pakkokeino – Takavarikko A Oyj tarjosi virtuaalisen erillisverkon (VPN) avulla toteutettavaa palvelua, joka salasi palvelun käyttäjän todellisen IP-osoitteen. Keskusrikospoliisi oli vieraan valtion oikeusapupyynnön perusteella takavarikoinut vieraassa valtiossa vireillä olevaan rikostutkintaan liittyen A Oyj:n hallusta lokitietoja, jotka muun ohella paljastivat käyttäjän todellisen IP-osoitteen. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/takavarikko-ei-ole-kaytettavissa-kun-esitutkintaviranomainen-haluaa-vpn-yhteydella-salatun-viestinnan-osapuolen-ip-osoitteen/
4.3.2021 Oikeusuutiset

Vain vakavan rikollisuuden torjuminen ja vakavien uhkien ehkäiseminen voivat suhteellisuusperiaatteen mukaisesti oikeuttaa sen, että viranomaiset saavat oikeuden saada liikenne- ja paikkatietoja, joista voidaan tehdä täsmällisiä yksityiselämää koskevia päätelmiä

Tuomio asiassa C-746/18 H. K v. Prokuratuur Sellaisten sähköiseen viestintään liittyvien liikenne- ja paikkatietojen joukon, josta voidaan tehdä täsmällisiä yksityiselämää koskevia päätelmiä, saanti rikostutkintaa varten on sallittua vain vakavan rikollisuuden torjumiseksi tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien vakavien uhkien ehkäisemiseksi. Unionin oikeus on lisäksi esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa annetaan syyttäjäviranomaiselle toimivalta myöntää…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/vain-vakavan-rikollisuuden-torjuminen-ja-vakavien-uhkien-ehkaiseminen-voivat-suhteellisuusperiaatteen-mukaisesti-oikeuttaa-sen-etta-viranomaiset-saavat-oikeuden-saada-joukon-liikenne-ja-paikkatietoj/
3.10.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio tietosuojaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Sähköinen viestintä – Henkilötietojen käsittely – Direktiivi 2002/58/EY – 1 ja 3 artikla – Soveltamisala – Sähköisen viestinnän luottamuksellisuus – Suoja – 5 artikla ja 15 artiklan 1 kohta – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 7 ja 8 artikla – Sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä käsitellyt tiedot – Kansallisten viranomaisten…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/eun-tuomioistuimen-tuomio-tietosuojaa-koskevassa-asiassa/
17.1.2017 Lausunnot

Lausunto mietinnöstä “Luottamuksellisen viestin salaisuus – perustuslakisääntelyn tarkistaminen”

Dnro 58/2016 Lausuntopyyntönne: OM 27/41/2015, 1.11.2016 LAUSUNTO MIETINNÖSTÄ ”LUOTTAMUKSELLISEN VIESTIN SALAISUUS – PERUSTUSLAKISÄÄNTELYN TARKISTAMINEN” (OIKEUSMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA 41/2016) Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuu seuraavaa: YLEISTÄ Oikeusministeriön mietinnössä tarkastellaan uudistuvan tiedustelulainsäädännön mahdollisesti luomia perustuslain muutostarpeita luottamuksellisen viestin perustuslailliseen suojaan. Lisäksi mietinnössä arvioidaan perustuslain nykyisen sanamuodon vastaavuutta suhteessa rikostutkintakäytäntöön…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/lausunto-mietinnosta-luottamuksellisen-viestin-salaisuus-perustuslakisaantelyn-tarkistaminen/
22.12.2016 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio: Jäsenvaltiot eivät voi asettaa yleistä tietojen säilyttämisvelvollisuutta sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajille

Sähköinen viestintä – Henkilötietojen käsittely – Sähköisen viestinnän luottamuksellisuus – Suoja – Direktiivi 2002/58/EY – 5, 6 ja 9 artikla ja 15 artiklan 1 kohta – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 7, 8 ja 11 artikla ja 52 artiklan 1 kohta – Kansallinen lainsäädäntö – Sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajat – Liikenne- ja…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/eun-tuomioistuimen-tuomio-jasenvaltiot-eivat-voi-asettaa-yleista-tietojen-sailyttamisvelvollisuutta-sahkoisten-viestintapalvelujen-tarjoajille/
16.12.2016 Oikeusuutiset

Asianajajien neuvotteluja valvottu laittomasti Kuopion vankilassa

Vankila sai huomautuksen lainvastaisesta menettelystä Apulaisoikeusasiamies (AOA) Jussi Pajuoja antoi Kuopion vankilalle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä. Vankien ja heidän asianajajiensa tapaamiset järjestettiin säännönmukaisesti siten, että tapaamistilassa oli tallentava videovalvonta. Vankeus- ja tutkintavankeuslain mukaan asiamiehen tapaamista voidaan valvoa vain, jos se välttämätöntä tai jos asiamies tai vanki sitä nimenomaisesti pyytää. Pääsääntöisesti valvonta ei ole välttämätöntä. Esimerkiksi perusteltu epäily…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/asianajajien-neuvotteluja-valvottu-laittomasti-kuopion-vankilassa/
15.10.2016 Oikeusuutiset

Mielenterveyslaki ei mahdollista määräystä potilaan puheluiden kuuntelemisesta

Itä-Suomen HAO: Tahdosta riippumaton hoito – Yhteydenpidon rajoittaminen – Yksityiselämän suoja – Luottamuksellisen viestin salaisuus – Lailla säätämisen vaatimus – Puheluiden kuuntelu Asiassa oli valituksen johdosta muun ohessa ratkaistava, voiko mielenterveyslakiin sisältyvä mahdollisuus rajoittaa tahdosta riippumattomassa hoidossa olevan potilaan yhteydenpitoa sairaalan ulkopuolelle puhelimitse sisältää sen, että puheluita kuunnellaan. Niuvanniemen sairaalan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/mielenterveyslaki-ei-mahdollista-maaraysta-potilaan-puheluiden-kuuntelemisesta/