Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
6.6.2023 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeus: Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan lausunnon jälkeen myöhässä saapuneen valituksen tutkimiseen ei ollut painavaa syytä

VakO:Liikennevakuutuksen perusteella korvattava kuntoutus – Valituksen tutkiminen – Valituksen myöhästyminen Vakuutuslaitos antoi 20.4.2021 päätöksen liikennevakuutuksen perusteella korvattavasta kuntoutuksesta. Muutoksenhakija saattoi asian vireille valitusaikana Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnassa, jolloin valitusaika vakuutuslaitoksen päätöksestä keskeytyi. Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta antoi ratkaisusuosituksensa asiasta 8.6.2022, jolloin valitusajan keskeytyminen katkesi ja uusi 30 päivän mittainen valitusaika alkoi. Tähän…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/vakuutusoikeus-liikenne-ja-potilasvahinkolautakunnan-lausunnon-jalkeen-myohassa-saapuneen-valituksen-tutkimiseen-ei-ollut-painavaa-syyta/
14.2.2023 Oikeusuutiset

Valituskirjelmää ei saatu avattua sähköpostissa olleen linkin avulla – valitus jätettiin myöhästyneenä tutkimatta

Poh­jois-Suo­men HAO: Valituksen myöhästyminen – Sähköinen viesti – Saapumisajankohta – Viestin käsittelymahdollisuus – Lähettäjän vastuu Asiassa oli hallinto-oikeuden ratkaistavana, oliko valitus saapunut hallinto-oikeuteen säädetyssä määräajassa. Tähän liittyen tuli erityisesti ratkaista kysymys siitä, milloin valituksen oli katsottava sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (jäljempänä asiointilaki) 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla saapuneen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/valituskirjelmaa-ei-saatu-avattua-sahkopostissa-olleen-linkin-avulla-valitus-jatettiin-myohastyneena-tutkimatta/
2.3.2022 Oikeusuutiset

Hallintovalituksen täydennys oli toimitettavissa märääajan jälkeen varsinkin kun markkinaoikeuden kirjaamo oli varannut siihen määräajan

KHO:2022:30 Tavaramerkki – Väitemenettely – Valituksen puuteellisuus – Valituksen sisältö – Tutkimatta jättäminen – Valituksen täydentäminen – Tuomioistuimen menettely Muutoksenhakija oli tehnyt Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin kansainvälistä rekisteröintiä koskevan väitteen, jonka Patentti- ja rekisterihallitus oli hylännyt osittain. Muutoksenhakija oli valitusajassa toimittanut markkinaoikeuteen sähköpostiviestin, joka oli otsikoitu ”Valitus markkinaoikeudelle” ja jossa…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/hallintovalituksen-taydennys-oli-toimitettavissa-maraaajan-jalkeen-varsinkin-kun-markkinaoikeuden-kirjaamo-oli-varannut-siihen-maaraajan/
8.9.2021 Oikeusuutiset

Käräjäsihteerille huomautus: vangitsemiskantelua koskevat asiakirjat toimitettiin hovioikeuteen kolmen kuukauden viipeellä

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen käräjäsihteerille, joka oli laiminlyönyt toimittaa vangitun kantelun sisältäneet valitusasiakirjat hovioikeudelle laissa edellytetyin tavoin viipymättä. Asia tuli tietoon hovioikeuden ilmoittamana.   Asiassa käräjäoikeudelle toimitettu valituskirjelmä oli saapunut hovioikeuteen vasta kolme kuukautta käräjäoikeuteen saapumisen jälkeen. Viivästys oli ollut huomattava etenkin, kun otettiin huomioon valitusasiakirjaan sisältynyt vastaajan vaatimus välittömästä…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/karajasihteerille-huomautus-vangitsemiskantelua-koskevat-asiakirjat-toimitettiin-hovioikeuteen-kolmen-kuukauden-viipeella/
3.12.2020 Oikeusuutiset

KHO: Puutteellinenkin valitus hallinto-oikeudelle olisi tullut tutkia

KHO:2020:134 Perustoimeentulotuki – Toimeentulotuen myöntäminen – Valituksen puutteellisuus – Valituksen sisältö – Oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa – Tutkimatta jättäminen Kansaneläkelaitos (Kela) oli osaksi myöntänyt A:lle perustoimeentulotukea ja osaksi hylännyt A:n hakemuksen perustoimeentulotuesta. Kelan oikaisuvaatimuskeskus oli 14.5.2019 ja 16.5.2019 antamillaan päätöksillä hylännyt A:n oikaisuvaatimukset. A oli 3.6.2019 ja 20.6.2019 toimittanut…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/kho-puutteellinenkin-valitus-hallinto-oikeudelle-olisi-tullut-tutkia/
3.10.2019 Oikeusuutiset

Lapsen itse tekemä valitus huostaanottoasiassa olisi tullut tutkia, kun lapsen halusta valittaa oli ilmoitettu sähköpostilla hallinto-oikeudelle määräajassa

KHO:2019:127 Hallintovalitus – Vireilletulo – Lastensuojelu – Huostaanotto – Sijaishuoltopaikan ohjaajan sähköpostiviesti – Oikeusturvaa koskeva perusoikeus Lapsi oli ilmoittanut haluavansa valittaa huostaanottoaan ja sijaishuoltoon sijoittamistaan koskevasta johtavan sosiaalityöntekijän päätöksestä ja laatinut valituskirjelmän. Valitusajan viimeisenä päivänä sijaishuoltopaikan ohjaaja oli lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ohjeistamana ilmoittanut sähköpostitse hallinto-oikeudelle lapsen laatimasta valituksesta ja…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/lapsen-itse-tekema-valitus-huostaanottoasiassa-olisi-tullut-tutkia-kun-lapsen-halusta-valittaa-oli-ilmoitettu-sahkopostilla-hallinto-oiekudelle-maaraajassa/
10.5.2019 Oikeusuutiset

Unionin tuomioistuimessa aletaan soveltaa uusia sääntöjä, jotka koskevat valituslupaa asioissa, jotka on jo tutkittu kahteen kertaan

Valituslupa voidaan myöntää kokonaan tai osittain vain, jos valituksen kohteena on unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys Euroopan unionin tuomioistuinrakenteen uudistuksen yhteydessä unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin ovat tarkastelleet niille kuuluvaa toimivaltaa kokonaisuutena ja tutkineet, olisiko tarpeen tehdä joitakin muutoksia etenkin muutoksenhakuasioiden käsittelyyn unionin tuomioistuimessa.Kyseisestä tutkinnasta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/unionin-tuomioistuimessa-aletaan-soveltaa-uusia-saantoja-jotka-koskevat-valituslupaa-asioissa-jotka-on-jo-tutkittu-kahteen-kertaan/
12.11.2018 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeuden ei olisi tullut jättää valitusta tutkimatta kun sen vastaanottajan aukioloaikaa ei ollut mainittu valitusosoituksessa

KHO:2018:152 Vakuutusoikeus – Purkuhakemus – Purku – Menettelyvirhe – Valitusosoitus – Valitusosoituksen puutteellisuus – Valitusaika – Valitusajan päättyminen – Työttömyyskassa – Aukioloaika X haki työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan 16.9.2015 antamaan päätökseen muutosta vakuutusoikeudelta ja toimitti valituskirjelmänsä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassalle. X vaati, että hänelle määrätty karenssi poistetaan ja hänelle maksetaan ansiopäivärahaa hakemuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/vakuutusoikeuden-ei-olisi-tullut-jattaa-valitusta-tutkimatta-kun-sen-vastaanottajan-aukioloaikaa-ei-ollut-mainittu-valitusosoituksessa/
19.12.2017 Oikeusuutiset

Käräjäoikeuden olisi tullut heti lähettää valituskirjelmä oikeaan käräjäoikeuteen

KKO:2017:89 Määräaika Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen Muutoksenhaku – Valituksen tutkiminen Vastaajan asiamies toimitti käräjäoikeuden tuomiota koskevan valituskirjelmän ja vangitun kantelun määräajan viimeisenä päivänä sähköpostitse muuhun kuin tuomion antaneeseen käräjäoikeuteen. Tässä käräjäoikeudessa oli heti havaittu, että toimivaltainen tuomioistuin oli tietty toinen käräjäoikeus. Valituskirjelmän sisältävän sähköisen viestin vastaanottanut käräjäoikeus oli tavoitettuaan viestin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/karajaoikeuden-olisi-tullut-heti-lahettaa-valituskirjelma-oikeaan-karajaoikeuteen/
2.1.2017 Oikeusuutiset

Perustelematon valitus voitiin jättää tutkimatta kun sitä ei täydennetty

KHO:2016:223 Ulkomaalaisasia – Muutoksenhaku – Kansainvälinen suojelu – Valitusperusteen esittäminen – Valituksen täydentäminen hallinto-oikeudessa – Määräaika – Tutkimatta jättäminen Suomessa kansainvälistä suojelua hakenut A oli valituskirjelmässään hallinto-oikeudelle esittänyt, että Maahanmuuttoviraston päätös on lainvastainen ja että hän toimittaa tarkemmat perustelut valitukselleen myöhemmin. Hallinto-oikeus oli saantitodistusmenettelyä käyttäen varannut valittajalle tilaisuuden valituksen täydentämiseen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/perustelematon-valitus-voitiin-jattaa-tutkimatta-kun-sita-ei-taydennetty/