Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
8.12.2015 Oikeusuutiset

Käräjänotaari ei voinut ratkaista tavanomaista hankalampaa velkomusasiaa

HelHO:2015:12 Käräjänotaari Toimivalta A oli ottanut 31.7.2007 allekirjoitetulla velkakirjalla pankki B:ltä lainaksi 27.000 euroa. Velan vakuutena oli ollut C ja D:n yhteisvastuullisesti antama takaus. C oli asetettu konkurssiin 19.2.2014. B oli irtisanonut luoton 19.3.2014 ja antanut A:lle 9.4.2014 saakka aikaa hankkia uuden vakuuden. A oli tarjonnut B:lle korvaavaksi vakuudeksi Lieksassa…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/karajanotaari-ei-voinut-ratkaista-tavanomaista-hankalampaa-velkomusasiaa/
9.9.2019 Oikeusuutiset

Vastaisuudessa erääntyviä vuokria ei voitu tuomita maksettavaksi

HelHO:2019:5 Vuokrasopimuksen purkaminen ja velkomus – Kanteen ennenaikaisuus Kun otettiin huomioon, että saatavan erääntyneisyyttä oli pidettävä pääsääntönä suorituskanteen tutkimiselle ja hyväksymiselle ja tästä pääsäännöstä ei ollut asuinhuoneiston vuokraamisesta annetussa laissa poikettu ja saatavan syntyminen oli edellytys suoritustuomiolle, hovioikeus katsoi, että kaupungin vaatimus siitä, että A velvoitetaan suorittamaan päivävuokraa tuomion antamista…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/vastaisuudessa-eraantyvia-vuokria-ei-voitu-tuomita-maksettavaksi/
13.8.2019 Oikeusuutiset

THO: Kuluttajaluottosopimusta ei oltu annettu velalliselle asianmukaisesti. Korkovaatimus hylättiin.

THO 2019:8 Velkomus Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus Kuluttajansuoja Kuluttajaluotto – Korko – Viivästyskorko Euroopan unionin oikeus Vastaaja oli täyttänyt limiittiluottoa koskevan lainahakemuksen luotonantajan tarjoamassa sähköisessä lainapalvelussa. Hän oli saanut tietoonsa ja hyväksynyt pdf-muodossa olevat luoton yleiset sopimusehdot ja täytetyn ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomakkeen kaksi kertaa lainapalvelussa lainahakemusta täyttäessään. Luotonantajan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/tho-kuluttajaluottosopimusta-ei-oltu-annettu-velalliselle-asianmukaisesti-korkovaatimus-hylattiin/
5.2.2019 Oikeusuutiset

Pikavippiin liittynyt maksullinen takaus todettiin viran puolesta ehdoiltaan kohtuuttomaksi ja selvästi perusteettomaksi

KKO:2019:8 Velkomus Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus Kuluttajansuoja Euroopan unionin oikeus S oli ottanut R Oy:ltä 30 euron pienlainan, jonka saamisen edellytyksenä oli ollut joko lainansaajan hankkima henkilötakaus tai A Oy:n myöntämä maksullinen takaus. S oli valinnut takaajaksi A Oy:n, jonka palvelu edellytti B Oy:n maksullisen tekstiviestipalvelun käyttämistä. A Oy…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/pikavippiin-liittynyt-maksullinen-takaus-todettiin-viran-puolesta-ehdoiltaan-kohtuuttomaksi-ja-selvasti-perusteettomaksi/
6.11.2018 Oikeusuutiset

Konkurssipesä ei ollut massavelkana vastuussa hoitovastikkeiden maksamisesta kiinteistöosakeyhtiölle

I-SHO:2018:8 Velkomus Konkurssi – Massavelka Hotellitoimintaa harjoittanut osakeyhtiö oli omistanut kiinteistöosakeyhtiön osakkeita, jotka osakeyhtiön konkurssiin asettamisen jälkeen siirtyivät konkurssipesän hallintaan. Konkurssipesä säilytti konkurssiin asettamisen jälkeen osakeyhtiön liiketoimintaansa käyttämissä tiloissa liiketoimintaan kuulunutta irtaimistoa. Hovioikeus katsoi, ettei konkurssipesä pelkästään mainitulla tavalla menetellessään ollut konkurssilain 16 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla massavelkana…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/konkurssipesa-ei-ollut-massavelkana-vastuussa-hoitovastikkeiden-maksamisesta-kiinteistoosakeyhtiolle/
15.8.2018 Oikeusuutiset

Todistustaakka maksumuistutusten saapumatta jäämisestä oli velallisella

HelHO:2018:14 Velkomus – Perintäkulut – Vapaamuotoinen tiedoksianto Perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittava yhtiö P Oy (perintäyhtiö) oli lähettänyt H:lle maksumuistutuksen. H oli maksanut maksumuistutuksessa vaaditun summan yhdeksän päivää eräpäivän jälkeen. Perintäyhtiö oli neljä päivää ennen maksusuoritusta lähettänyt H:lle maksuvaatimuksen. H:n maksusuoritus ei ollut kattanut maksuvaatimuksen mukaisia perintäkuluja ja viivästyskorkoja. Perintäyhtiö oli tästä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/todistustaakka-maksumuistutusten-saapumatta-jaamisesta-oli-velallisella/
23.8.2017 Oikeusuutiset

EOA puuttui perusteettomiin maksuhäiriömerkintöihin

Suppeaa haastehakemusta käyttäen eli riidattomana velkomusasiana vireille pannun asian suoritustuomio johtaa aina maksuhäiriömerkintään. Esimerkiksi eräässä tapauksessa kantelija oli jättänyt ostamansa tuotteen maksamatta, koska se ei hänen mielestään ollut luvatun mukainen. Velkomusoikeudenkäynnissä kantelija oli riitauttanut saatavan, mutta käräjäoikeus oli tuominnut hänet maksuvelvolliseksi. Tämän jälkeen kantelija oli maksanut laskun, mutta tuomio oli…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/eoa-puuttui-perusteettomiin-maksuhairiomerkintoihin/
7.2.2017 Oikeusuutiset

Työryhmä keskittäisi summaariset riita-asiat kahdeksaan käräjäoikeuteen

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään Ahvenanmaan, Itä-Uudenmaan, Kainuun, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Oulun, Pirkanmaan ja Pohjanmaan käräjäoikeuksiin. Nykyisin näitä asioita käsitellään kaikissa käräjäoikeuksissa. Summaarisia ovat sellaiset riidattomat velkomisasiat, jotka käräjäoikeus ratkaisee kirjallisessa menettelyssä. Lisäksi summaarisiin kuuluvat mm. häätöä koskevat riidattomat asiat. Summaarisia asioita käsittelevät käräjäoikeudet hoitaisivat kaikki oman tuomiopiirinsä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/tyoryhma-keskittaisi-summaariset-riita-asiat-kahdeksaan-karajaoikeuteen/
19.1.2017 Oikeusuutiset

Käräjäoikeuden ei olisi pitänyt omasta aloitteestaan tutkia kuluttajasopimuksen kohtuullisuutta

HelHO:2016:16 Velkomus Korko Kuluttajansuoja Oikeudenkäyntimenettely – selvästi perusteeton vaatimus Euroopan unionin oikeus Hovioikeus katsoo, että luottosopimuksen liitteenä olleista vakiomuotoisista eurooppalaisista kuluttajaluottotiedoista on ilmennyt kuluttajansuojalain 7 luvun 9 §:n 1 momentissa ja kulutusluottosopimuksista annetun direktiivin (2008/48/EY) 5 artiklassa vaaditut tiedot luottokustannuksista. Myös lainan lyhennystapa ja nostopalkkio on esitetty selkeästi luottosopimuksessa ja…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/karajaoikeuden-ei-olisi-pitanyt-omasta-aloitteestaan-tutkia-kuluttajasopimuksen-kohtuullisuutta/